czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 27 maja 2019
  • wyświetleń: 1555

Majowa Sesja Rady Powiatu Bielskiego

VII sesję Rady Powiatu w Bielsku-Białej otworzył przewodniczący Jan Borowski po czym starosta bielski Andrzej Płonka przedstawił Radzie informacje Zarządu Powiatu o pracy zarządu w okresie międzysesyjnym.

VII sesja Rady Powiatu Bielskiego - 05.2019
VII sesja Rady Powiatu Bielskiego - 05.2019 · fot. Jarosław Jesionka / Starostwo Powiatowe w Bielsku-


Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu bielskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 zaprezentowała sekretarz powiatu Halina Kopeć. Ogólną informacje o sytuacji powiatowych placówek służby zdrowia przedstawiła naczelnik Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego Lucyna Majewska. Poinformowała radnych powiatowych, że w roku 2018 zrealizowano 119 działań, skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży jak i do osób dorosłych w obszarze zdrowia publicznego, zadania były realizowane w 3 na 6 celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Zadania w zakresie zdrowia publicznego realizowało 10 jednostek organizacyjnych powiatu oraz 2 Wydziały merytoryczne Starostwa (między innymi Wydział Zdrowia), realizacja zadań przez Wydział Zdrowia rozpoczyna się corocznie od przyjęcia przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej kierunków działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na dany rok. Przy realizacji działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej przyświeca idea integracji wszystkich środowisk na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców powiatu, realizowane przedsięwzięcia to między innymi: konkursy dla dzieci i młodzieży o tematyce prozdrowotnej, warsztaty tematyczne, spotkania edukacyjne z mieszkańcami, w działaniach prowadzonych przez Wydział Zdrowia uczestniczyło ok. 1639 osób (w 2017r. 930 osób) w tym: 1050 mieszkańców powiatu bielskiego (2017r. - 500 mieszkańców), na ich realizację wydatkowano około 20 tys. zł.

Następnie informacje o sytuacji organizacyjno - finansowej jednostek służby zdrowia przedstawiali: dyrektor Ryszard Odrzywołek - Szpital Pediatryczny, dyrektor Wojciech Waligóra - Bielskie Pogotowie Ratunkowe i dyrektor Lucyna Łagowska Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku - Białej.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Helena Byrdy - Przybyła, a także przewodniczący Rady Jan Borowski złożyli na ręce dyrektorów jednostek podziękowania za pracę dla wszystkich zatrudnionych w powiatowych placówkach szpitalnych.

Ponadto radni przyjęli uchwały w sprawach:
  • dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Bielski;
  • zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej;
  • zmiany nazwy Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej oraz nadania statutu;
  • powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi;
  • zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami;
  • zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami.
  • ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 r.

Jarosław Jesionka
źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.