czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 6 lipca 2007
  • wyświetleń: 969

ARMiR przyjmuje wnioski o renty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła z dniem 25 czerwca 2007 r. przyjmowanie wniosków o przyznanie renty strukturalnej w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. Wnioski należy składać we właściwych Biurach Powiatowych ARiMR.

Reklama

Rentę strukturalną będzie mógł uzyskać rolnik wpisany do ewidencji producentów rolnych (prowadzonej przez ARiMR), który ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty. Wnioskodawca powinien też prowadzić gospodarstwo rolne przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie być ubezpieczonym w KRUS przez co najmniej 5 lat. Rolnik powinien również w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu i nie zalegać z zapłatą należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników.

Świadczenie w postaci renty strukturalnej przewidziane jest dla rolników, którzy przekażą gospodarstwa rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej: 1 ha, w przypadku gospodarstw położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim albo 3 ha, w przypadku gospodarstw położonych w pozostałych województwach.

Gospodarstwo można przekazać następcy lub zbyć powiększając tym samym jedno lub kilka gospodarstw innych rolników. W przypadku przekazania następcy, musi nim być osoba, która wcześniej nie prowadziła działalności rolniczej. Powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa następcy nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w danym województwie lub w kraju. Informacje o średniej wielkości gospodarstw w poszczególnych województwach dostępne są na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl).

Możliwe jest też uzyskanie renty strukturalnej po przekazaniu gruntów na cele związane z ochroną przyrody lub zbycie z przeznaczeniem użytków rolnych do zalesienia.

Osoba wnioskująca o rentę strukturalną i jej współmałżonek mogą pozostawić sobie łącznie do 0,5 ha użytków rolnych (wraz z siedliskiem) i uprawiać te użytki dla zaspokajania wyłącznie potrzeb własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynosi 150 % najniższej emerytury. Wysokość świadczenia zwiększa się o 100% kwoty najniższej emerytury, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki dla przyznania renty strukturalnej. Jeśli przekazano gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha na rzecz osoby w wieku poniżej 40 lat, podstawowa kwota renty strukturalnej zostaje powiększona o 15 % najniższej emerytury. Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc, nie dłużej niż do osiągnięcia przez beneficjenta 65 roku życia.

Źródło: ARiMR

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR w Bielsku-Białej,
nr tel.: 033-816-47-18 lub w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bielsku-Białej,
nr tel.: 033-814-45-41.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.