czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 1 października 2021
  • wyświetleń: 3354

Ekopatrole sprawdzą co dzieje się z nieczystościami

Właściciele nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej mogą spodziewać się kontroli Ekopatrolu złożonego z pracowników straży miejskiej oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego. W jej trakcie są zobowiązani do udokumentowania sposobu pozbywania się z ich terenu nieczystości ciekłych.

Reklama

Ekopatrole sprawdzą co dzieje się z nieczystościami
Ekopatrole sprawdzą co dzieje się z nieczystościami · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Właściciel musi okazać kontrolującym umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a także dowody potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Należy pamiętać, że posiadane rachunki, faktury VAT muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych z szamba.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych winna wynikać z ilości zużytej wody określonej wg wskaźnika licznika poboru wody lub norm zużycia wody określonych we właściwych przepisach i pojemności zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż 4 razy w ciągu roku - przypomina Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez burmistrza Czechowic-Dziedzic.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku zgłoszenia eksploatacji takiej oczyszczalni do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach. Ponadto osady z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Fakt ten również musi zostać odpowiednio udokumentowany. Trzeba posiadać umowę na wywóz osadów ściekowych oraz dowody uiszczania opłaty za ww. usługę.

Należy również pamiętać o regularnym badaniu próbek ścieków oczyszczonych w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Oczyszczone w przydomowych oczyszczalniach ścieki nie mogą przekraczać wartości substancji zanieczyszczających określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Trzeba pamiętać, że za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia. W ramach prowadzonego postępowania mandatowego strażnik miejski może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5 000 zł.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.