Wiadomości

 • 26 sierpnia 2020
 • 1 września 2020
 • wyświetleń: 1688

Wnioski o szkolne stypendium socjalne do 15 września

Od 1 do 15 września można składać wnioski o szkolne stypendium o charakterze socjalnym na rok szkolny 2020/2021. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od dokumenty należy przedłożyć w dniach od 1 do 15 października.

Urząd Miejski,ratusz,Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Wymagane dokumenty należy składać w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w budynku przy placu Jana Pawła II 1, pokój 104, tel. 32-21-47-111 w godz. od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do środy), od 7.30 do 17.30 (czwartek), od 7.30 do 13.30 (piątek).

Stypendium przysługuje:
 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Według ustawy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 poz. 1507 j.t.) czyli 528 zł netto.

Wykaz dokumentów potrzebnych do ustalenia miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie:
 • oświadczenie lub zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości otrzymanego wynagrodzenia netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2020r.),
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób nie zarejestrowanych w PUP,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej, która nie otrzymuje zasiłku lub zaświadczenie z powiatowego Urzędu pracy o wysokości pobranych świadczeń oraz zasiłków,
 • oświadczenie lub decyzje z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobranych zasiłkach stałych oraz okresowych,
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie od komornika,
 • decyzja, zaświadczenie z ZUS-u lub odcinek pocztowy o wysokości pobieranego świadczenia,
 • poświadczenie powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
 • oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych lub innych dochodów nie podlegających opodatkowaniu złożone pod odpowiedzialnością karną,
 • dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodzinny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej:
 • oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności:

a. na zasadach ogólnych
-- zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania, okresie prowadzenia działalności oraz wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym 2019r.
-- dokument potwierdzający opłacanie składek ZUS
b. w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:
-- zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz o okresie prowadzenia działalności
-- oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
-- dokument potwierdzający opłacanie składek ZUS
c. w formie karty podatkowej:
- decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej,
- oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku
W przypadku zawieszenia działalności - dokument potwierdzający ten fakt.
W przypadku gdy np. w miesiącu sierpniu rodzina uzyskała ostatni dochód - brany jest wówczas pod uwagę dochód za wrzesień 2018r. Należy przy tym udokumentować "dochód utracony".

Osoby ubiegające się o przyznanie pomocy materialnej dla ucznia w zamian zaświadczeń mogą złożyć oświadczenia dotyczące powyższych faktów. Oświadczenie takie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającego z art. 233 § 1 i § 6 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2019r. poz.1950 j.t.):
 • Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 • Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.


***

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.