Wiadomości

  • 28 stycznia 2021
  • wyświetleń: 996

Dokumentowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Indywidualne teczki ucznia

Materiał partnera:

Zgodnie z § 19 rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji, przedszkole i szkoła gromadzą w indywidualnej teczce dokumentację badań i czynności uzupełniających, prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę, a także inną dokumentację związaną z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dokumentowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Zgodnie z § 19 rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji, przedszkole i szkoła gromadzą w indywidualnej teczce dokumentację badań i czynności uzupełniających, prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę, a także inną dokumentację związaną z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Oznacza to, że wszelka dokumentacja związana z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi powinna znajdować się w jego indywidualnej teczce (np. ustalenia dotyczące form, wymiaru i okresu udzielanej uczniowi pomocy, powiadomienia rodziców, notatki z rozmów itd.). Zgromadzenie w jednym miejscu wszelkich informacji o przebiegu pomocy udzielanej uczniowi z pewnością ułatwi dokonanie kompleksowej i wszechstronnej analizy efektywności udzielanego wsparcia, pozwoli uniknąć powielania działań przez wielu specjalistów, ułatwi planowanie dalszych działań.

Dokumentację działalności specjalistów zatrudnionych w szkole mogą również stanowić:

  • plany pracy,
  • okresowe sprawozdania z pracy,
  • scenariusze przeprowadzonych zajęć, warsztatów i szkoleń,
  • materiały informacyjne,
  • zestawienia i analizy w zakresie powierzonych zadań,
  • dokumentacja porad i konsultacji udzielanych rodzicom, uczniom i nauczycielom w formie innej niż zapis w dzienniku czynności specjalisty (notatki służbowe, kontrakty z uczniami, rodzicami, pisma do instytucji).


Obowiązek dokumentowania działań specjalistów w innej formie niż tylko w dziennikach pracy indywidualnej oraz dziennikach innych zajęć powinien wynikać z ustaleń przyjętych w szkole. Sposób dokumentowania, tryb, forma i terminy sporządzania dokumentów powinny zostać wspólnie ustalone i wprowadzone zarządzeniem dyrektora.

Autor: Marzenna Czarnocka - ekspertka portalu ePedagogika.pl