Wiadomości

 • 28 czerwca 2022
 • 2 lipca 2022
 • wyświetleń: 6362

Burmistrz Marian Błachut z wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach odbyły się głosowania nad wotum zaufania oraz absolutorium dla burmistrza Mariana Błachuta. Podczas sesji przedstawiono także raport o stanie gminy za rok 2021 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Przedstawiono również sprawozdanie finansowe za 2021 rok, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

Burmistrz Marian Błachut z wotum zaufania i absolutorium
Burmistrz Marian Błachut z wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Udzielenie wotum zaufania dla burmistrza Czechowic-Dziedzic poprzedziło rozpatrzenie "Raportu o stanie Gminy Czechowice-Dziedzice za rok 2021", omówienie tego dokumentu przez burmistrza oraz debata nad raportem. Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 16 radnych, dwóch - radni Justyna Rzepecka i Mariusz Sekta - byli przeciw.

Więcej o "Raporcie o stanie Gminy Czechowice-Dziedzice za rok 2021" oraz o dyskusji nad tym dokumentem w kolejnym artykule.

Kolejno, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za rok 2021 i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, sprawozdaniem finansowym za 2021 rok, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium (wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej) czechowicka Rada Miejska udzieliła burmistrzowi Czechowic-Dziedzic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Za głosowało 16 radnych, nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu, natomiast dwoje radnych głosowało przeciw - również byli to radni Justyna Rzepecka oraz Mariusz Sekta.

Wcześniej, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy (wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2021), radni zatwierdzili również oba te dokumenty (16 radnych głosowało za, 1 się wstrzymał, a jeden był przeciw).

W 2021 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 280 467 277,37 zł, w tym:
 • dochody własne w wysokości 80 368 189,54 zł, co stanowi 28,65 % dochodów ogółem,
 • udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 64 309 924,49 zł, co stanowi 22,93 % dochodów ogółem,
 • subwencje w wysokości 46 059 368,00 zł, co stanowi 16,42 % dochodów ogółem,
 • dotacje celowe na zadania własne w wysokości 3 840 456,42 zł,
 • co stanowi 1,37 % dochodów ogółem,
 • dotacje na zadania zlecone w wysokości 64 159 002,35 zł, co stanowi 22,88 % dochodów ogółem,
 • dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
 • w wysokości 1 768 155,55 zł, co stanowi 0,63% dochodów ogółem,
 • bieżące dotacje oraz środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 2 005 365,66 zł, co stanowi 0,72% dochodów ogółem,
 • środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 1 714 456,06 zł, co stanowi 0,61% dochodów ogółem,
 • środki z Funduszu Pracy w wysokości 10 000,00 zł, co stanowi poniżej 0,01% dochodów ogółem,
 • dotacje i środki na inwestycje z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
 • w wysokości 15 835 508,49 zł, co stanowi 5,65% dochodów ogółem,
 • środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji w wysokości 396 850,81 zł, co stanowi 0,14% dochodów ogółem.


Dochody własne budżetu gminy pochodzą z podatków i opłat, sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, usług, odsetek od lokat, dochodów jednostek budżetowych. Wpływy z podatków i opłat zrealizowano w kwocie 65 910 937,59 zł.

Wydatki budżetowe w 2021 roku zostały wykonane w wysokości 265 936 838,05 zł, tj. 94,59 % planu rocznego po zmianach, w tym wydatki bieżące - plan 246 435 750,71 zł, wykonanie 239 369 395,82 zł (97,13 %), a wydatki majątkowe - plan 34 713 328,76 zł, wykonanie 26 567 442,23 zł (76,53 %).

Zadłużenie na koniec 2021 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 22 541 159,71 zł.

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.