Wiadomości

  • 24 lipca 2019
  • wyświetleń: 3414

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Burmistrz Czechowic-Dziedzic przypomina, że z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe Prawo wodne nakładające na samorządy lokalne między innymi obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Od 1 stycznia 2018 r. właściciele, posiadacze samoistni nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści, którzy na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z funkcji biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.

Art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne stanowi, że wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania urządzeń do retencjonowania wody.

Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Zgodnie z nowymi przepisami wysokość opłaty retencyjnej ustala Burmistrz i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia. Opłata jest ustalana kwartalnie. Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich - spółka rządowa, a w 10% dochód budżetu gminy.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo wodne podmioty wskazane na wstępie, zobowiązane są składać Burmistrzowi oświadczenia w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oświadczenia należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, 43-502 Czechowice-Dziedzice, pl. Jana Pawła II 1 lub złożyć osobiście na biurze podawczym w budynku głównym Urzędu Miejskiego przy pl. Jana Pawła II 1.

Podane w oświadczeniu dane posłużą do ewentualnego wyliczenia wysokości opłaty za zmniejszenie retencji terenowej.

W przypadku pytań i wątpliwości informację w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr telefonu (32) 214 71 54.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.