czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 2 września 2007
  • wyświetleń: 1296

Regulacja gospodarki-wodno-ściekowej

Budowa kanalizacji w gminie Czechowice-Dziedzice, to inwestycja, której wartość wstępnie szacuje się na około 200 mln zł. Gmina nie jest w stanie sama udźwignąć takiego ciężaru, dlatego priorytetem jest uzyskanie na ten cel, dofinansowania z ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Funduszu Spójności.

Rada Miejska na sesji w dniu 9 lipca br. podjęła uchwałę w sprawie powierzenia przygotowania tegoż wniosku Przedsiębiorstwu Inżynierii Miejskiej, które ogłosiło przetarg na przygotowanie dokumentacji projektu "Regulacja gospodarki-wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice".

Przedmiotem przetargu jest wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie przygotowanie kompletnej dokumentacji w/w projektu i wniosku o dofinansowanie zadania, tj.:
- koncepcji projektowej kanalizacji sanitarnej w gminie Czechowice-Dziedzice,
- materiałów do wystąpienia o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- studium wykonalności wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami.

Projekt pod nazwą „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice znajduje się na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wskazanej do dofinansowania z Funduszu Spójności. Projekt ten jest również ujęty w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Stan na dziś
 W gminie Czechowice-Dziedzice czynna jest jedna komunalna oczyszczalnia ścieków o średniej projektowej przepustowości 8.300 m3/dobę (maksymalnej w okresach deszczowych 11.500 m3/dobę).
 Istniejąca sieć kanalizacyjna ma łączna długość ok. 96,5 km. Skanalizowane są wyłącznie tereny o dużej gęstości zaludnienia, na których dominuje budownictwo wielorodzinne.
 Łącznie ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego korzysta obecnie ok. 18 tys. osób, co stanowi połowę mieszkańców Czechowic-Dziedzic; są to w większości mieszkańcy budynków wielorodzinnych na terenie miasta.

Zakres przedsięwzięcia
 Modernizacja i rozbudowa istniejącej w Czechowicach-Dziedzicach oczyszczalni ścieków.
 Budowa o. 232 km nowej kanalizacji sanitarnej.
 Przebudowa około 50 km sieci wodociągowej na terenie sołectw: Bronów, Ligota, Zabrzeg.
Szacuje się, że po zakończeniu realizacji zadania: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej Gminy Czechowice-Dziedzice”, systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej objętych zostanie 94% mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice

UM Czechowice-Dziedzice

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.