Wiadomości

  • 25 kwietnia 2023
  • 27 kwietnia 2023
  • wyświetleń: 2350

Linia nr 93 w ważnym dokumencie ministerstwa. Konsultacje

Przebudowa linii kolejowej nr 93 na odcinku od Zabrzega do Zebrzydowic znalazła się w krajowym Planie Kolejowym do 2030 roku. To jeden z najważniejszych dokumentów kolejowych w Polsce. właśnie ruszyły konsultacje publiczne, podczas których można przesyłać swoje uwagi.

tory, kolej, pociąg
Linia nr 93 w ważnym dokumencie ministerstwa. Konsultacje · fot. pixabay.com


Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do 2032 roku) stanowi bezpośrednią kontynuację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. Dokument ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie inwestycji kolejowych przewidywanych do realizacji do 2030 roku. KPK określa cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje wysokość planowanych wydatków na poziomie poszczególnych źródeł w ujęciu rocznym oraz listę zadań (podstawowych i rezerwowych) do realizacji w perspektywie do 2032 roku.

Budżet projektowanego KPK to 80 mld (w zakresie perspektywy 2021-27). Do najważniejszych inwestycji można zaliczyć m.in. przebudowę linii kolejowej nr 93 na odcinku od Zabrzega do Zebrzydowic.

Mapa inwestycji kolejowych w KPK do 2030 roku
Mapa inwestycji kolejowych w KPK do 2030 roku · fot. Ministerstwo Infrastruktury


- W ostatnich latach Polska dokonała znacznego postępu w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej. Obecnie przygotowujemy kontynuację Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku i działania, które mają na celu usunięcie zaległości w rozbudowie, modernizacji i rewitalizacji infrastruktury transportowej oraz połączenie infrastrukturalne najważniejszych ośrodków wzrostu gospodarczego z obszarami o niższej dynamice rozwoju i włączenie ich w sieć transportu europejskiego - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Chcemy, aby Krajowy Program Kolejowy był ambitny oraz by inwestycje w jego ramach wynosiły 80 mld zł. Nowy KPK będzie ukierunkowany na inwestycje związane z siecią bazową TEN-T oraz inwestycje, które wpływają na jakość połączeń międzynarodowych - podkreślił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Głównym celem przygotowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych. Cele szczegółowe obejmują wzmocnienie efektywności transportu kolejowego, zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania transportu kolejowego, poprawę jakości w przewozach pasażerskich i towarowych.

Efektem realizacji inwestycji ujętych w Programie będzie m.in. podniesienie parametrów sieci kolejowej przez zarządcę narodowej, publicznej infrastruktury kolejowej - Polskie Linie Kolejowe SA, skrócenie czasów przejazdów, podniesienie bezpieczeństwa transportu kolejowego, komfortu podróży oraz likwidacja barier utrudniających przewóz ładunków.

Wymóg przygotowania KPK wynika z warunków stawianych przez Komisję Europejską, która uzależnia możliwość przekazywania środków finansowych do państwa członkowskiego w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 od spełnienia określonych kryteriów. Jednym z wymogów KE jest opracowanie na szczeblu krajowym programów rozwoju poszczególnych gałęzi transportu obejmujących okres do 2030 roku. KPK stanowi wypełnienie tego wymogu w odniesieniu do infrastruktury linii kolejowych.

Projekt KPK stanowi uzupełnienie obowiązującego Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku o listę projektów planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Jednocześnie projekt KPK zawiera zaktualizowaną listę projektów dla perspektywy finansowej 2014-2020, m.in. na skutek przeniesienia niektórych etapów projektów ujętych w obowiązującym Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.

Zmiany w Krajowym Programie Kolejowym wynikające ze Sprawozdania z wykonania planu realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku za rok 2022, uwzględnione zostaną w konsultowanym dokumencie na późniejszym etapie, po przyjęciu przez Radę Ministrów ww. sprawozdania.

Program jest komplementarny z działaniami realizowanymi lub planowanymi do realizacji w ramach:

  • Rządowego Programu wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku,
  • Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku,
  • Rządowego Programu budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020-2025.


Uwagi do projektu Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) będzie można zgłaszać w terminie 40 dni od publikacji ogłoszenia, które znajduje się tutaj.

Uwagi można przesyłać na opublikowanym na stronie MI formularzu na adres e-mail: kpk2030@mi.gov.pl, drogą pocztową na adres Departamentu Kolejnictwa: ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MI), osobiście w siedzibie MI (Kancelaria Główna, pon.- pt. w godzinach 9.30 - 16.00).

Konferencja konsultacyjna poświęcona aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego odbędzie się 22 maja br. o godz. 13.00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

mp / czecho.pl

źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.