czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 18 lutego 2021
  • 20 lutego 2021
  • wyświetleń: 1840

Ile wody kupi PIM od Aquy? Spółka planuje działania na lata 2021-2024

Na najbliższej sesji czechowickiej Rady Miejskiej rozpatrzona zostanie uchwała w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. W dokumencie spółka podsumowuje swoje dotychczasowe działanie i przedstawia plan na najbliższe trzy lata.

Reklama

kanalizacja, rury, ścieki
Ile wody kupi PIM od Aquy? Spółka planuje działania na lata 2021-2024 · fot. sxc.hu


"Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024" opracowano zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Obejmuje konkretne działania oraz porządkuje najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez PIM Sp. z o.o. Ujęte w nim zadania służą rozwojowi gminy oraz mają na celu poprawę jakości świadczonych usług i dostosowaniu ich do standardów unijnych.

Dokument przypomina, że Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej dostarcza wodę mieszkańcom Bronowa, Ligoty, Zabrzega oraz do dwóch dzielnic Czechowic-Dziedzic - Podraja i Zbijowa. PIM dokonuje hurtowego zakupu wody od spółki AQUA SA Bielsko-Biała, a według dokumentu, który będzie rozpatrywany na najbliższej sesji czechowickiej Rady Miejskiej, na lata 2021-2024 planuje się zakup w ilości ok. 380 000 m3/rok.

- Łączna liczba odbiorców wody z terenu naszej gminy wynosi, na dzień sporządzania planu 2875 posesji, w tym liczba gospodarstw domowych to 2816. Średnie zużycie wody w gospodarstwach domowych kształtuje się na poziomie 9,9 m3/m-c. Zakładając przeciętną liczebność jednego gospodarstwa domowego w naszej gminie na poziomie 3,5 można przyjąć, że na 1 mieszkańca miesięcznie zużycie wody wynosi 2,8 m3. Lokalny rynek odbiorców wody charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym przyrostem ich ilości, przy równoczesnym spadku ilości poboru wody w przeliczeniu na jednego odbiorcę. Na podstawie danych z kilku poprzednich lat zakłada się zwiększenie ilości odbiorców wody średnio o około 40 rocznie - zauważa PIM.

Punktami poboru wody są studnie wodomierzowe w Mazańcowicach i Międzyrzeczu Dolnym. Woda rozprowadzana jest siecią wodociągową rozdzielczą o długości 105,6 km i dostarczana odbiorcom poprzez przyłącza o długości 69,5 km. System wodociągowy wyposażony jest w siedem komór pomiarowo-redukcyjnych, które pozwalają na pełny monitoring sieci dotyczący przepływu i ciśnienia. Zastosowane urządzenia w komorach skutkują możliwością regulacji ciśnienia i lokalizacji wycieków wody w poszczególnych strefach.

W dokumencie PIM przytacza również dane na temat oczyszczania ścieków. Z rejonu Czechowic-Dziedzic dopływają one na oczyszczalnię dwoma kolektorami. Pierwszy z nich przebiega wzdłuż ulicy Legionów do oczyszczalni ścieków, natomiast drugi - wzdłuż ulicy Węglowej i Legionów do oczyszczalni ścieków. Ponadto do kolektorów włączone są eksploatowane przez PIM sieci kanalizacyjne wraz z przyłączami o łącznej długości 201,3 km, w tym sieci kanalizacyjne na terenie sołectw 67,3 km, a na terenie miasta 134 km. Przedsiębiorstwo eksploatuje również 37 przepompowni ścieków, zlokalizowanych na terenie miasta Czechowice-Dziedzice oraz na terenie sołectw Zabrzeg i Ligota. Do oczyszczalni doprowadzane są również ścieki z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój.

Struktura dostawców ścieków w latach 2017-2019 (m3):
Struktura dostawców ścieków w latach 2017-2019 (m3): · fot. BIP Gminy Czechowice-Dziedzice


W latach 2021-2024, w ramach prowadzonej działalności, PIM planuje realizowanie zadań inwestycyjnych będących kontynuacją przedsięwzięć rozpoczętych w poprzednich latach oraz nowych w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb oraz podwyższenia sprawności działania. Są to:
  • zadania inwestycyjne główne to rozwój sieci kanalizacyjnej na terenach nieskanalizowanych, w tym kontynuacja realizacji II etapu projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" współfinansowany ze środków unijnych (szerzej omówiony w pkt 4.1.),
  • dodatkowo planuje się wznowienie zadania skanalizowania obszaru Ligoty (rejon ulic Rolników, Bielskiej), główny problem związany z realizacją to brak dotacji współfinansujących zadania poza aglomeracyjne oraz trudny teren dla wykonawstwa co podraża istotnie koszty zadania;
  • w planie została również utworzona rezerwa na wydatki związane z potrzebami inwestorów realizujących nowe obiekty mieszkaniowe lub przemysłowe;
  • zadania z zakresu Oczyszczalni Ścieków to zadania odtworzeniowe zużytego majątku w celu zabezpieczenia ciągłości działania oraz rozwojowe, modernizacyjne w ramach bieżących potrzeb oraz podwyższające sprawność prowadzonych procesów technologicznych;
  • zadania z zakresu utrzymana wodociągów i wodomierzy - modernizacja sieci wodociągowej w celu m.in. poprawy jakości świadczonych usług, eliminacji strat na przesyle.


Zadania inwestycyjne zostaną sfinansowane środkami własnymi oraz pozyskanymi w ramach różnych programów z NFOŚiGW (POIiŚ 2014-2020) oraz WFOŚiGW.

mp / czecho.pl
źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.