Reklama

Wiadomości

 • 28 czerwca 2021
 • wyświetleń: 1857

Radni jednogłośnie przyjęli absolutorium dla Zarządu Powiatu

Podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu Bielskiego radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania za 2020 rok. Zatwierdzono również sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu bielskiego.

Radni jednogłośnie przyjęli absolutorium dla Zarządu Powiatu
Radni jednogłośnie przyjęli absolutorium dla Zarządu Powiatu · fot. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


XXX sesję Rady Powiatu w Bielsku-Białej otworzył Przewodniczący Rady Jan Borowski po czym informacje z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym przedstawił Starosta Bielski Andrzej Płonka. Jednocześnie zaprezentował sylwetkę Andrzeja Kamińskiego jako kandydata na wakujące stanowisko wicestarosty bielskiego. W wyniku tajnych wyborów A. Kamiński został wybrany na funkcję wicestarosty. Andrzej Kamiński ma 63 lata Jest członkiem PiS, mieszkańcem Dankowic. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przez wiele lat nauczyciel i samorządowiec. Był radnym powiatu bielskiego I i II kadencji, a później radnym Sejmiku Województwa Śląskiego przez 3 kadencje. W 2015 r. wybrany został senatorem RP.

Następnie Rada Powiatu przyjęła kolejne projekty uchwał w sprawach:
 • udzielenia pomocy finansowej dla gminy Czechowice-Dziedzice;
 • dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Bielski;
 • powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej;
 • powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej;
 • utworzenia Domu dla Dzieci "Na Lipowcu" - placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego;
 • nadania Statutu Domu dla Dzieci "Na Lipowcu" - placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego;
 • uchylenia Uchwały Nr IV/36/273/13 Rady Powiatu
 • w Bielsku-Białej z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach;
 • nadania Statutu Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach;
 • środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - w Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach oraz wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 • określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd;
 • likwidacji Technikum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Traugutta 11;
 • zmiany Uchwały Nr VI/24/201/20 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami;
 • zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr VI/24/202/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami.
 • powierzenie gminie Szczyrk zimowego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie gminy.


W dalszej kolejności starosta bielski A. Płonka zreferował obszerny materiał dotyczący raportu o stanie Powiatu Bielskiego za 2020 rok: Mówił m.in.: prezentowany Raport z pewnością będzie miał wymiar historyczny, gdyż odnosi się do roku wyjątkowego - 2020, który przede wszystkim zostanie zapamiętany i przejdzie do historii jako rok pandemii koronawirusa Covid - 19, zjawiska którego nikt wcześniej nie znał, nie przewidział i w związku z tym nikt nie był na nie przygotowanym. Cały świat, także Polska poznawała to zagrożenie nade wszystko próbując zadbać o bezpieczeństwo Polaków . Nie inaczej było w samorządach, które działają na pierwszej linii kontaktu z obywatelami. Był to ogromny sprawdzian dla wszystkich szczebli samorządu, który w konsekwencji postawił przed nimi wiele poważnych wyzwań. Rzecz jasna dotyczyło to również powiatu bielskiego, już pierwsze komunikaty informujące mieszkańców powiatu bielskiego o koronawirusie pojawiły się na nowej stronie internetowej i przestrzeni medialnej naszego powiatu już w lutym ub. roku... Raz jeszcze podkreślę, że te efekty naszej pracy to zasługa aktywności radnych powiatu bielskiego w swoich gminach i na Komisjach co przekłada się na pracę całej Rady Powiatu. Również dzięki profesjonalizmowi kierowników naszych Jednostek, urzędniczej kompetencji pracowników - o powiecie bielskim możemy konsekwentnie mówić, że jest to miejsce przyjazne dla mieszkańców, atrakcyjne dla turystów, otwarte na przedsiębiorców i na nowe - nigdy nie łatwe - wyzwania czasu. Całościowa praca wykonana w 2020 roku, wyciągane wnioski i nabyte doświadczenie pozwalają z umiarkowanym optymizmem patrzeć na kolejne lata naszej samorządowej służby.

Radni powiatu jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Bielsku-Białej wotum zaufania za 2020 rok.

Następnie starosta bielski w imieniuZarząd Powiatu przedstawił sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2020 r. oraz omówił informacje o stanie mienia Powiatu Bielskiego. Mówił m.in.: Budżet za 2020 rok wykonany został po stronie DOCHODÓW - 146.950.581,75 zł, tj. 108,4% planu po zmianach w wysokości 135.563.772,30 zł po stronie WYDATKÓW - 132.410.333,16 zł, tj. 92,6% planu po zmianach w wysokości 142.938.660,16 zł.

Wysoka realizacja DOCHODÓW wynikająca głównie z wpływu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zaliczek Funduszu Dróg Samorządowych spowodowała, że ubiegły rok zamknęliśmy NADWYŻKĄ na poziomie 14.540.248,59 zł wobec planowanego DEFICYTU w kwocie 7.374.887,86 zł.

Jak co roku, znaczące kwoty pozyskaliśmy do budżetu ze środków zewnętrznych. W 2020 roku zaciągnięta została jedynie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 535.090,00 zł na działania termomodernizacyjne budynków Powiatowego Zespołu Placówek - Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach oraz "Sokół" przy Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach - Dziedzicach.

W efekcie zadłużenie Powiatu na 31.12.2020 rok wyniosło 5.469.330,00 zł, co
w kontekście reżimu wskaźników Ustawy o finansach publicznych daje nam poczucie bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok, przedstawieniu opinii Komisji Rewizyjnej, wysłuchaniu opinii stałych Komisji Rady Powiatu radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2020 rok, a także jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej za 2020 rok.

mp / czecho.pl

źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.