Wiadomości

  • 2 stycznia 2022
  • wyświetleń: 776

Pozew o rozwód - jak napisać?

Materiał partnera:

Przesłanką do orzeczenia rozwodu jest trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Zgodnie z polskim prawem rozwód może być orzeczony jedynie przez sąd. Zanim jednak sprawa trafi na wokandę, jeden z małżonków musi złożyć stosowny wniosek, czyli pozew o rozwód. Jak go sporządzić?

Źródło: unsplash.com


Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?Pozew rozwodowy może sporządzić małżonek bądź też prawnik, niemniej jednak zawsze należy zastanowić się, czy rozwód ma zostać orzeczony wraz ze wskazaniem winnego rozpadowi pożycia współmałżonka, czy też nie. W pierwszym przypadku mowa o rozwodzie z orzeczeniem o winie, w drugim zaś o rozwodzie bez orzekania o winie. Pozew w obu przypadkach, od strony formalnej, wygląda podobnie. Należy bowiem wskazać strony, a więc podać dane współmałżonków wraz z adresem zamieszkania. Powód musi określić żądanie - w tym przypadku jest to orzeczenie rozwodu z orzeczeniem o winie bądź bez orzekania o niej. Powinien on owe żądanie uzasadnić. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, należy jedynie zwięźle opisać, dlaczego doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego. Inaczej sprawa wygląda, gdy domagamy się o rozpad małżeństwa oskarżamy współmałżonka. Wtedy bowiem musimy nie tylko szczegółowo opisać zaistniałą sytuację, ale również dołączyć obciążające stronę dowody. W pozwie o rozwód bez orzekania o winie należy przedstawić ustalenia dotyczące podziału majątku bądź opieki nad dziećmi.

Co stanowi dowód w sprawie rozwodowej?Jeśli sporządzamy pozew rozwodowy, w którym domagamy się orzeczenia winy drugiego małżonka, zobowiązani jesteśmy dostarczyć obciążające go dowody. Mogą być to zdjęcia, bilingi telefoniczne, wyciągi z wiadomości tekstowych, a także zeznania świadków. Sąd będzie chciał przesłuchać osoby, które zostały wskazane w pozwie. Aby móc wezwać je na rozprawę, musi posiadać niezbędne dane, które należy umieścić w pozwie. Podaje się w nim nie tylko dane osobowe świadków, ale również ich adres zamieszkania. Co ważne, dowód w sprawie rozwodowej może stanowić wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Niedopuszczalne jest więc przedstawienie na przykład nagrań z podsłuchu, który został zamontowany bez uzyskania zgody drugiej strony. Warto pamiętać, że rozwód z orzeczeniem o winie może być orzeczony jedynie wtedy, gdy sąd ma absolutną pewność co do tego, że winnym rozpadu więzi małżeńskiej jest tylko jeden z małżonków. W przeciwnym razie, jeśli oboje małżonków zgadza się na rozwód, może on zostać orzeczony bez wskazania winnego.

Jak złożyć pozew rozwodowy?Do pozwu rozwodowego należy dołączyć odpowiednie dokumenty, w tym odpis aktu małżeństwa, a także aktów urodzenia dzieci, jeśli małżonkowie sprawują nad nimi opiekę. Pozew należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Sądzie Okręgowym, w biurze podawczym. Trzeba także pamiętać o konieczności uiszczenia opłaty, która wynosi 600 zł. Dotyczy ona jedynie samego faktu składania pozwu, nie składa się na nią honorarium prawnika, które zawsze ustalane jest indywidualnie. Przed złożeniem pozwu należy upewnić się, że zawiera on wszystkie, wymagane elementy. Osoba przyjmująca pozew zazwyczaj sprawdza, czy zostały dołączone podstawowe załączniki, takie jak właśnie odpis aktu małżeństwa. Z drugiej jednak strony nie wczytuje się ona w treść pozwu, zatem obowiązek złożenia kompletu dokumentów spoczywa na powodzie. Sąd może bowiem wezwać do uzupełnienia braków, co wiąże się z wydłużeniem czasu oczekiwania na pierwszą rozprawę rozwodową. Należy mieć na uwadze, że obecnie na jej wyznaczenie czeka się około pół roku, natomiast uzupełnianie wniosku może spowodować, że na pierwszą rozprawę poczekamy nawet i rok. Więcej informacji na stronie: https://kancelariaea.pl/prawo-rodzinne-sprawy-rodzinne/rozwod-i-separacja/

unde