Wiadomości

  • 29 listopada 2019
  • wyświetleń: 2068

Listopadowa sesja Rady Powiatu o promocji regionu

28 listopada miała miejsce XII sesja Rady Powiatu w Bielsku-Białej, w części poświęcona omówieniu realizacji zadań w zakresie promocji powiatu bielskiego ze szczególnym uwzględnieniem kultury, turystyki i sportu.

Sesja o promocji powiatu
Sesja o promocji powiatu · fot. Jarosław Jesionka / Starostwo Powiatowe w Bielsku-


Po otwarciu sesji i stwierdzeniu jej prawomocności przez przewodniczącego Rady Powiatu Jana Borowskiego, nastąpiło uroczyste pożegnanie Ryszarda Odrzywołka dyrektora Szpitala Pediatrycznego, który po 44 latach pracy przeszedł na emeryturę. Podziękowania za owocną, długoletnią współpracę dyrektorowi R.Odrzywołkowi przekazali starosta bielski Andrzej Płonka z Zarządem Powiatu oraz radni Rady Powiatu, w szczególności przewodnicząca Komisji Zdrowia i polityki Społecznej Helena Byrdy - Przybyła, a także obecna na posiedzeniu Rady Powiatu radna Sejmiku Wojewódzkiego Ewa Żak. Po przyjęciu protokołu informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym przekazał radnym starosta A.Płonka.

Część sesji poświęconą promocji powiatu rozpoczął Grzegorz Kotowicz przewodniczący komisji Promocji, Sportu i Turystyki, akcentując bardzo dobrą współpracę powiatu z samorządami gminnymi i organizacjami pozarządowymi oraz promocję na targach turystycznych i w lokalnych mediach. Sprawozdanie z realizacji zadań promocyjnych w roku bieżącym zaprezentowała Jolanta Konior kierownik Biura Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
- zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok;
- udzielenia pomocy finansowej gminie Bestwina;
- udzielenia pomocy finansowej dla miasta Bielska-Białej;
- powierzenia Gminie Czechowice-Dziedzice realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
- rocznego programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020;
- zmiany uchwały Nr VI/4/36/19 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizację zadań w Powiecie Bielskim w 2019 r.;
- powierzenia Gminie Wilamowice zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Wilamowice w 2020 roku;
- zaliczenia nowo wybudowanej drogi do kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych położonych w Czechowicach-Dziedzicach i Kaniowie;
- ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2020 r.;
- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego;
- zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej;
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Czechowicach - Dziedzicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach - Dziedzicach;
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskie j- Curie w Czechowicach - Dziedzicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach - Dziedzicach;
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego-Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące-Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach w Powiatowym Zespole Placówek-Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach imienia "Polskich Olimpijczyków";
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach w pięcioletnie Technikum nr 2 w Zespole Szkół "Silesia" w Czechowicach - Dziedzicach;
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach w pięcioletnie Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach - Dziedzicach;
- regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bielski;
- zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami;
- zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami.
- zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2019 roku.

Alina Macher

źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.