czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 26 stycznia 2021
  • 27 stycznia 2021
  • wyświetleń: 7702

Niegospodarność burmistrza? Rada Miejska rozpatrywała petycję ZChR

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej czechowiccy radni rozpatrywali projekt uchwały w sprawie petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie usunięcia "pomnika braterstwa broni" oraz skierowania zawiadomienia do właściwej prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa "niegospodarności". Większość radnych uznała, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie z powodów zawartych w uzasadnieniu. Przy omawianiu tematu nie obyło się bez dyskusji.

Reklama

pomnik Braterstwa Broni 2017
Niegospodarność burmistrza? Rada Miejska rozpatrywała petycję ZChR · fot. czecho.pl


W petycji Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin zwróciło się do władz miasta o "wykonanie decyzji Wojewody Śląskiego w zakresie likwidacji radzieckiego monumentu "wdzięczności", który do dziś stoi w centrum Czechowic-Dziedzic oraz skierowania zawiadomienia do właściwej prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa "niegospodarności" z art. 296 § 1 Kodeksu karnego".

- Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin domaga się niezwłocznej likwidacji tzw. monumentu "wdzięczności" Armii Czerwonej, który nadal znajduje się w przestrzeni publicznej miasta. Jego pozostawienie jest sprzeczne z intencjami ustawodawcy wskazanymi w art. 13 Konstytucji RP i rodzi obawy o celowe propagowanie systemu totalitarnego, co jest wyraźnie zakazane przez art. 256 Kodeksu karnego - czytamy w uzasadnieniu wniosku.

- W związku z tym, że władze samorządowe Czechowic-Dziedzic nie podporządkowały się obowiązkowi wynikającemu z ustawy z dnia 22 czerwca 20I7 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej nakazowi usunięcia, w określonym w tej ustawie terminie miejski budżet zostanie na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NP11 .4I3L5,26.2018 obciążony kosztami związanymi z usunięciem tego monumentu w trybie egzekucji administracyjnej - napisał Paweł Czyż, rzecznik prasowy ZChR.

pomnik Braterstwa Broni
Niegospodarność burmistrza? Rada Miejska rozpatrywała petycję ZChR · fot. ab / czecho.pl


296 § 1 Kodeksu karnego mówi, ze kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

- Zatem spowodowanie szkody materialnej znacznych rozmiarów tj. konieczność pokrycia ze środków budżetu miasta likwidacji totalitarnego obelisku spowodowane jest niewykonaniem w/w ustawy. W związku z tym celowe jest - zdaniem ZChR - wystąpienie przez Radę Miejską w Czechowicach-Dziedzicach z odpowiednim zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności na szkodę gminy Czechowice-Dziedzice w związku z zaniechaniem wykonania ustawowego obowiązku - podsumowuje ZChR.

Petycja Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w zakresie złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa niegospodarności przez burmistrza Czechowic-Dziedzic, Mariana Błachuta, nie zasługuje na uwzględnienie z powodów zawartych w uzasadnieniu - tak zadecydowała większość radnych na wtorkowej sesji czechowickiej Rady Miejskiej.

Niegospodarność burmistrza? Rada Miejska rozpatrywała petycję ZChR
Niegospodarność burmistrza? Rada Miejska rozpatrywała petycję ZChR · fot. esesja.tv


Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach na sesji 27 października 2020 roku skierowała petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej rozpatrzenia i zaproponowania sposobu jej załatwienia.

Uzasadnienie do uchwały ws. rozpatrzenia petycji ZChR

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej "Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, na której w dniu wejścia w życie ustawy znajduje się pomnik upamiętniający osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny, lub propagujący taki ustrój w inny sposób, usuwa ten pomnik w terminie do 31 marca 2018 roku.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy w przypadku wykonania ww. obowiązku, koszty usunięcia pomnika zwraca Skarb Państwa ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest wojewoda, jeżeli właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, na której znajduje się pomnik, nie uczestniczył w procedurze wzniesienia tego pomnika.

W związku z nieusunięciem przez Burmistrza w ustawowym terminie pomnika przy ul. Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach, zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Wojewoda Śląski decyzją nr NPII.4131.5.26.2018 z 5 września 2019 r. nałożył na miasto obowiązek usunięcia pomnika poświęconego "polsko-sowieckiemu braterstwu broni", powstałego w 1953 r. w Czechowicach-Dziedzicach przy skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Słowackiego. W przypadku niewykonania przez Burmistrza ww. decyzji Wojewody Śląskiego, zgodnie z ww. ustawą, wojewoda może zlecić usunięcie pomnika i obciążyć gminę kosztami związanymi z usunięciem tego monumentu w trybie egzekucji administracyjnej.

Zgodnie z wyjaśnieniami Zastępy Burmistrza Macieja Kołoczka, Burmistrz podjął działania związane z usunięciem z przestrzeni publicznej ww. pomnika. Na realizację tego zadania dotychczas nie wydatkowano z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice żadnych środków finansowych. W związku z tym, Rada Miejska w chwili obecnej nie ma podstaw do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa niegospodarności przez Burmistrza w związku z wydatkowaniem środków z budżetu gminy na ten cel.


pomnik, braterstwo broni, wojna, Związek Radziecki
Pomnik Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Joanna Karwacka / czecho.pl


Sprawę petycji i usunięcia "pomnika braterstwa broni" przedyskutowali radni. Swoją dezaprobatę przeciwko "zaniechania usunięcia pomnika braterstwa broni" wystosował, w imieniu klubu "Porozumienie - Aktywni mieszkańcy", Radosław Hudziec. - Pomnik powinien być natychmiast usunięty. Decyzja wojewody zapadła 6 miesięcy temu. Sprawa powinna zostać już dawno załatwiona - mówił samorządowiec.

Sprawę petycji omówił również Mariusz Sekta z klubu PiS. - Pojawiły się deklaracje, że pomnik zostanie przeniesiony na odludną, bliżej niesprecyzowaną nieruchomość będąca własnością gminy. Wiem, że gmina jest bogata, i stać ją na umieszczenie pomnik na którejś z nieruchomości, ale czy to jest zgodne z ustawą? Czy nie lepiej, by ten pomnik znalazł się na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Bielaku-Białej, gdzie pochowani są polegli w Czechowicach-Dziedzicach rosyjscy żołnierze? Tam powinien się znaleźć, w godnym miejscu by upamiętnić tych młodych ludzi - mówił.

O konkretny plan usunięcia "pomnika braterstwa broni" pytał burmistrza Czechowic-Dziedzic radny Wojciech Leśny. - Jeszcze w ubiegłym roku pan burmistrz zapewniał, że pomnik zostanie zlikwidowany do końca 2020 roku. Mamy początek 2021 roku. Kiedy ten pomnik zostanie usunięty? Czy ma pan jakieś terminy, konkretne? - pytał radny PiS.

- Nie udzielę konkretnej daty kiedy pomnik zostanie usunięty. Jest to niemożliwe. Proces demontażu pomnika nie jest prosty. Ja nie zapewniałem, że pomnik będzie do końca roku usunięty, tylko pan i radny Hudziec domagaliście się, by go usunąć. Powiedziałem, że się będziemy starać, to nie była deklaracja. Odbyłem kilka spotkań z firmami, które mogą podjąć ten temat, ale sytuacja jest o tyle trudna, bo pomnik wazy ponad 25 ton, a oprócz tego jego wymiary powodują, że przekracza skrajnie drogi i ograniczenia wysokościowe. Oprócz tego pomnik nie jest monolitem, był składany na miejscu. To powoduje, że demontaż pod względem technicznym trudno zdemontować, może ulec destrukcji - mówił Marian Błachut, burmistrz Czechowic-Dziedzic.

pomnik braterstwa broni
Niegospodarność burmistrza? Rada Miejska rozpatrywała petycję ZChR · fot. ab / czecho.pl


- Natomiast sprawy formalne zostały już załatwione, jest pozwolenie na rozbiórkę. Jedno wiadomo - pomnik nie powinien opuszczać granic Czechowic-Dziedzic. Transport do Bielska-Białej generowałby nieuzasadnione koszty związane z wyłączeniem ruchu na trasie. Chcemy na terenie gminy, w miejscu niepublicznym, będącym własnością gminy, ten pomnik przenieść i mam nadzieję, że uda się to zrobić w pierwszym półroczu 2021 roku. Chcemy wykonać decyzję wojewody, mamy zezwolenia, jednak teraz sprawy logistyczne są najtrudniejsze i wymagają odpowiedniego przygotowania. Będę robił wszystko, aby to było jawne i odbyło się jak najszybciej. Jednak teraz nie mogę określić konkretnej daty - dodał samorządowiec.

Pomysł na usunięcie "pomnika braterstwa broni" miał Paweł Czyż, rzecznik i członek zarządu ZChR, który na sesji Rady Miejskiej wystąpił jako gość. Zaproponował, aby monument "zdetonowali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach ćwiczeń saperskich". O konkretne miejsce, gdzie pomnik ma zostać przeniesiony, dopytywał radny Leśny. - Ustawa nie zobowiązuje, aby organ wykonawczy, czyli gmina, nie ma w obowiązku konsultacji w sprawie miejsca, gdzie ma być przeniesiony pomnik. (...) Dzisiaj tego miejsca nie podam. Poza tym później wskazana lokalizacja może ulec zmianie i wtedy będzie problem, będziecie państwo mnie łapać za słówka. My zrobimy wszystko, aby ten pomnik został usunięty zgodnie z decyzją wojewody - mówił burmistrz Czechowic-Dziedzic.

Ostatecznie za uchwałą odrzucająca petycję głosowali radni Nowej Inicjatywy (12 osób), wstrzymało się 7 radnych (PiS oraz PAM), a przeciw był jeden. Wtorkową sesję czechowickiej Rady Miejskiej, na której omawiano sprawę petycji i usunięcia "pomnika braterstwa broni", można obejrzeć na portalu esesja.tv.

mp, raz / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.