czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 22 września 2020
  • 23 września 2020
  • wyświetleń: 4451

Nowy regulamin utrzymania porządku oraz odbioru odpadów

Do 24 września trwają konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach dotyczących regulaminu utrzymania czystości na terenie gminy oraz odbierania odpadów komunalnych. Zmiany dotyczą m.in. odbierania bioodpadów w PSZOK oraz obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe.

Reklama

Odpady, śmieci, kontenery, eko plus
Nowy regulamin utrzymania porządku oraz odbioru odpadów · fot. mp / czecho.pl


Konsultacje społeczne dotyczą następujących projektów uchwał zmieniających Rady Miejskiej w Czechowicach- Dziedzicach:
  • w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice,
  • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Konsultacje przeprowadzane są w trybie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, obejmują one swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice. Treść uchwał dostępna jest tutaj.

Planuje się, że powyższe uchwały zostaną poddane pod głosowanie na sesji RM we wtorek, 29 września.

Konsultacje i podjęcie uchwał Rady Miejskiej w powyższych sprawach ma związek z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał czechowickiej RM z 7 lipca.

W nowej wersji uchwał czytamy między innymi, że w czechowickim PSZOK przy ulicy Prusa, od 1 stycznia 2021 roku, odbierane będą bioodpady. Ponadto właściciele nieruchomości będą odpowiedzialni za mycie pojemników (poprzednio odpowiedzialna była za to gmina), zniesiony zostaje limit 400 kg odpadów zielonych na posesje w PSZOK oraz osoby posiadające kompostownik i kompostujące nie będą musiały być wyposażone w brązowy kosz na odpady BIO.

Ponadto uregulowano wymagania dotyczące utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników na odpady komunalne. Określono również wymagania dotyczące utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Warto też zauważyć, że w związku z wyrokiem WSA w Gliwicach z 3 lipca 2020 roku po rozpoznaniu sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Pszczynie na uchwałę Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z 10 lipca 2018 roku w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zmieniono paragraf 16 dotyczący obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Nowa wersja regulaminu w tym temacie mówi: "Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: prowadzenia psa na smyczy a psa rasy uznawanej za agresywną dodatkowo w nałożonym kagańcu w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, chyba że ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, uwarunkowania behawioralne lub cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione".

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.