Reklama

Wiadomości

  • 30 listopada 2022
  • 5 grudnia 2022
  • wyświetleń: 6957

Stawki podatków od nieruchomości w górę. Przyjęto uchwałę

Podczas sesji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach we wtorek, 29 listopada, czechowiccy radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie naszej gminy. Zaproponowane stawki uległy zwiększeniu o wskaźnik GUS, czyli 11,8% w stosunku do stawek obowiązujących w 2022 roku.

Czechowice-Dziedzice, centrum, dron,
Centrum Czechowic-Dziedzic - 6.06.2022 · fot. wpk / czecho.pl


Czechowicka Rada Miejska określiła stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Czechowice-Dziedzice w skali roku podatkowego, między innymi od budynków mieszkalnych lub ich części w wysokości 0,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Ponadto ustalono stawki podatków od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - będzie ona wynosić 27,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Szczegółowe stawki, z podziałem na typy gruntów i budynków, można znaleźć tutaj. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, "stawki podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć maksymalnych wysokości ustalonych dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania. Górne granice stawek kwotowych określa minister właściwy ds. finansów publicznych w drodze obwieszczenia. W tym roku stosowne obwieszczenie ministra Finansów zostało wydane 28 lipca, dotyczyło "górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023".

- Stawki te corocznie ulegają zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 w stosunku do I półrocza 2021 wskaźnik wzrostu cen osiągnął poziom 111,8 (nastąpił wzrost cen o 11,8%), co oznacza wzrost górnych stawek podatku od nieruchomości o ok. 11,8% na 2023 roku - wyjaśniają autorzy dokumentu.

- W gminie Czechowice-Dziedzice stawki podatku od nieruchomości zawsze były niższe niż stawki maksymalne ogłaszane przez Ministra Finansów. W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice zaproponowano stawki, które uległy podwyższeniu o ww. wskaźnik GUS tj. 11,8% w stosunku do stawek obowiązujących w 2022 roku. Wyjątek stanowi stawka podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdzie stawka wzrosła o 7,88 % tj. z kwoty 25,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynku do 27,53 zł od m2 powierzchni użytkowej budynku - możemy przeczytać w uzasadnieniu do uchwały.

- Podkreślić należy, że te podwyższone stawki na terenie gminy Czechowice-Dziedzice nadal nie osiągają poziomu maksymalnych określonych w powołanych przepisach, jedynie w przypadku stawki od budynków lub ich części związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielających tych świadczeń - stawka została podniesiona do wysokości górnej granicy stawki kwotowej określonej w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Z kolei w przypadku gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako użytek o symbolu dr - droga, a nie są one zajęte pod budowle drogi natomiast są użytkowane rolniczo - stawka wzrosła z 0,03 zł od 1 m2 powierzchni do poziomu 0,10 zł od 1 m2 powierzchni - dodają autorzy.

- W związku z tym, że na terenie gminy nie mają zastosowania górne granice stawek kwotowych podatków, które są określone w obwieszczeniu Ministra Finansów to szacowane ubytki z tego tytułu dla budżetu Gminy w 2023 wyniosą 3,91 mln zł (osoby fizyczne 2,23 mln zł i osoby prawne 1,68 mln zł). Skutek finansowy zmiany stawek podatkowych zgodnie z propozycjami spowoduje wzrost należności z tytułu podatku od nieruchomości w 2023 r. o kwotę ok 2,86 mln zł. ( osoby fizyczne ok. 0,86 mln zł, osoby prawne ok. 2,00 mln zł) - czytamy w uzasadnieniu.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.