Wiadomości

  • 23 kwietnia 2020
  • wyświetleń: 3641

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w UM

Obwieszczenie Burmistrza Czechowic-Dziedzic o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny w rejonie ,,Stawu Kopalniak" i ,,Stawu Pław Dolny" oraz zmianie terminu dyskusji publicznej oraz składania wniosków i uwag.

Komunikat Urzędu Miejskiego w Czechowicach-DziedzicachNa podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz.293), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) oraz uchwały nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 lutego 2019 r. zawiadamiam o zmianie terminu wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny w rejonie ,,Stawu Kopalniak" i ,,Stawu Pław Dolny" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na następujący: od 30 kwietnia 2020 r. do 29 maja 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Wydział Urbanistyki i Architektury, Plac Jana Pawła ll 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice w godzinach pracy Urzędu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony jest w BIP.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, 43-502 Czechowice- Dziedzice, Plac Jana Pawła ll 2,sala nr 302.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Czechowic-Dziedzic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 12 czerwca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:

o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego objętym wyłożeniem do publicznego wglądu,
o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy składać na piśmie do Burmistrza Czechowic-Dziedzic w nieprzekraczalnym terminie do 12 czerwca 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.