czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 9 stycznia 2008
  • wyświetleń: 1001

Radni uchwalili statut Czechowic

W lutym ubiegłego roku Rada Miejska powołała doraźną Komisję ds. zmiany Statutu Gminy Czechowice-Dziedzice w składzie: Jerzy Sosna (przewodniczący), Zbigniew Bajorek, Marek Kwaśny, Grzegorz Lubecki, Zygmunt Mizera, Alicja Ogiegło. Z ramienia burmistrza do prac nad zmianami Statutu został wyznaczony Sekretarz Miasta - Marek Gazda, w pracach uczestniczyła również Krystyna Łaciok – radca prawny Urzędu Miejskiego.

Analiza i dostosowanie dotychczas obowiązującego Statutu, pod względem jego zgodności, do obowiązujących przepisów prawa i rozpatrywanie zgłoszonych do Statutu wniosków trwało blisko 10 miesięcy. Komisja odbyła osiem posiedzeń, ostatnie 3 grudnia 2007 r., podczas którego przygotowane zostało wystąpienie do przewodniczącego Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czechowice-Dziedzice.

Podczas sesji w dniu 28 grudnia 2007 r. – przebieg prac nad nowelizacją Statutu przedstawił przewodniczący Komisji – Jerzy Sosna. Podkreślił, że do Statutu zostały wprowadzone m.in. takie nowele jak, inicjatywa obywatelska, przysługująca grupie 500 mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy i posiadających czynne prawo wyborcze. Przypomnijmy, że do tej pory prawo takie przysługiwało jedynie burmistrzowi, przewodniczącemu rady, komisjom rady miejskiej, czy klubom radnych. Nowością jest również uregulowanie trybu składania wniosków przez radnych i udzielania na nie odpowiedzi, a także wprowadzenie zmiany w regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej, dotyczącej analizy skarg.

Mając na uwadze to, że Statut Gminy jest „miejscową konstytucją” – niezbędną do prawidłowego funkcjonowania Gminy i Rady Miejskiej (…) wnoszę pod obrady szanownej Rady jednolity tekst projektu Statutu Gminy Czechowice-Dziedzice i proszę o jego akceptację – powiedział przewodniczący doraźnej Komisji ds. zmiany Statutu – J. Sosna. Statut został przyjęty jednogłośnie uchwałą Nr XVI/127/07 i zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Statut, to obszerny dokument, który określa szereg przepisów dotyczących zakresu działania oraz zadań gminy. Statut zawiera przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej Rady Miejskiej i jej komisji, pracy burmistrza, pracowników samorządowych ale także jednostek pomocniczych. Statut określa zasady gospodarki finansowej gminy, definiuje pojęcie mienia komunalnego. Integralną częścią Statutu są załączniki zawierające mapę Gminy, opis herbu i flagi miasta, wykaz gminnych jednostek organizacyjnych i wykaz jednostek pomocniczych gminy.

UG Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.