Wiadomości

  • 29 czerwca 2021
  • wyświetleń: 4181

Burmistrz Marian Błachut z wotum zaufania i absolutorium

Na dzisiejszej sesji czechowickiej Rady Miejskiej radni udzielili absolutorium oraz wotum zaufania burmistrzowi Czechowic-Dziedzic, Marianowi Błachutowi.

Burmistrz Marian Błachut z wotum zaufania i absolutorium
Burmistrz Marian Błachut z wotum zaufania i absolutorium · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Czechowic-Dziedzic wotum zaufania poprzedziło omówienie raportu o stanie gminy za 2020 rok. Po zakończeniu debaty nad omówionym dokumentem radni udzielili Marianowi Błachutowi wotum zaufania - za było 17 członków Rady Miejskiej, wstrzymało się 2.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, "Komisja Rewizyjna, po analizie Raportu o stanie Gminy Czechowice-Dziedzice za 2020 rok, stwierdza, że Raport zawiera informacje określające potencjał naszej Gminy, zarówno finansowy, jak i wynikający z posiadanych zasobów naturalnych, gospodarczych i ludzkich. Raport stanowi obiektywny, rzeczywisty stan gminy Czechowice-Dziedzice oraz stanowi podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w tym w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej. Z Raportu wynika, że wytyczone cele, zapisane w strategii rozwoju gminy i innych dokumentach planistycznych oraz uchwałach Rady Miejskiej były realizowane przez burmistrza".

Radni udzielili również jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok - za głosowało 18 radnych, nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu i nie był przeciw. Głosowanie odbyło się po zapoznaniu się samorządowców ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Czechowice-Dziedzice za rok 2020 i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o tym sprawozdaniu, sprawozdaniem finansowym za 2020 rok, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącą tego wniosku.

- Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, po analizie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czechowice-Dziedzice za 2020 roku wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r. stwierdza, że gospodarka finansowa gminy w 2020 roku prowadzona była prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami - czytamy w uzasadnieniu uchwały o przyznaniu absolutorium burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

Dziękując za udzielenie absolutorium burmistrz Marian Błachut podkreślił, że jest ono udziałem wszystkich osób pracujących na rzecz gminy Czechowice-Dziedzice. Burmistrz podziękował wszystkim wspierającym jego działania radnym Rady Miejskiej oraz pracownikom Urzędu Miejskiego i podległych jednostek.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.