czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 16 kwietnia 2021
  • wyświetleń: 1747

Obradował Konwent Powiatów Województwa Śląskiego

W formie wideokonferencji odbył się w środę, 14 kwietnia Konwent Powiatów Województwa Śląskiego. Spotkanie poprowadził Andrzej Płonka, starosta bielski i jednocześnie przewodniczący Konwentu.

Reklama

Obradował Konwent Powiatów Województwa Śląskiego
Obradował Konwent Powiatów Województwa Śląskiego · fot. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


W obradach on-line uczestniczyło 14 starostów, członkowie Zarządu Powiatu Bielskiego Dorota Nikiel i Barbara Adamska oraz Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich, Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura i Bernadetta Skóbel, radca prawny.

Po przywitaniu starostów i zaproszonych gości Konwent rozpoczęto od tematu Krajowego Programu Odbudowy, który był przedmiotem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Projekt Rządowy Krajowego Programu Odbudowy nie został zaopiniowany przez stronę samorządową, bowiem uwagi zgłaszane przez przedstawicieli samorządu nie zostały uwzględnione. Ustalono, że opinia zostanie wydana po przedstawieniu ostatecznej wersji dokumentu. Jak przekazał dyrektor G. Kubalski projekt nie uwzględnia bardzo ważnych kwestii, szczególnie w obszarze ochrony zdrowia w tym szpitali powiatowych.

Kolejny punkt obrad dotyczył niezwykle ważnego problemu - reformy służby zdrowia. Poinformowano, że nadal pracuje zespół ds. restrukturyzacji szpitali i do tej pory brak jest zapowiadanego projektu ustawy. Przekazana została także informacja o finansowaniu szpitali pediatrycznych tj. utrzymaniu dotychczasowego rozwiązania w formie zaliczek (1/12 miesięcznie) również w drugim kwartale z perspektywą utrzymania tego rozwiązania w trzecim kwartale.

Samo finansowanie działalności szpitali w formie zaliczek zdaniem samorządowców nie rozwiązuje problemu. Niezbędne są rozwiązania systemowe, a zaległości w tym trudnym dla szpitali okresie pandemii nie będzie dało się nadrobić. W tej kwestii ZPP przedstawi na Komisji wspólnej Rządu i Samorządu propozycję zapisów dotyczących finansowania Szpitali Pediatrycznych w formie ryczałtu uzupełnionego o 100 % nadwykonania zrealizowane przez szpitale. Propozycja ZPP zostanie wniesiona na najbliższe posiedzenie Komisji Wspólnej. W trakcie dyskusji podjęty został przez starostów temat trudności w utrzymaniu przez samorządy szpitali funkcjonujących poza siecią.

Starostowie w dyskusji podkreślali bardzo trudną sytuację w swoich szpitalach powiatowych w okresie trwającej pandemii koronawirusa. Ta nadzwyczajna sytuacja wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych po stronie powiatów w celu zbilansowania się tych placówek i zapewnienia ciągłości świadczenia usług dla mieszkańców. Brak jest też możliwości podjęcia przez samorządy działań restrukturyzacyjnych z uwagi na planowaną reformę służby zdrowia.

Niezaprzeczalne jest, że szpitale powiatowe pełnią kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej w Polsce i stanowią gwarancję opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa szpitalnego dla mieszkańców. Zapewniają poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom każdego powiatu, również w aspekcie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych łącznie z ratownictwem medycznym i poradniami specjalistycznymi. Bliskość szpitala dla potencjalnego pacjenta to dostęp o specjalistycznej opieki zdrowotnej o każdej porze dnia i nocy.

Kolejna ważna sprawa to już wcześniej podnoszony temat nocnych dyżurów aptek. Przygotowany przez ZPP projekt ustawy, w którym zaproponowano połączenie nocnych dyżurów aptek z nocną i świąteczną pomocą nie uzyskał aprobaty Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, a szkoda, bo rozwiązywał problem kompleksowo.

Następnym istotnym tematem było finansowanie oświaty. Obecnie każdy samorząd ma ogromne trudności w zakresie zbilansowania środków przeznaczonych na oświatę pochodzących z subwencji oświatowej. Średnio każdy samorząd dopłaca od 5-10% środków własnych do bieżącego utrzymania placówek oświatowych.

Starostowie odnieśli się także do kolejnej edycji środków Unii Europejskiej na lata 2021 - 2027 i propozycji marszałka województwa śląskiego ich podziału w tym również na zadania powiatów. Aktualnie marszałek prowadzi konsultacje wstępnego projektu programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 -2027. W dokumencie brak jest jednak wielu ważnych elementów, które dotyczą bezpośrednio powiatów, są to m.in. drogi powiatowe, szpitale powiatowe, odnawialne źródła energii i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej jak również działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

W dalszej kolejności dyskutowano nad finansowaniem niepublicznych placówek oświatowych. Jak podkreślano, podmioty prowadzące tego typu placówki otrzymują z powiatu dotacje na działalność oświatową, a zgłaszane zapotrzebowanie na środki w ramach planowanej subwencji oświatowej znacznie odbiega od realizacji w ciągu roku szkolnego, stąd trudności powiatów w finansowaniu tych placówek, przed wszystkim z uwagi na konieczność angażowania środków własnych. Zaproponowano, aby przez ZPP wnieść propozycję uregulowania przepisów w tym zakresie odnoszących się m. in. do ograniczenia finansowania ze środków publicznych słuchaczy wyłącznie w wieku aktywności zawodowej.

Wyrażono także negatywną opinię do przedstawionej przez rząd propozycji zmian przepisów w zakresie funkcjonowania prowadzonych przez powiaty Domów Wczasów Dziecięcych. Wiele powiatów, których ta kwestia dotyczy skierowało w tej sprawie petycję do premiera, jednakże stanowisko rządu do tej pory nie uległo zmianie.

Rozmawiano także o organizacji masowych punktów szczepień na terenie powiatów. Wojewodowie współpracują w tym zakresie z samorządami gmin i powiatów rozwiązując na bieżąco występujące problemy. Jak podkreślali starostowie najważniejszą kwestią gwarantującą powodzenie jest odpowiednia ilość szczepionek .

Na zakończenie przewodniczący Konwentu Starostów Andrzej Płonka podziękował wszystkim za aktywny udział w spotkaniu.

mp / czecho.pl

źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.