Wiadomości

 • 10 lutego 2022
 • wyświetleń: 1497

Rusza nabór do tegorocznej edycji programu "Opieka wytchnieniowa"

Gminie Czechowice-Dziedzice, zgodnie ze złożonym wnioskiem, przyznano środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022 w wysokości 195 840 zł. Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 w całości finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Rusza nabór do tegorocznej edycji programu "Opieka wytchnieniowa"
Rusza nabór do tegorocznej edycji programu "Opieka wytchnieniowa" · fot. Pixabay


Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prozone są o kontakt z pracownikami Zespołu ds. usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Nad Białką 1 B, tel. 32/214-51-37 oraz 508 069 933 w godzinach:
 • poniedziałek, wtorek, środa 7.00-15.00
 • czwartek 7.00-17.00
 • piątek 7.00-13.00


mail: zu@ops-czdz.pl

Jeśli zostanie wykorzystany limit godzin opieki wytchnieniowej w ramach programu, nie będzie możliwe ubieganie się o usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają pomocy w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki. Celem głównym programu jest wsparcie członków lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.


W gminie Czechowice-Dziedzice Program będzie realizowany w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 240 godzin w ciągu trwania Programu. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwalnego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za tę usługę. Przyznaje się ją na podstawie Karty zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź z orzeczeniem równoważnym, która:
 • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (posiada orzeczenie ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności),
 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.


Bierze się również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu, a w przypadku dużej liczby zgłoszeń również:
 • kolejność zgłoszenia,
 • struktura rodziny (czy osoba niepełnosprawna oprócz opiekuna faktycznego ma możliwość uzyskania wsparcia ze strony innych osób czy członków rodziny).


W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Usługę opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:
 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022
 • osoby posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczeniew udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

mp / czecho.pl

źródło: OPS Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.