czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 19 maja 2020
  • 23 maja 2020
  • wyświetleń: 16380

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej na ostatniej prostej

We wrześniu tego roku powinna zakończyć się budowa Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzona razem z rewitalizacją Potoku Czechowickiego.

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej na ostatniej prostej - 19.05.2020 · fot. Paweł Mizera


Inwestycja ma na celu z jednej strony przywrócenie Doliny Potoku Czechowickiego naturze poprzez jej renaturalizację i likwidację skutków wieloletniej tzw. antropopresji (ingerencji człowieka w naturalne siedliska przyrodnicze), a z drugiej - udostępnienie jej zasobów mieszkańcom gminy, w sposób podkreślający i podtrzymujący jej naturalne walory oraz służący ich zachowaniu i ochronie.

Naturalny, służący ekologii i ochronie środowiska naturalnego charakter inwestycji zwieńczy budowa Centrum Edukacji Ekologicznej, którego celem będzie m.in. prezentacja jej walorów przyrodniczych i kulturowych (i całej gminy) mieszkańcom i turystom, a zarazem kreowanie działań i przedsięwzięć służących ochronie przyrody i ekologii w gminie, jak również udostępnianie zasobów naturalnych gminy poprzez inicjowanie budowy szlaków pieszych i rowerowych, ścieżek dydaktycznych oraz prowadzenie innych działań służących promocji walorów przyrodniczych i turystycznych gminy.

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej na ostatniej prostej - 19.05.2020
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej na ostatniej prostej - 19.05.2020 · fot. Paweł Mizera


Centrum Edukacji Ekologicznej będzie obiektem łączącym funkcje edukacyjno-promocyjne z rekreacyjnymi, a - co niezwykle ważne - umożliwi jednocześnie zabezpieczenie oraz ekspozycję ruin dawnego "Zamku Wilczków", odsłoniętych podczas prac archeologicznych. Powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej ma podkreślić zastane wartości i walory krajobrazowe, uwidocznić dawny układ urbanistyczny tych terenów, a także dostarczyć nowe przestrzenie usługowe, edukacyjne oraz rekreacyjne dla mieszkańców i turystów.

Przy CEE, stanowiącym element całego kompleksu Doliny Potoku Czechowickiego, ciągnącej się aż do terenów tzw. Starej Gminy, powstaje m.in. taras rekreacyjny, ekologiczne ogródki tematyczne, liczne ścieżki spacerowe (w tym pomosty na palach, zlokalizowane na miejscu dawnego stawiska), edukacyjny plac zabaw dla dzieci, altana rekreacyjna a nawet... hotele dla owadów. Stoi już wieża widokowa, która pełnić ma rolę punktu obserwacyjnego na zrewitalizowaną w ramach inwestycji dolinę i jej otoczenie. Cały kompleks jest położony w pięknej scenerii, w pobliżu licznych zabytków, historycznych zabudowań i pomników przyrody.

W ramach rewitalizacji Potoku Czechowickiego powstała również ścieżka na palach - 19.05.2020 · fot. Paweł Mizera


Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego polega m.in. na jego rewitalizacji oraz utworzeniu systemu oznakowanych ścieżek, chroniących obszar cenny przyrodniczo przed zniszczeniem. Potok stanowi ujście dla wód deszczowych i roztopowych. Ten newralgiczny, ważny z punktu widzenia ekologii i ochrony przeciwpowodziowej ciek wodny przepływa na tym terenie przez trzy stawy, a flora terenu liczy ponad 250 gatunków roślin. Projektem objęte są siedliska cenne przyrodniczo, które były zaniedbane - występowały tu m.in. liczne gatunki obce dla rodzimej fauny i flory, które należało usunąć. Całość inwestycji przyczyni się do ochrony bioróżnorodności doliny, w szczególności do przywrócenia właściwego stanu siedlisk przyrodniczych. Ponadto, dolina jest miejscem atrakcyjnym dla spacerowiczów, biegaczy oraz amatorów turystyki rowerowej - projekt pozwoli zatem udostępnić walory terenu mieszkańcom gminy i turystom, a jednocześnie ochroni cenne przyrodniczo obszary. Prace w ramach projektu mają zakończyć się do września br.

Potok Czechowicki to potoczna, choć już powszechnie przyjęta nazwa cieku, płynącego niemal na całej swej długości przez tereny zabudowy miejskiej, o łącznej długości około pięciu kilometrów i powierzchni zlewni wynoszącej prawie siedem kilometrów kwadratowych. Grunt stanowiący koryto cieku został w ostatnich latach skomunalizowany i stanowi już własność gminy, co znacznie ułatwia i przyspiesza prowadzenie prac. Potok wypływa ze zlokalizowanego niedaleko Górnego Lasu w Czechowicach Górnych i płynie w swoim górnym odcinku równolegle do ulicy Mikołaja Kopernika aż do drogi krajowej numer 1, pod którą przepływa w sąsiedztwie dawnej tzw. Agronomówki.

Rewitalizacja Potoku Czechowickiego - 19.05.2020
Rewitalizacja Potoku Czechowickiego - 19.05.2020 · fot. Paweł Mizera


Rewitalizacja obszaru tzw. Doliny Potoku Czechowickiego polega m.in. na odtworzeniu niezbędnego przekroju koryta cieku na odcinku od ulicy hrabiego Kotulińskiego do tzw. Starej Gminy (obszar projektu sięga aż do miejsca znajdującego się około 200 metrów od przepustu pod ulicą Mazańcowicką) wraz z umocnieniem skarp i wylotów oraz przebudową przepustów. Potok Czechowicki na tym odcinku przepływał przez trzy stawy hodowlane przy ulicy Hrabiego Kotulińskiego, które aktualnie adaptowane są na zbiorniki retencyjne, pełniące w normalnych warunkach funkcje rekreacyjno-edukacyjne - w czasie obfitych opadów deszczu nadmiar wody będzie kolejno wypełniał stawy, a po ustabilizowaniu się sytuacji i po przejściu wezbrania woda wyrównanym odpływem będzie odprowadzana do Potoku Czechowickiego.

Różnorodności przyrodniczej terenu, a zarazem realizacji funkcji retencyjnych przysłuży się ponadto pozostawienie w sąsiedztwie (po drugiej stronie ul. Hr. Kotulińskiego), również na gminnym terenie zalanego, istniejącego stawu, który pozostanie utrzymany, stanowiąc znakomite miejsce bytowe dla roślinności i ptactwa wodnego. Stawy po wschodniej stronie ul. Kotulińskiego mają mieć zatem funkcję głównie ochronną, przeciwpowodziową i rekreacyjno-edukacyjną, jak również retencyjną w pewnym zakresie, natomiast dla tzw. małej retencji oraz dla bytowania typowo wodnej roślinności i fauny dedykowany jest na stałe głównie staw po zachodniej stronie, pozostawiony w bardziej dzikiej formie i stanowiący naturalny rezerwuar wód opadowych. Dzięki tej różnorodności funkcji i stopnia zalania zbiorników zostaną zapewnione i zabezpieczone zatem nie tylko różne ich funkcje, ale również różnorodne warunki siedliskowe, dedykowane dla różnego typu i szerokiego spektrum gatunków roślin i zwierząt.

Rewitalizacja Potoku Czechowickiego - 19.05.2020 · fot. Paweł Mizera


Więcej o samej inwestycji można przeczytać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.