Wiadomości

  • 12 sierpnia 2020
  • wyświetleń: 2082

Centrum Edukacji Ekologicznej - nowa inwestycja w Czechowicach

Artykuł sponsorowany:

Kosztem 18 milionów złotych - w tym z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa w wysokości 15,5 miliona złotych - Gmina Czechowice-Dziedzice zrewitalizowała cenny ekologicznie obszar doliny Potoku Czechowickiego, a w ramach projektu powstało również nowoczesne Centrum Edukacji Ekologicznej. Inwestycja miała na celu renaturalizację Doliny Potoku Czechowickiego oraz udostępnienie jej mieszkańcom i turystom. W historycznej kolebce Czechowic-Dziedzic, w otoczeniu najstarszych zabytków kulturowych, architektonicznych i przyrodniczych miasta powstał obiekt, który pełnić będzie funkcję centrum edukacyjnego i turystycznego gminy i ma stanowić jej wizytówkę.

Centrum Edukacji Ekologicznej


Centrum Edukacji Ekologicznej
fot. Reconmedia


Nowa odsłona Potoku CzechowickiegoPołożony w urokliwej scenerii zrewitalizowanej i udostępnionej mieszkańcom oraz turystom Doliny Potoku Czechowickiego, w pobliżu DK1 obiekt ma stać się przybytkiem, w którym szerzyć się będzie wiedzę w dziedzinie ekologii i ochrony przyrody oraz działać na rzecz ochrony przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa miasta, z naciskiem na promowanie turystyki. Centrum Edukacji Ekologicznej jest obiektem łączącym funkcje edukacyjno-promocyjne z rekreacyjnymi, a - co niezwykle ważne - umożliwia jednocześnie zabezpieczenie oraz ekspozycję ruin dawnego "Zamku Wilczków", odsłoniętych podczas prac archeologicznych. Powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej ma podkreślić zastane wartości i walory krajobrazowe, uwidocznić dawny układ urbanistyczny tych terenów, a także dostarczyć nowe przestrzenie usługowe, edukacyjne oraz rekreacyjne dla mieszkańców i turystów.

Zagospodarowanie potoku polegało m.in. na jego rewitalizacji oraz utworzeniu systemu oznakowanych ścieżek, chroniących obszar cenny przyrodniczo przed zniszczeniem. Potok stanowi ujście dla wód deszczowych i roztopowych. Ten newralgiczny, ważny z punktu widzenia ekologii i miejscowych stosunków wodnych ciek przepływa na tym terenie przez trzy stawy, a flora terenu liczy ponad 250 gatunków roślin. Projektem objęte są siedliska cenne przyrodniczo, które były zaniedbane - występowały tu m.in. liczne gatunki obce dla rodzimej fauny i flory, które należało usunąć. Całość inwestycji przyczyni się do ochrony bioróżnorodności doliny, w szczególności do przywrócenia właściwego stanu siedlisk przyrodniczych. Ponadto, dolina jest miejscem atrakcyjnym dla spacerowiczów, biegaczy oraz amatorów turystyki rowerowej - projekt pozwoli zatem udostępnić walory terenu mieszkańcom gminy i turystom, a jednocześnie ochroni cenne przyrodniczo obszary.

Centrum Edukacji Ekologicznej
fot. Reconmedia


Dolina Potoku Czechowickiego wraz z okolicznymi atrakcjami to znakomite miejsce, aby zatrzymać turystów podróżujących DK1 i zachęcić do odwiedzin gminy i regionu. Mimo bowiem posiadania stosunkowo niewielkiej ilości własnych atrakcji turystycznych, nasza gmina - z racji dogodnego, acz dotąd mało wykorzystywanego położenia, ma szansę stać się swoistą bramą turystyczną w Beskidy, promując przy okazji swoje zasoby.

Spacerem na zamkowe wzgórzePowstanie Centrum Edukacji Ekologicznej ma podkreślić zastane wartości i walory krajobrazowe, uwidocznić dawny układ urbanistyczny tych terenów, a także dostarczyć nowe przestrzenie usługowe, edukacyjne oraz rekreacyjne dla mieszkańców i turystów.

Dolina Potoku Czechowickiego pozwoli odpocząć od towarzyszącego nam na co dzień zgiełku i hałasu ulic. Zlokalizowane tutaj liczne atrakcje, zabytki - świeckie i sakralne - oraz pomniki przyrody są okazją, aby lepiej poznać nasze miasto. Miasto powstałe i wyrosłe dzięki przemysłowi, który w wielu rejonach gminy nadal stanowi nieodzownie dominantę urbanistyczną i który od zarania nadania praw miejskich aż do dziś kształtuje jego charakter, daje pracę mieszkańcom i pozwala rozwijać gminę od innej strony, tej piękniejszej dla oka.

Centrum Edukacji Ekologicznej
fot. Reconmedia


Budowa CEE obejmowała nie tylko budowę samego budynku edukacyjnego, lecz również kompleksową przebudowę otoczenia, w tym m.in. renowację, zabezpieczenie i ekspozycję - pod okiem konserwatora zabytków - ruin dawnego spichlerza, a wcześniej "zamku" Wilczków, odsłoniętych podczas prac archeologicznych. Inwestycja obejmowała również renowację historycznej alei lip kandelabrowych, budowę hoteli dla owadów, uzupełnienie i pielęgnację drzewostanu oraz wykonanie licznych, nowych nasadzeń, budowę parkingu oraz przebudowę sieci energetycznej wraz z przeniesieniem stacji transformatorowej.

Zakres prac w Dolinie Potoku Czechowickiego objął z kolei m.in. przeprowadzenie potoku przez stawy, wymianę przepustów, budowę przelewów powierzchniowych, wykonanie umocnienia grobli i rowu w dnie stawów, budowę miniatur zapór wodnych, wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów (oraz inne prace w zakresie kształtowania terenów zielonych), wykonanie placu wyposażonego w urządzenia o charakterze rekreacyjno-sportowym oraz tablice edukacyjne i interaktywne i budowę ścieżek komunikacji pieszej (wraz z oświetleniem i elementami małej architektury), licznych mostków, ścieżki dydaktycznej oraz ścieżki "na palach" na terenie dawnego stawiska (w ramach użytku ekologicznego "Czechowicka Dolina Jaskrów") wraz z altaną rekreacyjną. Jedną z najważniejszych atrakcji CEE jest także stojąca na szczycie zamkowego wzgórza wieża, która pełnić ma rolę punktu obserwacyjnego na zrewitalizowaną w ramach inwestycji dolinę i jej otoczenie.

Centrum Edukacji Ekologicznej


Edukacja w zgodzie z naturąBudynek CEE, jako obiekt edukacyjno-administracyjny, będzie przeznaczony do realizacji wydarzeń edukacyjnych, lekcji i warsztatów (m.in. edukacyjnych, przyrodniczych i krajoznawczych) dla dzieci i młodzieży, wykładów i szkoleń oraz okazjonalnych ekspozycji. W budynku znajduje się m.in. sala wykładowo-konferencyjna, wyposażona w sprzęt multimedialny, jak również hol - pełniący również rolę foyer - z toaletami, szatnią i przestrzenią ekspozycyjną oraz strefą recepcyjno-obsługową, przeznaczoną do organizacji wydarzeń promocyjno-edukacyjnych, szkoleniowych, jak również innych wydarzeń okolicznościowych. Strefa posiadać będzie mini-zaplecze obsługowo-gastronomiczne, które umożliwi doraźne wykorzystywanie jej w drobnych celach garmażeryjnych i wystawienniczych.

Architektonicznie budynek dopasowany jest do okolicznej zabudowy, m.in. czworaków dworskich. W zamierzeniu miał być oszczędny i prosty w formie i utrzymaniu oraz funkcjonalny do potrzeb edukacyjnych i wystawienniczych, nawiązując niejako wyglądem do dawnego spichlerza. Forma architektoniczna celowo miała nie dominować nad otoczeniem, lecz raczej je uzupełnić tak, aby nie powodować optycznej kolizji swoim nowoczesnym wyglądem i charakterem z zabytkowymi obiektami leżącymi nieopodal.

Centrum Edukacji Ekologicznej
fot. Reconmedia


O tym, jak duży potencjał przyrodniczy ma Gmina Czechowice-Dziedzice, nikogo przekonywać chyba nie trzeba. Dotąd brakowało jednak w gminie podmiotu, który zajmowałby się promocją i przekazywaniem wiedzy o zasobach przyrodniczych gminy oraz inicjował działania w zakresie ochrony środowiska i ekologii. Już w 2012 roku, gdy powstał pomysł stworzenia gminnego ośrodka bioróżnorodności i ekologii, gmina dostrzegła olbrzymi, lokalny potencjał w tej dziedzinie działalności, zarówno edukacyjnej, jak i społecznej. Już wtedy postanowiono wyciągnąć przysłowiową pomocną rękę do środowisk, ruchów i organizacji pozarządowych, których celem działalności jest dbałość o lokalne i regionalne zasoby przyrodnicze.

Centrum Edukacji Ekologicznej będzie pełnić zatem również rolę swoistego inkubatora dla działań i przedsięwzięć proekologicznych, krajoznawczych i związanych z promocją gminy. Zaproszone do współpracy zostaną lokalne stowarzyszenia, dzięki czemu będzie możliwość koordynacji działań oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć, mających służyć mieszkańcom i środowisku naturalnemu gminy.

Centrum Edukacji Ekologicznej


Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów" Działanie 5.4 "Ochrona różnorodności biologicznej" Podziałanie 5.4.3. "Dziedzictwo kulturowe - tryb pozakonkursowy"