czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 14 maja 2020
  • wyświetleń: 747

Czym jest cesja wierzytelności?

Materiał partnera:

Dług stanowi problem nie tylko dla osoby, która się zadłużyła, ale również dla wierzyciela. Zbyt długie oczekiwanie na spłatę należności, może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową wierzyciela. Polskie prawo przewiduje możliwość przepisania długu na osobę trzecie za sprawą tzw. cesji wierzytelności. Na czym polega cesja wierzytelności i co może stanowić jej przedmiot?

Czym jest cesja wierzytelności?


Czym jest cesja wierzytelności?Cesja wierzytelności to umowa, w której następuje przeniesienie przez wierzyciela wierzytelności i związanych z nią praw, na osobę trzecią. Cesja regulowana jest przez przepisy Kodeksu Cywilnego, co umożliwia zmianę wierzyciela zgodnie z prawem. Rozwiązanie to przyjmuje formę odpłatną lub nieodpłatną. Cesja wierzytelności dochodzi do skutku na podstawie umowy, w której występują dwie strony:

  • cedent - to dotychczasowych właściciel uprawnień względem dłużnika, zbywający swoje prawa,
  • cesjonariusz - to wspomniana osoba trzecia, czyli nowy wierzyciel.


Warto zaznaczy, że zgodnie z prawem, dłużnik nie jest żadną ze stron umowy. Cesja wierzytelności nie wymaga również jego zgody, chyba że taki wymóg zawarto w umowie pomiędzy dotychczasowym wierzycielem a dłużnikiem. Od chwili podpisania umowy, cesjonariusz może żądać od dłużnika uregulowania należności.

Co może stanowić przedmiot cesji?Zgodnie z polskim prawem, przedmiotem cesji może być każda zbywalna rzecz. Dotyczy to wiec każdej wierzytelności, do której osoba trzecia, a więc przyszły wierzyciel, nie ma praw w trakcie podpisania przelewu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w umowie pomiędzy dotychczasowym wierzycielem a dłużnikiem wystąpiły zastrzeżenia.

Cesja wierzytelności może również dotyczyć wierzytelności przedawnionych, o ile nie są wynikiem wady nieważności. Przedmiot może stanowić także wierzytelność zabezpieczona hipoteką, zastawem zwykłym lub zastawem rejestrowym. Kodeks cywilny umożliwia także cesje wierzytelności przyszłych.

W praktyce oznacza to, że wierzyciel ma prawo do sprzedaży osobie trzeciej zobowiązania, które dopiero powstanie w przyszłości. Muszą jednak istnieć ku temu udokumentowane postawy prawne.

O czym należy pamiętać przy umowie cesji wierzytelności?Podstawową kwestią, o jakiej należy pamiętać, jest sporządzenie umowy na piśmie. Choć prawo tego nie wymaga, to takie rozwiązanie przede wszystkim zabezpieczy interes zarówno cedenta, jak i cesjonariusza, a także pozwoli dokładnie określić warunki zawieranej umowy. Umowa powinna szczegółowo opisać wierzytelność, która jest przedmiotem cesji.

Nie może zabraknąć doprecyzowania, która ze stron ma zawiadomić dłużnika o przelewie. Mimo że zgoda dłużnika nie jest wymagana, to jednak warto go zawiadomić. Pozwoli to uniknąć ewentualnych nieporozumień, które mogłyby się pojawić.

W umowie można również zawrzeć informacje o tym, że cedent będzie odpowiadał za wypłacalność dłużnika. Jednakże nie jest to obligatoryjne. Gdy umowa zostaje podpisana przez obie strony, cedenta i cesjonariusza, to wierzytelność, jak i wszystkie związane z nią prawa, staje się własnością cesjonariusza.