Wiadomości

  • 15 września 2023
  • 17 września 2023
  • wyświetleń: 11127

Kontrowersyjne prace ziemne w Ligocie. Wykonano oględziny, wszczęto postępowanie

Powracamy do sprawy prac ziemnych prowadzonych przy ulic Ligockiej w Ligocie, w rejonie skrzyżowania z ul. Rakową. We wspomnianym miejscu wykonano oględziny i, jak informuje burmistrz Marian Błachut, wszczęto postępowanie.

Teren przy ulicy Ligockiej wspomniany w interpelacji przez radną Krystynę Zioberczyk - 2.09.2023
Teren przy ulicy Ligockiej wspomniany w interpelacji przez radną Krystynę Zioberczyk - 2.09.2023 · fot. mp / czecho.pl


Przypomnijmy, do burmistrza Czechowic-Dziedzic trafiła interpelacja radnej Krystyny Zioberczyk w sprawie "niewyjaśnionych prawnie działań na terenach rolnych i zagrożonych powodzią na obszarze tak zwanych Borów (ulica Ligocka)".

Jak informowała w swojej petycji radna Krystyna Zioberczyk, na terenie ligockich Borów zaistniała niepokojąca sytuacja związana z poważną ingerencją w teren rolniczy, zagrożony potencjalnie podtopieniami oraz powodzią. na jedną z działek wjechał ciężki sprzęt taki jak ciężarówki, koparki i spychacz.

- Zaczęto zwozić ogromne ilości ziemi, usypywać wysokie wały, posuwać się ingerencyjnie w kierunku istniejącego tam zagajnika, z którego uciekała spłoszona zwierzyna. Wjazd na ten teren odbywał się przez mostek z betonowych płyt, który inwestor położył na głównym rowie biegnącym wzdłuż ulicy. Odprowadza on wodę z pól i opadów deszczu do rzeki Wapienicy. Maszyna czyszcząca nie nadążała usuwać błota i brył ziemi, które zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz pieszym poruszającym się po ulicy - dodawała radna Zioberczyk.

Więcej na ten temat portal czecho.pl pisał w artykule ""To jest zwykła bandyterka". Niebezpieczna ingerencja w przyrodę?".

Teren przy ulicy Ligockiej wspomniany w interpelacji przez radną Krystynę Zioberczyk - 2.09.2023
Teren przy ulicy Ligockiej wspomniany w interpelacji przez radną Krystynę Zioberczyk - 2.09.2023 · fot. mp / czecho.pl


Na interpelację radnej Zioberczyk odpowiedział burmistrz Marian Błachut. Jak poinformował, teren objęty wspomnianymi działaniami znajduje się poza granicami obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Dolina Górnej Wisły", w związku z czym prowadzone prace nie wpłyną negatywnie na cele ochrony obszaru Natura 2000.

- Oględziny dokonane 4 września wstępnie wskazują, że w wyniku robót ziemnych zmienił się kierunek i natężenie odpływu znajdujących się na tym terenie wód opadowych, co niewątpliwie wywołało szkodliwe oddziaływanie wykonanych prac na grunty sąsiednie. Zachodzi również podejrzenie, że w wyniku przeprowadzonych prac nastąpiło uszkodzenie funkcjonującego systemu drenarskiego. Z powyższych względów wszczęto w tej sprawie postępowanie z artykułu 234 ustawy Prawo wodne - dodał samorządowiec.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren, na którym usytuowane są działki zlokalizowane w Ligocie przy ul. Ligockiej w ostatnim czasie nie uległ zmianie. Nadal obowiązuje miejscowy plan części zachodniej obszaru gminy Czechowice-Dziedzice zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z 16 lipca 2013 roku. Wskazane działki znajdują się w większości na terenach rolniczych, ale również częściowo na terenie drogi publicznej powiatowej - ul. Ligockiej - możemy przeczytać w odpowiedzi na interpelację radnej Zioberczyk.

Jak się dowiadujemy, miejscowy plan nie zawiera dla tego terenu szczegółowych ustaleń ograniczających możliwości zagospodarowania wynikających z faktu, iż jest to teren narażony na podtopienia. Załącznik mapowy do planu miejscowego dla terenu po obu stronach ul. Ligockiej - w jej przebiegu po zachodniej stronie DK-1 - zawiera ukośne, równoległe, niebieskie, przerywane linie uzupełnione dodatkowo małymi literami "zz", Jest to jedynie warstwa informacyjna planu, która ma za zadanie uświadomienie właścicieli działek i potencjalnych inwestorów o zagrożeniu zalaniem i ryzyku z tym związanym.

Teren przy ulicy Ligockiej wspomniany w interpelacji przez radną Krystynę Zioberczyk - 2.09.2023
Teren przy ulicy Ligockiej wspomniany w interpelacji przez radną Krystynę Zioberczyk - 2.09.2023 · fot. mp / czecho.pl


Ponadto z informacji uzyskanej w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej wynika, że dla wspomnianego terenu nie zostało wydane pozwolenie na budowę.

Burmistrz Błachut odniósł się także do drzew rosnących na omawianym terenie. - Na dzień dzisiejszy nie można w sposób jednoznaczny stwierdzić czy ich usunięcie wymaga uzyskania zezwolenia lub dokonania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Zapisy ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody wskazują przypadki, w których uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew nie jest wymagane. Może to być uzależnione zarówno od gatunku i obwodu drzewa jak również od przyczyny jego wycinki - wyjaśnia.

Samorządowiec podał również przykład drzew, dla których uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane. Dzieje się tak w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, a także 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

- W omawianym przypadku tutejszy Wydział nie prowadzi żadnego postępowania dotyczącego wydania zezwolenia lub rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew z jej terenu. Natomiast, w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnej wycinki drzew, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne na podstawie ustawy o ochronie przyrody - przekazał burmistrz Czechowic-Dziedzic.

- Na podstawie ustawy Prawo wodne mieszkańcy graniczący z terenem, na który została nawieziona ziemia zostali poinformowani o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu oględzin w terenie. Jednocześnie informuję iż mieszkańcy nie zostali poinformowania o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu oględzin na podstawie ustawy o odpadach ze względu na fakt, że to postępowanie wszczynane jest z Urzędu i nie przysługuje im status strony postępowania - wyjaśnił burmistrz Błachut.

Jak dowiadujemy się z odpowiedzi na interpelację, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa czechowickiego Urzędu Miejskiego niezwłocznie wszczął postępowania w przedmiotowej sprawie na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne w sprawie zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz ustawy o odpadach w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W związku z tym w poniedziałek 4 września zostały przeprowadzone oględziny w terenie, aby ustalić stan faktyczny.

- Jednocześnie informuję, że w dalszym ciągu trwa postępowanie administracyjne na podstawie wyżej wymienionych ustaw, w tym gromadzenie materiału dowodowego przed wydaniem decyzji w przedmiotowych sprawach - podsumował burmistrz Czechowic-Dziedzic, Marian Błachut.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.