Wiadomości

  • 22 lutego 2022
  • wyświetleń: 813

Co się zmieni w sposobie rozliczenia prosumentów w latach 2022-2024 z fotowoltaiki i OZE

Materiał partnera:

Od 1 kwietnia 2022 roku, w ramach rozliczeń między prosumentami a zakładami energetycznymi, będzie obowiązywał system net-bilingu. Nowy sposób rozliczeń będzie wprawdzie wprowadzany etapami, ale okres przejściowy będzie bardzo krótki - 3 miesiące (od 01.04.2022 do 30.06.2022).

Co się zmieni w sposobie rozliczenia prosumentów w latach 2022-2024 z fotowoltaiki i OZE


Etapy wprowadzania net-bilingu  • Od 01.04.2022 do 30.06.2022 potrwa przejściowy system opustów, na koniec którego nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca 2022 roku, a prosumenci automatycznie przejdą do systemu net-billingu.
  • Od 07.2022 do 30.06.2024 nadwyżki energii będą rozliczane wg średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego.
  • Od 01.07.2024 net-billing będzie oparty na rozliczeniu wartości nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumentów z zastosowaniem taryf dynamicznych wg cen godzinowych oraz odrębnym rozliczaniu energii wprowadzonej do i pobranej z sieci elektroenergetycznej.


UWAGA: 21 stycznia 2022 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o OZE (druk nr 1947). 24 stycznia trafił on do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Projekt zakłada, że osoba, która zawarła w terminie do 31 marca 2022 roku umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także złożyła prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 roku, będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustów.

Prosument - wymuszony znawca cen energii na Rynku Dnia Następnego (RDN)W ramach net-billingu, energia elektryczna wprowadzona przez prosumenta do sieci będzie rozliczana ze sprzedawcą zobowiązanym lub wybranym, według jej wartości rynkowej. Będzie to wymagało od prosumentów zainteresowania kształtowaniem się ceny energii na Rynku Dnia Następnego (RDN). W praktyce, energia sprzedawana przez prosumenta będzie dużo tańsza niż ta kupowana.

Konto prosumenckie i depozyt prosumenckiKażdy prosument będzie miał indywidualne konto, na którym rozliczane będą nadwyżki energii wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci. Na koncie tym będzie widoczny depozyt prosumencki odpowiadający wartości środków zgromadzonych przez prosumenta za wprowadzoną do sieci energię elektryczną. Środki te będą przeznaczane na rozliczenie zobowiązań z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy prowadzącego konto.

Prosument będzie miał 12 miesięcy na wykorzystanie depozytu prosumenckiego (tyle samo, ile miał w systemie opustów). Jeśli nie zostanie on w całości wykorzystany, 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w danym miesiącu kalendarzowym, zostanie mu zwrócona do końca 13. miesiąca.

Największe utrudnienia dla prosumentów w ramach net-billingu  • od 1 kwietnia 2022 roku prosument będzie musiał się interesować tym, jak kształtują się ceny na Rynku Dnia Następnego (RDN)
  • prosument może mieć trudności z zaplanowaniem/przewidzeniem autokonsumpcji, a niezależnie od tego, czy - analizując profile zużycia i produkcji - bierze się pod uwagę rozdzielczość godzinową, tygodniową, czy miesięczną widać, że jest ona trudna do przewidzenia
  • energia sprzedawana przez prosumenta do sieci będzie dużo tańsza niż ta kupowana od operatora
  • wydłuży się okres zwrotu inwestycji w fotowoltaikę
  • prosumenci zostaną narażeni na większe ryzyko inwestycyjne


Zmiana definicji małej instalacji OZEW ramach nowelizacji Ustawy zmieniono definicję małej instalacji OZE. Za małe instalacje będę uznawane te o mocy większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW (podniesienie górnego progu łącznej mocy zainstalowanej).

FiT i FiP - czy co się zmieni?Zmiana definicji nie wpływa na dotychczasową kwalifikację instalacji w systemach FiT (Feed in tariff - uzyskanie przez wytwórcę uprawnienia do zawarcia ze sprzedawcą zobowiązanym umowy sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie, która stanowi 90% ceny referencyjnej) i FiP (Feed in premium - pokrycie 90% wartości tzw. ujemnego salda, które stanowi różnicę między ogłoszoną dla danej instalacji ceną referencyjną i rynkową średnią wartością sprzedaży energii elektrycznej) oraz aukcyjnym systemie wsparcia pod względem rozliczania przez sprzedawcę zobowiązanego.

Po zmianie wystarczy złożyć stosowne oświadczenie i wniosek o wpis do rejestru małych instalacji OZE (tzw. rejestru MIOZE), prowadzonego przez Prezesa URE.

Przedłużenie programów wsparcia związanych ze sprzedażą energii elektrycznej po stałej cenie (FiT) albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej (FiP) obowiązywać będzie do 30 czerwca 2024 r.

W przypadku instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz lub hydroenergię, dla których wcześniej wydawano świadectwa pochodzenia przez minimum pięć lat, wprowadzono możliwość wydłużenia okresu wsparcia w systemach FIT/FIP z 15 do 17 lat.