czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 18 stycznia 2021
  • 3 lutego 2021
  • wyświetleń: 7391

Program "Czyste powietrze": Wniosek będzie można złożyć w CEE

Od lutego wniosek umożliwiający pozyskanie środków w ramach rządowego Programu "Czyste powietrze" będzie można złożyć w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Hr. Kotulińskiego 2, w którym raz w tygodniu działać będzie Punkt Przyjmowania Wniosków w ramach programu.

Reklama

Centrum Edukacji Ekologicznej
Wniosek przystąpienia do programu "Czyste powietrze" złożymy w CEE · fot. Reconmedia


Będzie to możliwe, ponieważ gmina Czechowice-Dziedzice podpisała porozumienie z WFOŚiGW w Katowicach dotyczące m.in. promocji oraz realizacji Programu "Czyste powietrze" na terenie gminy, w tym wsparcia wnioskodawców w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu.

- W miesiącach zimowych szczególnie widać, jaki wpływ na jakość powietrza ma używanie w domach nieefektywnych kotłów na paliwo stałe. Dlatego warto przypomnieć o możliwości skorzystania z rządowego Programu "Czyste Powietrze", realizowanego od 2018 roku, oferującego wsparcie finansowe na wymianę źródeł ciepła dla mieszkańców. Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych i oferuje dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, tj. przez cały rok - informuje czechowicki Urząd Miejski.

Wniosek najlepiej wypełnić w formie elektronicznej i przesłać elektronicznie bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - instytucji prowadzącej program, z ramienia NFOŚiGW - co zapewnia wgląd m.in. w aktualny status i stan procedowania wniosku w "Portalu beneficjenta".

Aby złożyć wniosek w programie w formie papierowej (wyłącznie, co nie jest zalecane, lub w postaci wydruku złożonego elektronicznie wniosku - co w pewnych przypadkach jest dodatkowo wymagane) nie trzeba już wysyłać ani zawozić wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (instytucji realizującej program), lecz będzie można złożyć go w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach (w Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Hr. Kotulińskiego 2), w którym raz w tygodniu od lutego br. działać będzie Punkt Przyjmowania Wniosków w ramach programu.

W lutym dyżury punktu konsultacyjnego w Centrum Edukacji Ekologicznej odbywać się będą w każdą środę w godzinach 8.00 - 15.00.


Gmina Czechowice-Dziedzice podpisała porozumienie z WFOŚiGW w Katowicach dotyczące m.in. promocji oraz realizacji Programu "Czyste powietrze" na terenie gminy, w tym wsparcia wnioskodawców w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu. Realizacja programu przez WFOŚIGW trwa od 2018 roku, a porozumienie z gminą ma pomóc zintensyfikować program, ułatwiając mieszkańcom gminy złożenie wniosku o dofinansowanie do Funduszu, właśnie głównie przez brak konieczności samodzielnego składania wniosku papierowego w WFOŚiGW.

- Gmina - w trosce o poprawę stanu powietrza i w celu ułatwienia swoim mieszkańcom składania wniosków - zdecydowała się pomóc Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w realizacji programu "Czyste Powietrze" i umożliwić składanie wniosków o dofinansowanie do WFOŚiGW (w formie papierowej - nie dotyczy wniosków składanych przez portal gov.pl, o czym poniżej) w Urzędzie Miejskim. Dzięki podpisanemu porozumieniu, gmina będzie mogła przyjmować wnioski (w formie papierowej) od zainteresowanych mieszkańców w Urzędzie Miejskim i przekazywać je do WFOŚiGW, który będzie - na zasadach, jak ma to miejsce dotychczas - zawierać z mieszkańcami umowy w ramach programu - zwraca uwagę czechowicki magistrat.

Celem programu "Czyste powietrze" jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, co można uzyskać przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Realizatorem programu jest WFOŚiGW, a gmina - w celu zapewnienia większej i szerszej dostępności programu - zgodziła się pełnić rolę pośrednika przy składaniu wniosków przez mieszkańców. Program realizowany jest w latach 2018-2029, umowy podpisywane są do 31 grudnia 2027 r., natomiast prace instalacyjno-wykonawcze należy zakończyć do 30 czerwca 2029 roku.

O dofinansowanie mogą starać się również osoby, które są w trakcie realizacji inwestycji oraz takie, które inwestycję już zakończyły, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i nie wcześniej niż 15 maja 2020 r.

Kto może wnioskować?


Pierwsza część programu dedykowana jest dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania. Beneficjentami tej części programu "Czyste powietrze" są osoby fizyczne, właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w nich lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100.000 zł (dochody uzyskane z różnych źródeł sumuje się). Są tutaj dostępne dwie opcje, do wyboru:

Opcja 1 obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda oraz gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dodatkowo może być wykonany demontaż oraz zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania lub cwu, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych oraz dokumentacji. Maksymalne kwoty dotacji to 25.000 zł w przypadku gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz 30.000 zł jeśli taka instalacja jest wykonywana.

Opcja 2 zakłada demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż podane w 1 opcji w celach ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej. Dodatkowo mogą być wykonane demontaż oraz zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania lub cwu, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych oraz dokumentacja. Kwoty maksymalne dotacji w przypadku tej opcji wynoszą 20.000 zł dla przedsięwzięcia bez wykorzystania mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz 25.000 zł z wykorzystaniem instalacji tego typu.

W opcji 3 przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła tylko zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych oraz wykonanie dokumentacji. Maksymalna dotacja wynosi w tym przypadku 10.000 zł.

Druga część programu przeznaczona jest dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Beneficjentami tej części (tj. o podwyższonym poziomie dofinansowania) są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębniona księgą wieczystą, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa nie przekracza 1.400 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub 1.960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku kwalifikowania się do skorzystania z tej części programu, również dostępne do wyboru są dwie opcje:

Opcja 1 obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu lub zakup i montaż kotłowni gazowej. Dodatkowo może być wykonany demontaż oraz zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania lub cwu, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych oraz dokumentacja. Maksymalne kwoty dotacji wynoszą 32.000 zł gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz 37.000 zł gdy taką instalację obejmuje.

W opcji 2 przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe tylko zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych oraz wykonanie dokumentacji. Maksymalna dotacja wynosi w tym przypadku 15.000 zł.

Trzeba pamiętać, że w przypadku, gdy budynek (lokal mieszkalny) jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, to w ramach programu nie jest udzielane dofinansowanie na zakup i montaż kotła na paliwo stałe. Istotne jest również to, że wniosek może być złożony tylko przez właściciela (lub współwłaściciela - za pisemną zgodą wszystkich współwłaścicieli, a jeśli jest wspólność majątkowa - również za zgodą współmałżonka) i tylko jeden na dany budynek (lokal) z wydzieloną, odrębną księgą wieczystą (jej numer również należy podać we wniosku, a wydruk z właściwego systemu załączyć, o czym piszemy poniżej).

Osoba składająca wniosek o podwyższone dofinansowanie, powinna do dnia złożenia wniosku uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Jak złożyć wniosek?


Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ale dzięki podpisanemu porozumieniu można to teraz robić również - jednak wyłącznie w formie papierowej - za pośrednictwem gminy. Formularze wniosku dostępne są w serwisie gov.pl oraz na "Portalu beneficjenta" na stronie internetowej WFOŚiGW (linki poniżej), jak również w załączniku.

Wnioski najlepiej składać bezpośrednio w WFOŚiGW w postaci elektronicznej poprzez "Portal beneficjenta" (1 - elektronicznie i papierowo) lub serwis gov.pl (2 - wyłącznie elektronicznie, bez potrzeby składania wniosku w formie papierowej), co jest najszybszą i zalecaną formą. Można jednak składać wnioski również w formie wyłącznie papierowej (3), bezpośrednio w WFOŚiGW lub - korzystając z punktu przyjmowania wniosków w Centrum Edukacji Ekologicznej:

Przed złożeniem wniosku przez portal beneficjenta należy na nim zarejestrować konto, co umożliwi pobranie elektronicznej postaci formularza. Wypełniony wniosek należy przesłać poprzez "Portal beneficjenta" do właściwego WFOŚiGW. Wniosek należy również wydrukować, podpisać i wraz z załącznikami dostarczyć w formie papierowej do WFOŚiGW (lub teraz również za pośrednictwem gminy). To najlepszy sposób złożenia wniosku, gdyż daje możliwość bieżącego podglądu stanu procedowania wniosku w portalu.

W przypadku serwisu gov.pl wnioskodawca wypełnia wniosek wskazany w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, a następnie wysyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do odpowiedniego WFOŚiGW na skrzynkę ePUAP. Załączniki należy w tym przypadku dołączyć w formie elektronicznej (skany z podpisami). Ponieważ taki wniosek jest podpisany (elektronicznie), nie ma konieczności przesyłania go w formie papierowej do WFOŚiGW ani składania za pośrednictwem gminy.

Jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej, możliwe jest złożenie wniosku razem z załącznikami wyłącznie w formie papierowej. Zalecane jest jednak wypełnienie go z wykorzystaniem aktywnego formularza, posiadającego samoliczące się pola. Można to zrobić samodzielnie we własnym zakresie i złożyć gotowy wniosek w WFOŚiGW lub też skorzystać z pomocy gminnego punktu przyjmowania wniosków do WFOŚiGW, który mieścić się będzie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach (CEE).

Punkt przyjmowania wniosków umożliwiać będzie złożenie przez mieszkańca (Beneficjenta) wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW wyłącznie w formie papierowej (po wcześniejszym jego wypełnieniu i podpisaniu), bez konieczności osobistego zawożenia go lub przesyłania pocztą do WFOŚiGW w Katowicach.

Oprócz tego, w punkcie będzie możliwe wypełnienie, wydrukowanie i podpisanie wniosku, gdyż - na życzenie - udostępniane będzie specjalne stanowisko komputerowe oraz instrukcja wypełniania wniosku. Przed wizytą w punkcie warto upewnić się, że posiada się wszystkie niezbędne i wymagane załączniki (jednym z nich jest - w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania - np. wspomniane już zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na 1 członka gospodarstwa domowego, o które należy wcześniej wnioskować i które należy uzyskać w Wydziale Świadczeń Społecznych w Urzędzie Miejskim). Spis wszystkich potrzebnych załączników, informacje o programie, jak również instrukcja wypełniania wniosków i formularz znajdują się na stronie internetowej WFOŚiGW.

Wizytę w punkcie w celu skorzystania ze stanowiska komputerowego bądź otrzymania konsultacji trzeba będzie wcześniej umówić telefonicznie na konkretny termin dyżuru punktu (tel. 32 450 74 84 w dni robocze w godz. 7:30-15:30), tak, aby zapewnić sobie dostępność stanowiska oraz optymalne warunki korzystania z niego (przepisy RODO - ochrona danych osobowych, przepisy sanitarne - zakaz gromadzenia się i dezynfekcja), jak również umówienia ewentualnego wsparcia informacyjnego dotyczącego procedury składania wniosku przez pracownika gminy. Umawiać takie wizyty w celu skorzystania ze stanowiska bądź otrzymania konsultacji będzie można już od początku lutego br.

Punkt Przyjmowania wniosków dla mieszkańców gminy będzie działać raz w tygodniu, w ramach dyżuru Punktu, począwszy od lutego br. w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach (w Centrum Edukacji Ekologicznej), a wizyta w nim możliwa będzie - jak wspomniano - po uprzednim umówieniu (tel. 32 450 74 84 w dni robocze w godz. 7:30-15:30).

Z uwagi m.in. na konieczność zapewnienia właściwych warunków sanitarnych oraz zapewnienia właściwego czasu na wypełnienie wniosków dla osób korzystających z Punktu, osoby nie umówione nie będą obsługiwane. W czasie dyżuru można również zadzwonić w celu uzyskania konsultacji telefonicznej dotyczącej procedury składania wniosku.

W przypadku dużego zainteresowania, istnieje możliwość organizacji w gminie okazjonalnego dyżuru dedykowanego, wykwalifikowanego konsultanta z WFOŚiGW, jednak wszelkich aktualnych, szczegółowych informacji dotyczących samego programu "Czyste powietrze" Fundusz udziela na bieżąco pod numerem telefonu 32 60 32 252. Podstawowe informacje dotyczące programu i procedury składania wniosków będzie można uzyskać również w punkcie przyjmowania wniosków telefonicznie pod numerem telefonu podanym w harmonogramie. Harmonogram dyżurów punktu przyjmowania wniosków będzie można znaleźć na stronie internetowej CEE - http://www.cee.czechowice-dziedzice.pl, a dyżur będzie prowadzić pracownik Centrum Edukacji Ekologicznej.

Wnioski w Urzędzie Miejskim (CEE) będą przyjmowane i przekazywane do WFOŚiGW wyłącznie wykonane na oryginalnym formularzu wniosku (w załączeniu do artykułu) wraz z pełną, wymaganą przez WFOŚiGW dokumentacją (w przeciwnym razie wnioski byłyby odrzucane przez Fundusz). Dokumentację oraz odnośniki można znaleźć tutaj. Ponadto informacje o programie można znaleźć na jego oficjalnej stronie internetowej.

Warto dodać, że interpelację w sprawie podpisania umowy na realizację programu "Czyste Powietrze" pomiędzy Urzędem Miejskim a WFOŚiGW wystosował Wojciech Leśny. - Cechą dobrego gospodarza jest wspieranie mieszkańców. W tym przypadku wsparcie ułatwi pozyskanie środków na inwestycje, których efektem będzie poprawa jakości powietrza. Działania takie powinny być priorytetem i wspólną troską. W związku z powyższym apeluję do Mariana Błachuta, burmistrza Czechowic-Dziedzic o bezzwłoczne podpisanie umowy na realizację programu "Czyste Powietrze" w naszej gminie - pisał w sierpniu 2019 roku radny PiS.

Co stało na przeszkodzie, aby wtedy podpisać umowę? - W opinii samorządów lokalnych zrzeszonych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów w/w program jest niezbędnym elementem działań na rzecz poprawy jakości powietrza, jednak warunkiem zaangażowania samorządów lokalnych powinno być stworzenie przez Rząd bardziej przyjaznych dla właścicieli budynków jednorodzinnych procedur, a przede wszystkim ich uproszczeń w celu przyspieszenia realizacji programu. Te opinie potwierdza fakt, ze tylko 18 gmin województwa śląskiego podpisało stosowne porozumienie. (...) Niemniej jednak Gmina Czechowice-Dziedzice podtrzymuje chęć współpracy przy realizacji programu "Czyste powietrze", jednak obecnie oczekujemy na dalsze informacje w tej sprawie - napisał w odpowiedzi na interpelację Marian Błachut, burmistrz Czechowic-Dziedzic.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.