Wiadomości

  • 15 kwietnia 2023
  • wyświetleń: 562

Kiedy zgłosić się o pomoc do komornika?

Materiał partnera:

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który został powołany do wykonywania czynności egzekucyjnych. Oznacza to, że może pomóc odzyskać pieniądze od dłużnika. Jednak wszczęcie postępowania komorniczego wymaga spełnienia kilku warunków i dotrzymania formalności. Zobacz, na czym polega działanie komornika i kto może skorzystać z takiej pomocy!

pieniądze,komornik


Wierzycielem może stać się każdy - nie koniecznie udzielając pożyczki, a np. korzystając z usług firmy, która nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Istnieje wiele sytuacji, w których konieczne jest prawne egzekwowanie zwrotu swoich środków. To szczególnie problematyczne, jeśli dłużnik uporczywie uchyla się od obowiązku spłaty. W takich przypadkach konieczne może być wszczęcie postępowania komorniczego. Na czym ono polega?

Kim jest komornik?Komornik jest urzędnikiem państwowym uprawnionym do przeprowadzania czynności egzekucyjnych. Działa przy sądzie rejonowym i wykonuje zasądzone wyroki. Obowiązuje też pewien stopień rejonizacji - np. komornik Częstochowa może podejmować się spraw z obszaru właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba jego kancelarii, czyli z całego województwa śląskiego.

Do jego zadań należy skuteczne nakłonienie dłużnika do spłaty należności. Aby tego dokonać, dysponuje różnymi środkami, które są opisane w przepisach prawa. Może też zająć część majątku osoby zadłużonej.

Wykonywanie tego zawodu jest ściśle regulowane przez przepisy prawa. Komornik musi by

absolwentem studiów prawniczych, konieczne jest też zdobycie odpowiednich uprawnień.

Postępowanie komornicze - od czego trzeba zacząć?Aby wszczęcie postępowania egzekucyjnego było możliwe, konieczny jest tytuł wykonawczy, czyli dokument z sądową klauzulą wykonalności. W tej roli najczęściej występuje prawomocne orzeczenie sądu. W takim przypadku, aby rozpocząć proces odzyskiwania długu przy pomocy komornika, konieczne jest najpierw przejście postępowania sądowego.

Tytuł wykonawczy mogą stanowić również inne dokumenty - np. akty notarialne, orzeczenia, czy ugody, których wykonanie wiąże się z egzekucją.

Wybór komornikaOsoba posiadająca niezbędną dokumentację może przekazać sprawę do egzekucji komorniczej. Aby to zrobić, wierzyciel musi złożyć u wybranego komornika wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty. Warto sprawdzić, czy dany urzędnik przyjmuje sprawy z danego rejonu.

Jak przeprowadzana jest egzekucja długu?Wierzycielowi przysługuje prawo do egzekucji długu, jednak przepisy stwierdzają, że takie postępowanie powinno odbywać się w sposób najmniej uciążliwy dla dłużnika. Do najczęstszych sposobów egzekucji należy zajęcie ruchomości i nieruchomości, a także wynagrodzenia, rachunków bankowych i innych praw majątkowych. Wierzyciel może wskazać komornikowi, z jakich składników majątku dłużnika można wyegzekwować środki. Jeśli jednak są one za niskie, aby zaspokoić roszczenia, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Przebieg postępowania komorniczego może być różny - w zależności od okoliczności danej sprawy.