Wiadomości

 • 7 października 2022
 • wyświetleń: 1663

Rekompensata dla odbiorców ciepła systemowego. Wnioski do 11 X

20 września weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, regulująca m.in. zasady zakupu ciepła z rekompensatą. Ustawa daje możliwość niektórym podmiotom, niebędącym gospodarstwami domowymi, ubiegania się o zakup ciepła z rekompensatą. Czechowicki Urząd Miejski poinformował jakie dokładnie podmioty i na jakich zasadach mogą się o taką pomoc ubiegać.

grzejnik, ogrzewanie, kaloryfer, zima, zimno
Rekompensata dla odbiorców ciepła systemowego. Wnioski do 11 X · fot. czecho.pl


Aby uzyskać rekompensatę należy złożyć oświadczenie do swojego sprzedawcy ciepła. Uwaga! Termin na składanie oświadczeń mija w dniu 11 października 2022 r.

Do złożenia wspomnianych oświadczeń uprawnione są:
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • podmioty udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • noclegownie albo ogrzewalnie,
 • jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • podmioty systemu oświaty,
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy,
 • kościoły lub innym związki wyznaniowe,
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną,
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną,
 • ochotnicze straże pożarne,
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • rodzinne domy pomocy,
 • centra integracji społecznej,
 • kluby integracji społecznej,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie socjalne,
 • podmioty inne niż podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1. pkt 2) ustawy, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4) ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach


Oświadczenia składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2)-4) ustawy, podpisując je własnoręcznie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z przepisami i wzorem oświadczenia - dokumentacja dostępna poniżej.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.