Wiadomości

  • 19 maja 2023
  • 20 maja 2023
  • wyświetleń: 2180

Ptasia grypa w regionie. Nasza gmina "strefą objętą zakażeniem"

W związku ze stwierdzeniem ognisk ptasiej grypy (HPAI) podtypu H5N1 u ptactwa dzikiego (mewy) na terenie powiatu cieszyńskiego, wojewoda śląski 16 maja wydał rozporządzenie o wyznaczeniu strefy objętej zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI). Wśród gmin objętych tym obszarem znalazła się gmina Czechowice-Dziedzice. Rozporządzenie obowiązuje do 7 czerwca.

Ptasia grypa w regionie. Nasza gmina "strefą objętą zakażeniem"Ptasia grypa w regionie. Nasza gmina "strefą objętą
Ptasia grypa w regionie. Nasza gmina "strefą objętą zakażeniem" - zdj. ilustracyjne · fot. Pixabay


Rozporządzenie wojewody śląskiego z 16 maja dotyczy zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego.

"Strefą objęta zakażeniem" obejmuje następujący obszar:
  • gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica w powiecie bielskim;
  • gmin: Chybie, Dębowiec, Hażlach, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice w powiecie cieszyńskim;
  • gmin: Pawłowice, Goczałkowice-Zdrój w powiecie pszczyńskim;
  • miejscowości: Brzeźce, Łąka, Poręba, Pszczyna, Rudołtowice, Studzionka, Wisła Mała, Wisła Wielka w gminie Pszczyna w powiecie pszczyńskim.


Mapa strefy objętej zakażeniem
Mapa strefy objętej zakażeniem · fot. Rozporządzenie wojewody śląskiego z 16 maja


W strefie objętej zakażeniem nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach
budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach, b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

2) monitorowanie i niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);

3) niezwłoczne oczyszczenie i odkażenie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów drobiarskich, paszy dla drobiu oraz usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;

4) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);

5) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;

6) w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;

7) w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających - przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tych gospodarstw lub z nich wyjeżdżającego;

8) w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób zabezpieczenie paszy, ściółki i wody przed kontaktem z dzikimi ptakami;

9) posiadaczowi zwierząt:
a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych,
b)niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii ozwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,
c) zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii.

W strefie objętej zakażeniem zakazuje się:
1) przemieszczania ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków przez
ludzi;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.