czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 19 kwietnia 2021
  • wyświetleń: 2032

Jaka będzie strategia rozwoju gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku?

Ruszają prace nad dokumentem "Strategia rozwoju gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku". Na najbliższej sesji Rady Miejskiej czechowiccy radni będą rozpatrywać projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia dokumentu oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu jej konsultacji.

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


- Sposób opracowania nowej strategii rozwoju gminy został unormowany w ustawie z 15 lipca 2020 roku o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych ustaw, która wprowadziła istotne zmiany w systemie zarządzania rozwojem kraju, poprzez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, przygotowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym - czytamy w projekcie uchwały.

Strategia rozwoju gminy ma być spójna z ustaleniami i rekomendacjami określonymi w strategii rozwoju województwa w celu zapewnienia systemowej integralności dokumentów, a także komplementarności działań podejmowanych na różnych poziomach zarządzania, w szczególności na obszarach strategicznej interwencji (OSI). Gmina, poza uwzględnieniem wojewódzkich OSI, może proponować OSI kluczowe dla rozwoju gminy wraz z zakresem planowanych działań.

Strategia ma zawierać wnioski z przeprowadzonej diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, strategiczne cele rozwoju oraz kierunki działań, podejmowanych dla ich osiągnięcia, rezultaty planowanych działań w ujęciu wskaźnikowym oraz model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku Rada Gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w ustawie z 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Według harmonogramu opracowania projektu, przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku przez czechowicką Radę Miejską miałoby się odbyć w drugim kwartale 2022 roku. Do tego czasu ma być powołana rada ekspertów ds. opracowania strategii, przeprowadzona ma być diagnoza społeczna oraz wypracowane mają być założenia funkcjonalno-przestrzenne.

Ponadto przewiduje się, w pierwszym kwartale 2022 roku, przeprowadzenie konsultacji z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Co ważne, projekt strategii zostanie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Śląskiego, a przed samym przyjęciem dokumentu - zostanie przeprowadzona ewaluacja ex-ante trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii.

mp / czecho.pl
źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.