czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 21 kwietnia 2021
  • wyświetleń: 4133

RM zajmie się uchwałą ws. skargi mieszkańca miasta na burmistrza

Na najbliższej sesji czechowickiej Rady Miejskiej jej członkowie rozpatrzą uchwałę w sprawie skargi mieszkańca miasta na działalność burmistrza Czechowic-Dziedzic, Mariana Błachuta. Jak czytamy w dokumencie, chodzi o "wydania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej" na świadczeniu usług remontowych środków transportu".

Reklama

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Do Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wpłynęła skarga mieszkańca z dnia 10 marca tego roku na działalność burmistrza, Marian Błachuta, w sprawie "wydania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej" polegającej na świadczeniu usług remontowych środków transportu na nieruchomości położonej w Czechowicach-Dziedzicach. Zgodnie z "Ustawą o samorządzie gminnym" skarga ta została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Jak informuje komisja, skarżący zarzuca burmistrzowi "wydanie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej" polegającej na świadczeniu usług remontowych środków transportu, która jest uciążliwa dla sąsiedniej nieruchomości. - Działalność gospodarcza na ww. nieruchomości jest prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie oznacza wydania pozwolenia na prowadzenie działalności w konkretnym budynku, ani nie określa sposobu jego użytkowania - czytamy w projekcie uchwały dotyczącej skargi.

- Zgodnie z prawem budowlanym, aby spełnić wymogi budowlane dla przystosowania obiektu budowlanego na potrzeby konkretnej działalności gospodarczej, należy uzyskać najpierw zaświadczenie Burmistrza o zgodności planowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie zgłosić zamiar przystąpienia do zmiany sposobu użytkowania budynku do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, czyli w przypadku wskazanej nieruchomości - Starosty Bielskiego - czytamy w projekcie uchwały w sprawie skargi.

Zgłoszenie jest podstawą podjęcia robót budowlanych związanych ze zamianą sposobu użytkowania budynku, które muszą zostać zgłoszone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a po jego zakończeniu - odebrane przez inspektora.

- Właściciel nieruchomości zwrócił się w dniu 17 czerwca 2016 roku do burmistrza o wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej inwestycji pn.: "zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 15m2 znajdującego się w budynku mieszkalno-gospodarczym zlokalizowanym w Czechowicach-Dziedzicach na warsztat wulkanizacji" z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren, na którym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek znajduje się na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części zachodniej obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach nr XL/353/13 z dnia 16 lipca 2013r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 5094). Zgodnie z ww. planem budynek znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jednocześnie plan dopuszcza na tym terenie możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów w części na usługi nieuciążliwe, na działkach mających zapewnioną właściwą obsługę komunikacyjną, w tym miejsca parkingowe - wyjaśniają radni zasiadający w komisji.

Procedura wydania zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest postępowaniem uproszczonym, nie jurysdykcyjnym.

- Planowane zamierzenie, czyli warsztat wulkanizacji, nie zostało ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednocześnie w polskim prawie nie ma definicji usług nieuciążliwych. Jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. Akt II SA/Kr 1812/09) w uzasadnieniu wyroku uznał, że obecnie pod pojęciem działalności nieuciążliwej należy rozumieć każdą inną działalność niż wymienione w odrębnych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wg. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ww. przedsięwzięcie nie zostało wymienione w ww. cytowanym rozporządzeniu - czytamy dalej w tekście dokumentu.

Mając powyższe na uwadze, burmistrz wydał zaświadczenie z dnia 28 kwietnia 2016 roku stwierdzające, że wnioskowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednakże inwestor, po otrzymaniu zaświadczenia, nie dokonał dalszych formalności, tzn. nie dokonał zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

26 lipca 2019 roku właściciel nieruchomości ponownie zwrócił się do burmistrza o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek dotyczył zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego o powierzchni ok. 17 m2 (poprzednio 15m2) znajdującego się w budynku mieszkalno-gospodarczym zlokalizowanym w Czechowicach-Dziedzicach na warsztat wulkanizacji.

W wyniku rozpoczęcia działalności przez właściciela nieruchomości do Urzędu Miejskiego napływały pisma z prośbą o interwencję w tej sprawie, wskazując, że prowadzona działalność jest głośna i uciążliwa dla sąsiedniej zabudowy. W związku z tymi pismami, Urząd Miejski wystąpił do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska po przeprowadzeniu kontroli stwierdził przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu oraz wydał zalecenia pokontrolne, w których zobowiązał inwestora do ograniczenia poziomu hałasu. Ponadto przekazano wyniki pomiarów hałasu do Starosty Bielskiego, który decyzją z dnia 1 sierpnia 2018 roku ustalił dopuszczalne poziomy hałasu do środowiska z terenu inwestycyjnego, jednocześnie zobowiązał do ograniczenia emitowanego hałasu - przybliża sprawę tekst uchwały.

Po dokonaniu wnikliwej analizy wniosku inwestora, zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanu faktycznego, a także pism wpływających do tutejszego organu od 2017 roku. dotyczących interwencji i kontroli przeprowadzanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Starostę Bielskiego oraz Policję, stwierdzono, że planowana inwestycja pozostaje w sprzeczności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ wykazuje znamiona działalności uciążliwej. W związku z powyższym w dniu 17 września 2019 roku burmistrz stwierdził, że przedmiotowa działalność jest działalnością uciążliwą względem istniejącej sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i odmówił wydania zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego o "zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 17m2 na warsztat wulkanizacji" z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawca nie skorzystał z przysługującemu mu prawa do złożenia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej.

Jednocześnie 7 października 2019 roku burmistrza wpłynęło zaświadczenie z dnia 12 września 2019 roku stwierdzające, że Starosta Bielski po rozpatrzeniu zgłoszenia z dnia 18 lipca 2019 roku złożonego przez inwestora, o zamiarze przystąpienia do zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego z pomieszczeniem na warsztat serwisu opon samochodowych w Czechowicach-Dziedzicach nie wniósł sprzeciwu w ww. sprawie. Zgłoszenie to zostało wydane na podstawie wcześniejszego zaświadczenia Burmistrza dotyczącego zmiany sposobu użytkowania dla 15 m2, a nie 17m2, o co wnioskował właściciel nieruchomości w 2019 roku.

- Wydanie zaświadczenia przez burmistrza stanowi czynność materialno-techniczną. Zgodnie z art. 219 kpa odmowa wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie - wyjaśniają samorządowcy.

- Burmistrz Czechowic-Dziedzic wydał jedynie zaświadczenie o zgodności planowanej inwestycji pod nazwą "zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 15 m2 znajdującego się w budynku mieszkalno-gospodarczym zlokalizowanym w Czechowicach-Dziedzicach na warsztat wulkanizacji" z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nie decyzję o pozwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej. Działania burmistrza były zgodne z obowiązującymi przepisami - podsumowują radni.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje do Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach o uznanie skargi mieszkańca z 10 marca za bezzasadną. Za przyjęciem wniosku było 8 radnych zasiadających w komisji, a jeden - wtrzymał się od głosu.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.