Wiadomości

 • 8 grudnia 2020
 • 19 grudnia 2020
 • wyświetleń: 19621

Od stycznia podwyżka za wywóz śmieci. Uchwalono nowe stawki

Czechowicka Rada Miejska we wtorek, 15 grudnia uchwaliła nową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Nowa cena od stycznia 2021 roku wyniesie 25,50 złotych miesięcznie za odpady gromadzone selektywnie. Będzie zniżka dla osób kompostujących odpady biodegradowalne. Zatwierdzono też zmiany w systemie gospodarowania odpadami.

Odpady, śmieci, kontenery, eko plus
Będzie podwyżka stawki za wywóz śmieci. Trwają konsultacje społeczne · fot. mp / czecho.pl


Nowa stawka za dobiór odpadówOpłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić 25,50 złotych miesięcznie (wcześniej było to 19 złotych) od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny będzie wynosić 76,50 złotych miesięcznie (wcześniej było to 38 złotych) od mieszkańca.

Skąd taka podwyżka?Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, 12 listopada gmina Czechowice-Dziedzice ogłosiła przetarg na świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. 30 listopada dokonano otwarcia ofert. Gmina Czechowice-Dziedzice na sfinansowanie powyższego zadania zamierzała przeznaczyć 8 749 251,72 zł. 30 listopada dokonano otwarcia ofert dwóch wykonawców. Korzystniejsza oferta zawierała cenę brutto w wysokości 12 023 991 zł - o 3 274 739,28 zł więcej od obecnie zabezpieczonych środków. Przy takiej kwocie otrzymujemy stawkę miesięczną 24,44 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wskazana stawka nie uwzględnia kosztów administracyjnych. Razem z kosztami administracyjnymi wynosiłaby ona w przybliżeniu 25,44 zł miesięcznie od mieszkańca.

Jak wskazuje Urząd Miejski, wspomniane koszty administracyjne to zaledwie złotówka. Resztę stanowią faktyczne koszty odbioru, transportu, składowania, recyklingu i utylizacji odpadów. A te w ciągu ostatnich kliku lat dosłownie poszybowały w górę.

Sama tylko opłata środowiskowa, potocznie zwana marszałkowską, którą trzeba odprowadzać za każdą tonę odpadów trafiających na składowisko, na przestrzeni ostatnich trzech lat wzrosła ze 170 na blisko 280 złotych. Drastycznie, bo o 60 procent, wzrosły koszty energii elektrycznej. Przetwarzanie odpadów komunalnych, to proces bardzo energochłonny. O około 30 procent wzrosły z kolei koszty pracownicze, co związane jest m.in. ze wzrostem płacy minimalnej.

Wyliczając obiektywne czynniki, które miały bezpośredni wpływ na wzrost kosztów funkcjonowania całego systemu odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi w całym kraju, nie można zapomnieć o inwestycjach jakie musiały przeprowadzić firmy z branży, aby dostosować się do nowych wymogów ustawy o odpadach. Zmiany wprowadzone w tej ustawie w 2018 roku nałożyły na przedsiębiorców szereg obowiązków wiążących się z wysokimi nakładami finansowymi, co w konsekwencji doprowadziło nie tylko do wzrostu kosztów, ale również do upadku wielu małych firm i spadku konkurencyjności.

Wymagania te to m.in.:
 • operaty wodnoprawne,
 • monitoring wizyjny,
 • zabezpieczenie roszczeń,
 • obowiązki związane z przygotowaniem odpadów niebezpiecznych do unieszkodliwienia (odpowiednie pakowanie, opisywanie itd.),
 • skrócenie czasu magazynowania odpadów niebezpiecznych.
 • Na bilansowaniu się kosztów funkcjonowania całego systemu mocno odbiły się również niekorzystne zmiany na rynku samych surowców wtórnych. Ze względu na nadpodaż segregowanych odpadów, obecnie nie ma dużych zysków ze sprzedaży surowców wtórnych, a do pozbycia się niektórych z nich firmy muszą nawet dopłacać (np. makulatura).


Wzrost opłat jest więc potrzebny, by dopiąć system. Stawka wzrośnie o 6,50 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku do stawki dotychczasowej.

Zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami gmina pokrywa z pobranych opłat mieszkańców i nie może odnotowywać z tego tytułu żadnego zysku, a jedynie jest pośrednikiem w egzekwowaniu i przekazywaniu środków firmie zajmującej się gospodarką odpadami.

Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, gmina musi brać pod uwagę koszty funkcjonowania systemu, o których mowa w ustawie:
 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • obsługi administracyjnej tego systemu;
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;
 • wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami;
 • usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania;
 • pozbywania się przez właścicieli nieruchomości wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób.


śmieci, śmieć, odpady, kosz, pojemniki, wywóz
Będzie wzrost opłat za wywóz śmieci · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Warto podkreślić, że stawka za odpady rośnie we wszystkich miastach. Przykładowo mieszkańcy Bielska-Białej za odpady zbierane w sposób selektywny płacą 26 zł, Pszczyny - 25,80 zł, Tychów - 26 zł, Rybnika - 22 zł, Będzina - 36 zł, Zabrza - 27,70 zł, Chrzanowa - 34 zł. Jak wskazano podczas sesji Rady Miasta, Czechowice-Dziedzice na tle innych miejscowości będą plasować się w środku skali wysokości opłat.

Co ważne, zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji w przypadku właścicieli, którzy zadeklarowali dotychczas selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Jak wcześniej, burmistrz zawiadomi właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Jak wskazuje urząd, wpływ na rosnące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami ma też stale rosnąca ich ilość. Z roku na rok produkujemy coraz więcej odpadów. Świadczą o tym dane, zarówno te ogólnopolskie, jak i dotyczące naszej gminy. Na przestrzeni ostatnich sześciu lat (2014-2019) waga odbieranych od mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice odpadów komunalnych wzrosła z niespełna 12 do przeszło 14 tysięcy ton rocznie.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały trwały do 11 grudnia. Swoje uwagi zgłosiły zaledwie dwa podmioty. Jeden z wniosków dotyczył proponowanej stawki, która została uznana jako nieadekwatna do zakresu proponowanej jakości usług wywozu odpadów. W treści drugiej opinii wskazano, że podwyżka jest krzywdząca dla mieszkańców zabudowy wielolokalowej. Nie uwzglęniono żadnego z tych głosów. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt.

Podczas sesji wywiązała się gorąca dyskusja na temat wzrostu kosztów funkcjonowania systemu o ponad 30 procent. Rozmawiano o powodach podwyżki, jak również słabych punktach obecnego systemu gospodarowania odpadami. Wskazano m.in brak podniesienia jakości usługi przy wzroście opłat oraz problem zbyt małej częstotliwości odbioru odpadów. Ten argument odparł burmistrz Marian Błachut, wskazując, że im większy zakres usług, tym cena za odbiór byłaby jeszcze wyższa. - Nikt nie byłby zadowolony, że mamy komfortowo, ale drogo - powiedział podczas sesji.

Zapis sesji Rady Miasta obejrzymy pod tym linkiem.

Będzie zniżka dla osób kompostujących odpady biodegradowalneWprowadzając nową, wyższą z obiektywnych przyczyn stawkę za odbiór odpadów komunalnych, od 1 stycznia 2021 roku gmina wprowadza zniżkę dla osób kompostujących odpady biodegradowalne (złotówka od każdej osoby w kompostującym odpady gospodarstwie domowym) oraz znosi limit wagowy dla odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie itp.) przyjmowanych w PSZOK.

Sposób i zakres gosodarowania odpadami - jakie odpady będą odbierane i jak często?Podczas grudniowej sesji Rady Miasta przyjęto również nową uchwałę w sprawie zakresu świadczenia odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości.

Bezpośrednio z nieruchomości będą odbierane następujące odpady komunalne:

 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • metale,
 • papier,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • popiół,
 • bioodpady z wyłączeniem odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy,
 • pozostałe odpady komunalne inne niż wymienione w pkt 1-8, za wyjątkiem odpadów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 7-15 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.


Częstotliwość:

z terenu zabudowy wielolokalowej:

 • odpady selektywnie zbierane: szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, papier - jeden raz w tygodniu,
 • bioodpady z wyłączeniem odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy - w okresie od 1 kwietnia do 30 października dwa razy w tygodniu, a w pozostałym okresie jeden raz w tygodniu,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe - jeden raz w tygodniu,
 • popiół - w okresie od 1 października do 30 kwietnia - jeden raz na dwa tygodnie, a w pozostałym okresie jeden raz na 9 tygodni,
 • niesegregowanie (zmieszane) odpady komunalne - dwa razy w tygodniu.


z terenu zabudowy jednorodzinnej:

 • odpady selektywnie zbierane: szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, papier - jeden raz na cztery tygodnie,
 • bioodpady z wyłączeniem odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy - w okresie od 1 kwietnia do 30 października jeden raz na dwa tygodnie, a w pozostałym okresie jeden raz na cztery tygodnie,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku,
 • popiół - w okresie od 1 października do 30 kwietnia - jeden raz na dwa tygodnie, a w pozostałym okresie jeden raz na 9 tygodni,
 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - jeden raz na dwa tygodnie.


Gmina w ramach wniesionej opłaty wyposaży nieruchomości w worki i pojemniki na odpady oraz będzie utrzymywać kontenery w odpowiednim stanie technicznym. Uwaga! Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady, nie będą wyposażani w pojemniki na te odpady.

Zasady działania PSZOKW ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanego dalej PSZOK, będą odbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości:
 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady z wyłączeniem odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy
 • odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • popiół.


Zostanie wprowadzone ograniczenie odbioru następujących odpadów:
 • zużytych opon - do 8 sztuk rocznie z nieruchomości,
 • budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne - do 2 ton rocznie z nieruchomości.


Koszty dostarczenia tych odpadów komunalnych ponoszą właściciele nieruchomości.

Zgłaszanie nieprawidłowości w wykonywaniu usługiWłaściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mają prawo zgłaszać fakt niewłaściwego świadczenia usług przez firmę gospodarującą odpadami lub przez prowadzącego PSZOK. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej na adres: odpady@um.czechowice-dziedzice.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości, a także datę, miejsce i opis zaistnienia faktu.

Zaktualizowane zasady gospodarowania odpadami wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

mp / czecho.pl

źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.