Wiadomości

 • 26 czerwca 2019
 • 29 czerwca 2019
 • wyświetleń: 6148

Burmistrz Czechowic-Dziedzic z absolutorium

Na wtorkowej sesji, 25 czerwca Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za rok 2018 i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, sprawozdaniem finansowym za 2018 rok, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium (wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej) - udzieliła Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Burmistrz Marian Błachut
Burmistrz Marian Błachut · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


18 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium, a 1 radny wstrzymał się od głosu.

Wcześniej, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy (wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018), radni zatwierdzili również oba te dokumenty.

Burmistrz przedstawił również raport o stanie Gminy Czechowice-Dziedzice za rok 2018 - po zakończeniu debaty nad raportem udzielono burmistrzowi wotum zaufania za 2018 rok.

W 2018 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 194 180 439,96 zł, w tym:
 • dochody własne w wysokości 59 832 537,13 zł, co stanowi 31% dochodów ogółem,
 • udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 54 275 676,64 zł, co stanowi 27,95% dochodów ogółem,
 • subwencje w wysokości 31 299 629,00 zł, co stanowi 16,12% dochodów ogółem,
 • dotacje celowe na zadania własne w wysokości 3 663 721,29 zł, co stanowi 1,89% dochodów ogółem,
 • dotacje na zadania zlecone w wysokości 38 378 101,62 zł, co stanowi 19,76% dochodów ogółem,
 • dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 145 581,00 zł, co stanowi 0,59% dochodów ogółem,
 • dotacje bieżące i środki z Funduszu Pracy w wysokości 193 612,44 zł, co stanowi 0,10% dochodów ogółem,
 • dotacje oraz środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 952 481,15 zł, co stanowi 0,49% dochodów ogółem,
 • dotacje i środki na inwestycje w wysokości 4 439 099,69 zł, co stanowi 2,29% dochodów ogółem.


Dochody własne budżetu Gminy pochodzą z podatków i opłat, sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, usług, odsetek od lokat, dochodów jednostek budżetowych. Wpływy z podatków i opłat zrealizowano w kwocie 48 598 051,82 zł.

Wydatki budżetowe w 2018 roku zostały wykonane w wysokości 203 707 365,43 zł, tj. 96,97% planu rocznego po zmianach, w tym wydatki bieżące - plan 179 286 957,30, wykonanie 173 320 658,43 (96,67%), a wydatki inwestycyjne - plan 30 794 284,46, wykonanie 30 386 707,00 (98,68%).

Zadłużenie na koniec 2018 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 9 237 409,20 zł.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.