czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 20 stycznia 2023
  • wyświetleń: 1763

Budowa kanalizacji: co wykonano, a co jeszcze trzeba dokończyć?

W części naszego miasta trwają prace związane z dalszą rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacją istniejących sieci wodociągowych. Zakres projektu obejmuje wybudowanie 51,30 km sieci kanalizacyjnej, 24,80 km sieci wodociągowej oraz wykonanie odtworzeni na wielu ulicach naszej gminy. W ramach rozbudowy sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych około 1 500 budynków.

Reklama

Budowa kanalizacji i odtworzenia dróg. Stan zaawansowania prac
Budowa kanalizacji: co wykonano, a co jeszcze trzeba dokończyć? - zdj. ilustracyjne · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Przedsięwzięcie, realizowane wspólnie przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz gminę Czechowice-Dziedzice w ramach współfinasowanego ze środków unijnych projektu to suma wielu, powiązanych ze sobą zadań: budowlanych (kanalizacja), modernizacyjnych (wodociągi) i odtworzeniowych (drogi), wykonywanych w trudnym, zurbanizowanym, zamieszkałym terenie, co wymaga stałego utrzymania dostępu i dojazdu do posesji oraz dostaw wody z istniejących wodociągów. Zakres koniecznych prac odtworzeniowych nawierzchni dróg jest bardzo duży i dotyczy w sumie 87 ulic.

- Koordynacja tych wszystkich działań nie jest łatwa. W terminowej realizacji kontraktów wystąpiło wiele przeszkód, które należało uwzględnić przy wydłużeniu terminów końcowych kontraktów. Pierwszym dużym problemem było ujawnienie w trakcie prac budowlanych prawie 250 niezgłoszonych i niezinwentaryzowane na planach sieci i urządzeń podziemnych. Innym problemem stanowiącym o przesunięcie terminu zakończenia umowy jest opóźnienie w wykonaniu przez operatora przyłączy energetycznych - zauważa Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

- Ogromnie istotnym dla terminu realizacji kontraktów było to, że realizacja projektu przypadła na okres trwania pandemii wirusa SARS-COV-2. Wykonawcy prac budowlanych, podobnie jak i w wielu innych przedsiębiorstwach, musieli się zmierzyć z bardzo wysoką absencję chorobową pracowników na budowie. Sytuacja ta w swojej konsekwencji miała decydujący wpływ na terminowość wykonywania prac przez poszczególnych wykonawców. Zgodnie z obowiązującymi w czasie pandemii przepisami tzw. specustawy covidowej na wnioski wykonawców o wydłużenie terminów umów do zamawiających (PIM, PWiK i Gmina) po przeanalizowaniu ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami musiały zostać zaakceptowane - podkreśla PIM.

kanalizacja, budowa, czechowice dziedzice
Budowa kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Jak dodaje spółka, "na to nałożyła się dodatkowo inflacja oraz wojna na Ukrainie i wynikający z nich znaczny wzrost cen materiałów wykorzystywanych w budownictwie i drogownictwie, co z kolei, w niektórych wypadkach, skutkowało koniecznością bardzo głębokiej analizy pod kątem możliwej zmiany wynagrodzenia z powodu nadzwyczajnych okoliczności o którą wnioskowali wykonawcy".

- To wszystko razem sprawiło, że nie wszystkie z przewidzianych w harmonogramach poszczególnych kontraktów zadań udało się zrealizować w terminie, a problem ten dotyczy zwłaszcza wykonania zamykających prace nowych nakładek asfaltowych. Mimo obiektywnych trudności udało się jednak wykonać bardzo dużo - stwierdza czechowickie PIM.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. do tej pory podłączyło około 465 budynków w ramach dotacji z gminy Czechowice-Dziedzice, natomiast około 78 budynków zostało podłączone własnym staraniem właścicieli nieruchomości.

Budowa kanalizacji: kolejne ulice z odtworzoną nawierzchnią
Odtworzenia nawierzchni dróg po budowie kanalizacji · fot. UM Czechowice-Dziedzice


W pierwszej kolejności podłączone zostały budynki na terenach: Bronowa (ul. Graniczna, Kunza), Ligoty (ul. Graniczna, Złocista, Zaciszna, Bory, Koło, Ligocka, Rakowa, Żabia, Ochodzka), Zabrzega (ul. Nadwiślańska, Południowa) oraz Czechowic-Dziedzic (ul. Legionów, Górnicza, Wierzbowa, Grabowiec, Cienista, Cicha, Partyzantów, Zamkowa, Bukowa, Lipowska, Cichy Kącik, Pawia, Żurawia, Klonowa, Brzozowa, Rzeczna, Krupnicza, Podwale, Robotnicza, Olszyny, Jastrzębia, Kwiecista, Włókiennicza, Junacka, Rolna, Komorowicka, Spokojna, Chałupnicza, Braterska, Dożynkowa, Stawowa, Wiankowa, Szymanowskiego, Sobótki).

Zwiększenie liczby nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej o 1725 osób przełożyło się na ilość dopływających na oczyszczalnię ścieków - jest to wzrost o około 4 tys. m3 miesięcznie.

Oczyszczalnia ścieków w Czechowicach-Dziedzicach
Oczyszczalnia ścieków w Czechowicach-Dziedzicach · fot. PWiK Czechowice-Dziedzice


PIM podsumowało również realizację prac związanych z robotami budowlanymi i odtworzeniem nawierzchni na poszczególnych kontraktach. Wygląda następująco:

  • Kontrakt III - "Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg Cz. 1 i Cz. 3" wszelkie prace związane z robotami budowlanymi i odtworzeniem nawierzchni zostały zakończone i odebrane.


  • Kontrakt III - "Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ część 2 " wszelkie prace związane z robotami wodociągowymi oraz odtworzeniem nawierzchni zostały zakończone i odebrane.


  • Kontrakt IV - "Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic - Południe. Część 2". W ramach tego kontraktu dotyczącego ulic: Zamkowa (od Cichy kącik do nr 59), Partyzantów, Cicha, Budowa, Cienista, Cichy Kącik, Bażantów, Pawia i Spółdzielcza - wszelkie prace związane z robotami budowlanymi (zarówno w zakresie kanalizacji i wodociągów) oraz odtworzeniem nawierzchni zostały zakończone i odebrane.


  • Kontrakt IV - "Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic - Południe. Część 3.2". W ramach tego Kontraktu dotyczącego ulic: Spokojna, Braterska, Chałupnicza, Dożynkowa, Chopina, Marzanny, Sobótki, Wiankowa, Szymanowskiego, wszelkie prace związane z robotami kanalizacyjnymi i wodociągowymi oraz odtworzeniem nawierzchni zostały zakończone i odebrane.


Każdy kontrakt, który został zakończony podlega okresowi gwarancji, który trwa 5 lat w tym czasie wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania tzw. przeglądów gwarancyjnych, które odbywają się co 6 miesięcy. W tym okresie są naprawiane wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji.

  • Kontrakt IV - "Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic - Południe. Część 1". W ramach tego Kontraktu dotyczącego ulic: Kamionka, Podlarysz, Krokusów, Chabrowa, Różana, Fiołkowa, Konwalii, Napierskiego, Przebiśniegów, Hiacyntów, Storczyków, Tulipanów Orchidei, Agawy, Zawiła (do Chmielnej), Zamkowa (od nr 61), Słowicza, Jaskółcza, Nowa, Sokola, Krucza, Lipowska, Pawia, Żurawia, Jaśminowa, Laurowa, Oliwna, Kręta, Wrzosowa, Chmielna, Terenowa - wszystkie odcinki sieci i sięgaczy kanalizacyjnych zostały już wykonane. Obecnie trwają prace związane z zagospodarowaniem pompowni ścieków - 5 obiektów (wyposażenia ich w armaturę oraz pompy, a także zagospodarowanie terenu). Prace trwają nieprzerwanie. Wykonawca częściowo wykonał odtworzenia nawierzchni dróg. Jednakże trudności w zakresie uzgodnienia zapisów umowy podwykonawczej na zakres drogowy przyczyniło się do przedłużenia prac z zakresu robót odtworzeniowych nawierzchni dróg. Niestety, ale zakres prac odtworzeniowych przesunął się na okres jesienno-zimowy i stanowi bardzo dużą uciążliwość dla mieszkańców.


Kontrakt IV - "Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic - Południe. Część 3.3".

W związku ze znacznymi opóźnieniami i zaniechaniami wykonawcy w realizacji umowy zamawiający odstąpili od umowy z wykonawcą kontraktu. Firma realizująca kontrakt mimo wielu starań ze strony zamawiających nie podołała wyzwaniu jakie stanowiła budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Zamawiający podjęli trudną, ale konieczną decyzję o zerwaniu umowy. Tym samym ulice Brzeziny, Podkępie i Stawowa będą odtworzone zostaną niezależnie od nowego przetargu z własnych środków zamawiających.

Na ulicy Brzeziny od nowej przepompowni ścieków aż po skrzyżowanie z ulicą Stawową wykonano już odtworzenie nawierzchni asfaltowej.

Zakres budowy sieci kanalizacyjnej w ulicach Kopernika, Kotulińskiego, Zamkowa, Mazańcowicka będzie realizowany przez nowo wyłonionego wykonawcę. Proces ten jest wieloetapowy. W związku z powyższym przeprowadzono inwentaryzację, na odcinkach które zostały wykonane i przygotowano nowy opis przedmiotu zamówienia. Obecnie realizowana jest procedura przetargowa. Zakres prac dla nowo wyłonionego wykonawcy będzie polegał na dokończeniu budowy sieci kanalizacyjnej w wyżej wymienionych ulicach oraz uzbrojeniu i zagospodarowaniu terenu pompowni, zlokalizowanej przy ul. Mazańcowickiej.

- Jak widać przy tego typu inwestycjach, obejmujących szeroki zakres różnorodnych prac, nie udało się uniknąć komplikacji, niemniej jednak zamawiający - gmina oraz dwie spółki - podejmują wspólnie wszelkie działania zmierzające do tego, aby jak najszybciej zostały zakończone i odebrane wszystkie prace związane z robotami budowlanymi oraz odtworzeniem nawierzchni dróg - podkreśla Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej.

- Na koniec należy też jeszcze raz przypomnieć, że w dobiegającym do końca, choć nie bez przeszkód, drugim etapie rozbudowy sieci kanalizacyjnej, aby możliwie najlepiej wykorzystać unijne środki i przy tej okazji wyremontować całość nawierzchni drogowych w gminie Czechowice-Dziedzice, prawdopodobnie jako jedynej w kraju, podpisano niełatwe porozumienie pomiędzy trzema podmiotami: Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej, które buduje kanalizację sanitarną, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, modernizującym sieć wodociągową i gminą Czechowice-Dziedzice, która dopłaca do budowy nawierzchni tych części i odcinków ulic, gdzie nie jest budowana kanalizacja - podsumowało PIM Czechowice-Dziedzice.

Projekt "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2" otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Priorytet II, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

9 marca 2017 roku została podpisana Umowa o Dofinasowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę około 53,7 mln zł. Całkowita planowana wartość Projektu wynosi ok. 106,3 mln zł. Podpisanie przedmiotowej umowy zainicjowało proces wyboru wykonawców robót budowlanych w trybie przetargów nieograniczonych zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowania przetargowe przeprowadzili wspólnie: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach - Dziedzicach Sp. z o.o. i Gmina Czechowice-Dziedzice.

Po wyłonieniu wykonawców w 2019 roku zostały rozpoczęte prace budowlane na terenie gminy Czechowice-Dziedzice w ramach inwestycji "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2". Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej wykorzystało 70% dofinansowania w zakresie sieci kanalizacyjnej na rzecz budowy, natomiast Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 67% dofinansowania. Dzięki dofinansowaniu możliwa była budowa infrastruktury sieci kanalizacyjnej w gminie Czechowice-Dziedzice oraz modernizacja wybranych odcinków sieci wodociągowej, co jest istotne dla bezpieczeństwa i niezawodności sieci.

mp / czecho.pl

źródło: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.