Reklama

Wiadomości

 • 18 sierpnia 2020
 • 25 sierpnia 2020
 • wyświetleń: 8410

Burmistrz Marian Błachut z wotum zaufania i absolutorium

Podczas dzisiejszej sesji czechowickiej Rady Miejskiej głosowano nad udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok dla burmistrza Czechowic-Dziedzic, Mariana Błachuta.

marian błachut
Burmistrz Marian Błachut z wotum zaufania i absolutorium · fot. czecho.pl


Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Czechowice-Dziedzice za rok 2019 i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, sprawozdaniem finansowym za 2019 rok, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium (wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej) - udzieliła burmistrzowi Czechowic-Dziedzic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

17 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium, a 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Wcześniej, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy (wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019), radni zatwierdzili również oba te dokumenty.

Burmistrz przedstawił również raport o stanie Gminy Czechowice-Dziedzice za rok 2019 - po zakończeniu debaty nad raportem udzielono burmistrzowi wotum zaufania za 2019 rok.

Dziękując za udzielenie absolutorium Burmistrz Marian Błachut podkreślił, że jest ono udziałem wszystkich osób pracujących na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice. Burmistrz podziękował wszystkim wspierającym jego działania radnym Rady Miejskiej oraz pracownikom Urzędu Miejskiego i podległych jednostek.

W 2019 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 227 587 497,78 zł, w tym:
 • dochody własne w wysokości 60 754 827,33 zł, co stanowi 26,70% dochodów ogółem,
 • udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 60 926 613,10 zł, co stanowi 26,77% dochodów ogółem,
 • subwencje w wysokości 34 148 890,00 zł, co stanowi 15% dochodów ogółem,
 • dotacje celowe na zadania własne w wysokości 3 440 278,26 zł, co stanowi 1,51% dochodów ogółem,
 • dotacje na zadania zlecone w wysokości 51 445 372,28 zł, co stanowi 22,60% dochodów ogółem,
 • dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 393 374,88 zł, co stanowi 0,61% dochodów ogółem,
 • dotacje bieżące i środki z Funduszu Pracy w wysokości 17 000,00 zł, co stanowi 0,01% dochodów ogółem,
 • dotacje oraz środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 859 887,44 zł, co stanowi 0,38% dochodów ogółem,
 • dotacje i środki na inwestycje w wysokości 14 601 254,49 zł, co stanowi 6,42% dochodów ogółem.


Dochody własne budżetu Gminy pochodzą z podatków i opłat, sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, usług, odsetek od lokat, dochodów jednostek budżetowych. Wpływy z podatków i opłat zrealizowano w kwocie 58 463 329,63 zł.

Wydatki budżetowe w 2019 roku zostały wykonane w wysokości 239 187 466,67 zł, tj. 96,58% planu rocznego po zmianach, w tym wydatki bieżące - plan 204 629 681,41, wykonanie 199 082 577,01 (97,29%), a wydatki inwestycyjne - plan 43 015 863,88, wykonanie 40 104 889,66 (93,23%).

Zadłużenie na koniec 2019 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 15 989 320,30 zł.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.