Wiadomości

  • 13 września 2007
  • wyświetleń: 983

Budżet gminy po I. półroczu 2007 r.

Burmistrz wydał zarządzenie w sprawie przyjęcia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Czechowice-Dziedzice za I półrocze 2007 r. Sprawozdanie zostało przekazane Radzie Miejskiej oraz zostało przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w celu zaopiniowania.

Budżet do dnia 30 czerwca br. został dwukrotnie zmieniony uchwałami Rady Miejskiej oraz sześciokrotnie zarządzeniami burmistrza. Burmistrz wydał ponadto dwa zarządzenia wprowadzające zmiany w układzie wykonawczym budżetu.

Zmiany następowały zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2007 r. przedstawiał się następująco:
• dochody - 87 123 960 zł
• przychody - 15 717 318 zł
• wydatki - 100 458 707 zł
• rozchody - 2 382 571 zł

Do gminnego budżetu wpłynęło dodatkowo 490 029 zł. Pieniądze te pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z dotacji celowych m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Powiatowego FOŚiGW a także z dotacji od samorządu województwa, czy z wpłat celowych. Pieniądze te w całości zostały rozdysponowane zgodnie z ich przeznaczeniem np. na dofinansowanie „zielonej szkoły”, na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, na realizację własnych zadań gminy w zakresie pomocy społecznej, oświaty, w zakresie wypłat stypendiów, w zakresie ochrony zdrowia.

Wykonanie budżetu za I półrocze:
• dochody zrealizowane w wysokości 45 784 803 zł tj. 52,6% planu
• przychody zrealizowane w wysokości 8 089 012 zł tj. 51,5% planu
• wydatki zrealizowane w wysokości 40 617 436 zł tj. 51,5% planu
• rozchody zrealizowane w wysokości 436 114 zł tj. 18,3% planu

Stan zadłużenia gminy z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2007 r. wynosił 7 626 471 zł.

UM Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.