czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 16 stycznia 2008
  • wyświetleń: 1055

Diagnoza problemów alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czechowicach-Dziedzicach, – co roku przygotowuje „Diagnozę stanu problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z nadużywaniem alkoholu w gminie Czechowice-Dziedzice”.

Reklama

Diagnoza ta jest częścią Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Diagnoza została sporządzona według stanu na 30 listopada 2007 r. w oparciu o materiały pozyskane z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego oraz GKRPA, OPS, Komisariatu Policji, Komendanta Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, czy Punktu Konsultacyjnego ds. przemocy w rodzinie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zarejestrowała 70 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. W roku bieżącym zanotowano wzrost wniosków dotyczących kobiet. Z wnioskami do GKRPA występują rodziny osób nadużywających alkoholu, policja, prokuratura, izba wytrzeźwień, OPS. Na podstawie opinii sporządzonych przez biegłych sądowych, rozmów interwencyjno-motywujących Komisja wystąpiła w 8 przypadkach do Sądu Rejonowego z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

Poradnia Leczenia Uzależnień zarejestrowała w 2007 r. (do 30 listopada 2007 r.) 260 uzależnionych od alkoholu oraz 116 współuzależnionych, z czego 74 pacjentów brało udział w terapii. Liczba osób podejmująca terapię w poradniach leczenia uzależnień w roku 2007 znacznie wzrosła np. w roku 2006 w terapii wzięło udział 30 pacjentów. Niestety wzrosła liczba uzależnionych kobiet, np. w roku 2005 zarejestrowano 19 kobiet, w roku 2007 - 35 kobiet.

Ośrodek Pomocy Społecznej zarejestrował w 2007 r. (do 30 listopada) 142 rodziny z problemem alkoholowym. W rodzinach tych wychowuje się 104 dzieci. Dzięki działalności OPS - 21 osób uczestniczyło w zajęciach grup AA, 28 osób zaczęło uczęszczać na spotkania terapeutyczne, 10 osób zostało zmotywowanych przez pracowników socjalnych do podjęcia leczenia zamkniętego, 88 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym brało udział w zajęciach, w ramach programów w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 26 osób uzależnionych na skutek podpisania kontraktów socjalnych zaczęły aktywnie szukać pracy, a 14 osób podjęło zatrudnienie, 2 razy OPS skierował wnioski do sądu w sprawach zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych, w 47 rodzinach zostały podjęte działania w związku z współistniejącym, przy uzależnieniu alkoholowym, problemem przemocy w rodzinie.


Punkt Konsultacyjny, który udziela pomocy psychologicznej ofiarom i sprawcom przemocy zarejestrował w 2007 r. (do 30 listopada) 28 sprawców przemocy i jest to mniej niż w latach ubiegłych np. w 2006 roku było ich 36. Sprawcami przemocy są niemal wyłącznie mężczyźni, natomiast kobiety stanowią przeważająca liczbę ofiar - to 153 kobiety w roku 2007. W sumie w roku 2007 zostało udzielonych 695 konsultacji indywidualnych dla ofiar przemocy.

Straż Miejska podejmuje działania w związku z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W ciągu ostatnich trzech lat znacznie zwiększyła się liczba osób pouczonych, niestety znacznie zmniejszyła się liczba skontrolowanych punktów sprzedaży alkoholu np. w roku 2006 przeprowadzono 125 takich kontroli a do 30 listopada 2007 zaledwie 10 kontroli. Straż Miejska zatrzymała 53 osoby do Izby Wytrzeźwień.

Działania Policji – stały element zagrożeń w ruchu drogowym, to kolizje drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierowców. Z danych przedstawionych w diagnozie wynika, że liczba zdarzeń drogowych, którym towarzyszył stan nietrzeźwości, znacząco spadła w 2007 r. Do 30 listopada zarejestrowano 22 wypadki spowodowane przez osoby będące pod wpływem alkoholu. Policja w ostatnich latach wykazuje wzrost aktywności swoich działań w związku z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. m.in. poprzez nałożone mandaty ( 94 mandaty w 2007 r.,) interwencje (286 w 2007 r.) oraz interwencje domowe w związku z problemem alkoholowym (309 w 2007 r.)

UM Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.