Wiadomości

  • 4 maja 2023
  • wyświetleń: 2246

W gminie wytwarzamy mniej odpadów. Jest szczegółowa analiza

W Biuletynie Informacji Publicznej gminy Czechowice-Dziedzice pojawiła się analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy za 2022 rok. Dzięki niej wiemy, ile odpadów produkują mieszkańcy gminy, a także gdzie trafiają poszczególne frakcje.

śmieci, odpady, kosze, kubły
W gminie wytwarzamy mniej odpadów. Jest szczegółowa analiza - zdj. ilustracyjne · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Przypomnijmy, co roku burmistrz danej miejscowości sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi, która podlega publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy. Jest to obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach z 13 września 1996 roku.

Ile odpadów wytwarzają mieszkańcy gminy?Łącznie w 2022 roku mieszkańcy gminy Czechowice-Dziedzice wyprodukowali 14 606 ton odpadów - ta liczba obejmuje odpady odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odpady zebrane w PSZOK. Dla porównania, w 2021 roku na terenie naszej gminy wytworzono łącznie 15 433 ton odpadów, a w 2020 - 14 374 ton.

W 2022 roku odpady odebrane u źródła, czyli bezpośrednio z nieruchomości jednorodzinnych oraz wielorodzinnych to 12 041 ton, w tym odpady niesegregowane (zmieszane) - 6 158 ton, odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 1 020 ton. Odpady segregowane (tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale) - 1 484 ton, papier - 391 ton, szkło - 1 016 ton, popiół - 1 501 ton, odpady wielkogabarytowe 468 tony. Łącznie w czechowickim PSZOK zebrano 2 565 ton odpadów.

W raporcie przedstawiono także liczbę złożonych deklaracji śmieciowych - w sumie było ich 30 064. W 2022 roku złożono 2 839 deklaracji. Liczba mieszkańców ujętych w deklaracjach na dzień 31 grudnia 2022 roku to 41 516. Jak informuje zestawienie, liczba mieszkańców gminy zameldowanych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 43 417 (33 710 miasto, 9 707 wieś, z wyjątkiem mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy).

Gdzie trafiały poszczególne frakcje odpadów?Raport przedstawia miejsca, gdzie trafiają odpady z terenu gminy Czechowice-Dziedzice. W 2022 roku śmieci komunalne niesegregowane, czyli zmieszane z naszej gminy odebrane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przekazano do Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach przy ul. Lokalnej 11. Trafiły tam także odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

Z kolei odpady ulegające biodegradacji zebrane w PSZOK przy ul. Prusa były przekazane do BEST-EKO Sp. z o.o. w Żorach przy ul. Gwarków 1 oraz na Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej 36.

- Z uwagi na bardzo wysokie koszty zagospodarowania odpadów, bioodpady stanowiące odpady komunalne takie jak: odpady ulegające biodegradacji oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji w pierwszej kolejności powinny być poddane kompostowaniu w przydomowych kompostownikach na terenie nieruchomości jednorodzinnych - możemy przeczytać w raporcie.

Analiza podaje również, że pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości 
z mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych trafiają do:
  • Instalacji MBP tj. Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych, Master - Odpady i Energia" Sp. z o. o. ul. Lokalna 11 w Tychach,
  • Instalacji MBP tj. Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych, Master - Odpady i Energia" Sp. z o. o. ul. Serdeczna 100 w Tychach,
  • Cofinco-Poland Sp. z o. o. ul. Dębina 36 w Jastrzębiu Zdroju,
  • Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ul. O. Kolberga 65 w Rybniku.


Pełna treść rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Czechowice-Dziedzice za 2022 rok znajduje się tutaj.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.