czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 22 maja 2020
  • 25 maja 2020
  • wyświetleń: 5775

Czeka nas kolejna wycinka drzew - tym razem na ul. Prusa

Niebawem w naszym mieście realizowana będzie inwestycja, która zakłada modernizację drogi powiatowej - ulicy Prusa wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Barlickiego na rondo. W związku z tym trzeba wyciąć wiele drzew. Jak tłumaczy magistrat, wydanie decyzji o wycince zostało poprzedzone szczegółową oceną zasadności usunięcia roślin. Jest to konieczne do przeprowadzenia inwestycji. Ostatnio kwestię poruszył jeden z mieszkańców miasta w grupie Czechowiczanie dla Przyrody. Wystosowano petycję do burmistrza i bielskiego starosty w sprawie wycinki.

Prusa wycinka drzew
Drzewa rosnące przy ul. Prusa · fot. UM Czechowice-Dziedzice


- Myślę, że wszyscy zgodzą się, że inwestycja ta jest bardzo potrzebna. Przy okazji planowane jest wycięcie 49 z 55 rosnących tam drzew. Za wycinką przemawiają bezpieczeństwo oraz to, że drzewa są duże i rosną w pobliżu skrajni jezdni. Jako kontrargument warto zapytać ile kolizji zostało spowodowanych przez rosnące tam drzewa? - pisze pan Marek w poście na grupie. - Nie uważam, że żadne drzewo nie powinno być wycięte, ponieważ widzę, że są tam niektóre drzewa już prawie uschnięte lub w słabej kondycji. Z drugiej strony w protokole czytamy, że niektóre drzewa mają drobny posusz lub są w dobrym stanie biologicznym - dodaje.

Pan Marek wskazuje też, że istnieje zapis w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych, który mówi, że należy zachować istniejące drzewa na terenach m.in. o symbolu 7KDL - to odcinek ulicy Prusa biegnący od ul. Niepodległości do ul. Barlickiego.

Mieszkaniec uważa też, że nowe nasadzenia nie zrekompensują wartości przyrodniczej, w tym rozmiaru drzew oraz funkcji jakie pełnią w ekosystemie, wartości kulturowej, czy walorów krajobrazowych.

Prusa wycinka drzew
Drzewa rosnące przy ul. Prusa · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Jak tłumaczy magistrat, decyzja o usunięciu 49 drzew i krzewów w związku z realizacją zadania polegającego na modernizacji i przebudowie ulicy Prusa oraz budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Prusa i Barlickiego w Czechowicach została wydana na wniosek inwestora - Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej 19 lipca 2019 roku. Wycinka ma nastąpić do marca 2022 roku, poza okresami lęgowymi ptaków, czyli od 16 października do końca lutego. W decyzji zaznaczono, że w przypadku, gdy zaistnieje konieczność usunięcia drzew w okresie lęgowym ptaków, wycinkę należy przeprowadzić pod nadzorem ornitologicznym.

Jednocześnie ZDP został zobowiązany do nasadzenia 26 drzew z gatunku klon kulisty o obwodzie pnia co najmniej 20 cm oraz 440 metrów kwadratowych jałowca płożącego na pasie drogowym. Tego typu roślinność nie będzie kolidowała z przebiegiem ruchliwej ulicy, którą dodatkowo odbywa się natężony ruch cystern z paliwem (bliskość terminala paliwowego). Nowe nasadzenia mają zostać zrealizowane do października 2022 roku.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach podkreśla, że decyzja o wydaniu zgody została - zgodnie z obowiązującymi przepisami - zaakceptowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Jej wydanie zostało poprzedzone wnikliwym rozpatrzeniem wniosku inwestora i szczegółową oceną zasadności zakresu proponowanej wycinki. Dokument ten zawiera obszerne uzasadnienie podjętej decyzji i został udostępniony zainteresowanym mieszkańcom.

- Należy zwrócić uwagę, że większość zakwalifikowanych do usunięcia drzew rośnie praktycznie w krawędzi jezdni. Wrastające w pas drogowy systemy korzeniowe kwalifikowałby je do usunięcia nawet gdyby nie była w tym miejscu realizowana przebudowa. Część drzew posiada uszkodzenia mechaniczne pni, lekko odkryte systemy korzeniowe i posusz w koronach o różnej intensywności. Wszystkie wnioskowane do usunięcia drzewa posiadają zredukowane korony - właśnie ze względu na bliskość krawędzi jedni. Ponadto, w niewielkiej odległości od koron przebiega linia energetyczna, zaś w niewielkiej odległości od pni - wodociąg - argumentują pracownicy Urzędu.

Czechowiczanie dla Przyrody wystosowali petycję w sprawie wycinki. Można ją podpisać tutaj.

Ponadto, jak czytamy w uzasadnieniu decyzji o wycince, podczas przeprowadzonych oględzin nie stwierdzono obecności chronionych gatunków roślin i zwierząt, a planowane przedsięwzięcie położone jest w znacznej odległości od granic obszaru Natura 2000, na terenie zurbanizowanym.

ar / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.