Wiadomości

  • 18 maja 2021
  • 19 maja 2021
  • wyświetleń: 1899

Urząd Miejski przekazał blisko 590 tys. zł organizacjom pozarządowym

W sumie blisko 590 tysięcy złotych przekazał Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach organizacjom pozarządowym w 2020 roku. Sprawozdanie z rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za zeszły rok zostanie rozpatrzone podczas najbliższej sesji czechowickiej Rady Miejskiej.

Urząd Miejski,ratusz,Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


"Roczny Program Współpracy Gminy Czechowice-Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" został uchwalony przez czechowicka Radę Miejską 26 listopada 2019 roku. Program wyrażał wolę współpracy samorządu gminy z sektorem pozarządowym, działającym na rzecz społeczności lokalnej.

Współpraca gminy Czechowice-Dziedzice z organizacjami pozarządowymi miała charakter finansowy i pozafinansowy. Pierwsza z nich polegała na zleceniu realizacji zadań publicznych, poprzez wsparcie i powierzenie wykonania zadań oraz udzielenie dotacji na ich dofinansowanie. Druga m.in. konsultowanie z organizacjami, projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, udział przedstawicieli organizacji w Zespole Konsultacyjnym ds. organizacji pozarządowych oraz udział osób wskazanych przez organizacje w pracach komisji konkursowych czy też wspieranie organizacji, starających się o środki z innych źródeł niż budżet Gminy, m.in. poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania.

Jak czytamy w projekcie uchwały zawierającym podsumowaniu programu prowadzonego w 2020 roku, wzięło w nim udział łącznie 36 organizacji, które realizowały zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ratownictwa i ochrony ludności, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży.

W sumie zrealizowano 53 zadania za łączną kwotę 587 004,11 złotych, w których wzięło udział 4 078 osób. Pełną listę organizacji pozarządowych, które otrzymały wsparcie Urzędu Miejskiego z podziałem na ich nazwy, przekazane kwoty dotacji oraz liczbę osób, które brały udział w projektach, można znaleźć w projekcie uchwały dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czechowice-Dziedzice.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.