Wiadomości

 • 22 lutego 2023
 • wyświetleń: 2426

Powstanie czechowicki Klaster Zielonej Energii

W Czechowicach-Dziedzicach powstanie Klaster Zielonej Energii. Jego członkami będą gmina, a także sześć spółek miejskich i prywatnych.

Urząd Miejski podsumował dodatkowy nabór na OZE
Powstanie czechowicki Klaster Zielonej Energii · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Szczegóły powstania klastra przybliża uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Klastra Zielonej Energii Czechowice-Dziedzice.

Jego celem będzie prowadzenie skoordynowanej polityki energetycznej opartej na racjonalnym wykorzystaniu lokalnych zasobów i źródeł energii oraz nowoczesnych technologiach jej pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania, poprawę stanu środowiska, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wzmacnianie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych.

Klaster będzie działał na obszarze naszej gminy. Jego koordynatorem będzie Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej, a członkami: gmina Czechowice-Dziedzice jako lider, wcześniej wspomniany PIM jako koordynator, Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia", Walcownia Metali "Dziedzice", Modern Solutions for Environment, a także czechowickie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Dopuszczona będzie możliwość rozszerzenia klastra o inne gminy i podmioty prawa handlowego oraz wszelkie podmioty oraz osoby fizyczne, których działalność związana jest z wytwarzaniem, bilansowaniem lub konsumpcją energii elektrycznej i cieplnej, w szczególności energii z OZE.

W uzasadnieniu do uchwały możemy przeczytać, że celami Klastra Energii są:
 • Równoważenie zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną oraz chłód i gaz na obszarze zasadniczej działalności Klastra Energii poprzez działania związane z wytwarzaniem, dystrybucją, magazynowaniem oraz obrotem energią lub jej nośnikami w ramach obszaru funkcjonowania Klastra Energii.
 • Tworzenie obszarów ograniczenia obciążenia szczytowego, o których mowa w art. 2 pkt. 19c ustawy OZE lub przyszłych tożsamych przepisów.
 • Zapewnienie korzyści gospodarczych, społecznych lub środowiskowych Członkom Klastra.
 • Zwiększanie elastyczności systemu elektroenergetycznego.
 • Pobudzanie innowacyjności w dziedzinie rozwiązań w zakresie wytwarzania, dystrybucji, bilansowania, magazynowania energii oraz zarządzania popytem na energię elektryczną, cieplną oraz chłód.
 • Stworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni i jednostek naukowych należących do Klastra Energii, w tym poprzez bezpośrednią obsługę procesu selekcji projektów o potencjale rynkowym, ich pre-inkubacji i inkubacji oraz kojarzenie z potencjalnymi inwestorami lub nabywcami.
 • Stworzenie platformy komunikacji w zakresie wymiany informacji o posiadanych kompetencjach/oferowanych usługach, możliwościach współpracy w zakresie wykorzystania infrastruktury i zaplecza aparaturowego, dostępu do specjalistycznych usług badawczych, laboratoriów certyfikowanych dla przedsiębiorców itd.
 • Dostarczanie Członkom Klastra Energii specjalistycznych usług współfinansowanych lub finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 • Reprezentowanie interesów branżowych wobec organów władzy publicznej oraz rozwijanie współpracy z administracją.
 • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.
 • Integrowanie firm i instytucji w działaniach zmierzających do rozwoju gospodarczego obszaru działania Klastra oraz realizacji wspólnych interesów Członków Klastra.
 • Poprawa konkurencyjności rynkowej Członków Klastra.
 • Promowanie rozwoju edukacji lokalnej w obszarach stanowiących główny punkt aktywności gospodarczej Klastra, poprzez nawiązywanie stałej współpracy z placówkami edukacyjnymi 
i uczelniami wyższymi, mającej na celu kształcenie i aktywizację zawodową uczniów i studentów, w szczególności poprzez organizowane przez Członków Klastra programy stażowe oraz konkursy.


- Cele te są zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku. Ponadto, w procedurach aplikujących o środki finansowe do funduszy strukturalnych, programów ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania, istnienie Klastra i bycie jego członkiem zapewni lepszą pozycję w rankingu aplikujących wnioskodawców. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne - podsumowują autorzy dokumentu.

Uchwała zostanie poddana pod głosowanie podczas sesji czechowickiej Rady Miejskiej we wtorek, 28 lutego. Wejdzie ona w życie z dniem podjęcia.

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.