Wiadomości

  • 26 września 2023
  • 29 września 2023
  • wyświetleń: 7615

Mieszkańcy alarmują w sprawie zbiorników retencyjnych. Nieprawidłowości na budowie?

Nasza czytelniczka poruszyła temat zbiornika retencyjnego, który powstaje przy ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach. Według niej nie działa on jak należy, bo jest wybudowany powyżej poziomu drogi i w czasie opadów nie zbiera wody. Wcześniej problemy związane z budową zbiorników naświetlił też czechowicki działacz na rzecz ochrony przyrody - Mikołaj Siemaszko. Zostały przeprowadzone kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jak wskazuje czechowicki ratusz, nie wykazano nieprawidłowości.

Zbiornik retencyjny przy ul. Wodnej nie działa jak należy?
Zbiornik retencyjny przy ul. Wodnej nie działa jak należy? - 08.2023 · fot. czytelniczka


Przypomnijmy: o budowie zbiorników na terenie gminy pisaliśmy w wiosną 2022 roku w artykule Wielomilionowa inwestycja staje się faktem. Ogłoszono przetarg

Zadanie obejmuje m.in. wykonanie 4 suchych zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rowami: o pojemności ok. 4 050 m³, o pojemności ok. 700 m³, o pojemności ok. 16 000 m³ oraz o pojemności ok. 1 900 m³. Dna zbiorników będą umocnione płytami ażurowymi typu "duża krata", umożliwiającymi infiltrację wód do gruntu. Jak wyjaśnia czechowicki urząd, zbiorniki będą zatrzymywać i przetrzymywać wodę powierzchniową, poprawiając warunki glebowe poprzez uzupełnienie zasobu wód gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie, zwiększając zdolność retencyjną obszarów przyległych. Koszt to 7 mln 773 tys. 683,76 zł. Inwestycję dofinansowano ze środków zewnętrznych.

W sierpniu problem z jednym ze zbiorników przy ul. Wodnej zauważyła mieszkanka, która zaalarmowała redakcję:

- Chciałabym zwrócić uwagę na kolejną sporą inwestycję w naszej gminie, a mianowicie zbiornik retencyjny zlokalizowany przy ul. Wodnej. Jego usytuowanie i projekt są zatrważająco nielogiczne. Znając uwarunkowania gruntowe w okolicy, w tym miejscu woda nigdy nie stagnowała po nadmiernych opadach deszczu, nie było tam problemów podtopień. Zbiornik zlokalizowany jest powyżej (!) poziomu drogi, nie mówiąc o położeniu sąsiednich domostw. Opady deszczu w minionym tygodniu spowodowały jeszcze silniejsze zatorowanie obecnością "zbiornika", który nie napełnił się wodami w ogóle, za to tereny wokół niego to istne zastoiska wody. Umiejscowienie takich obiektów powyżej poziomu wód zbierających się po opadach deszczu jest rażącym błędem. Nie jest to jedyny obiekt na tej ulicy tego typu - przy zjeździe z ulicy Ligockiej na Wodną, tereny graniczące z Lontexem, również wykupiono i przekształcano na stawy retencyjne. Żaden z nich nie napełnił się wodą nawet w czasie powodziowym. Woda płynie z boku - logicznie i zgodnie z prawami fizyki- na tereny położone niżej. Efektem tego jest całkowite zniszczenie tej inwestycji- całe obiekty porastają już drzewa. Proszę o zwrócenie na to uwagi, temat godny dyskusji społecznej - napisała w sierpniu czytelniczka w wiadomości do redakcji.

Również w sierpniu inny mieszkaniec miasta - Mikołaj Siemaszko na łamach grupy Czechowiczanie dla Przyrody zauważył, że zbiorniki te jeszcze kilka lat temu były normalnie funkcjonującymi, bogatymi w życie wodne stawami. - Niestety gmina dostała środki zewnętrzne i pod płaszczykiem "ekologii" stawy zamienia w SUCHE zbiorniki przeciwpowodziowe, każdy z wybetonowanym dnem - pisał.

Wskazał w mediach społecznościowych na szereg zaniedbań, które według niego w czasie prowadzenia inwestycji się pojawiły. Dotyczą one braku przestrzegania zapisów RDOŚ, które widniały w decyzji urzędu dla tych inwestycji. M. Siemaszko wymienia m.in.:

  • odpowiednie zabezpieczenia drzew nieprzeznaczonych do wycinki przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi,
  • zabezpieczenia rejonu prac przed przedostaniem się małych i średnich zwierząt,
  • lokalizacji zapleczy budowy,
  • niedopuszczania do tworzenia się zagłębień, które zasiedlać mogą płazy
  • przemieszczania obcych gatunków roślin inwazyjnych oraz składowania odpadów i materiałów budowlanych pod drzewami.


Loading...


Przy ul. Wodnej w sierpniu prowadzone były prace. Jak informował pan Mikołaj, zamontowano tabliczki "zakaz wstępu - teren budowy" i otaśmowano teren, zamontowano ogrodzenie zabezpieczające teren inwestycji przed przedostaniem się m.in. płazów, jednak pod ogrodzeniem zostawiono prześwit mierzący momentami 10 - 15 cm. Korzenie niektórych drzew, które zostały odkryte kilka miesięcy wcześniej, obłożono flizeliną. Działacz na rzecz przyrody wskazywał, że korzenie te mogą być uschnięte.

Loading...


Zostały powiadomione: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, które przeprowadziły kontrole. W połowie sierpnia zapytaliśmy w tych instytucjach o zakres toczącego się postępowania. Odpowiedzi wpłynęły na naszą skrzynkę na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy.

Poprosiliśmy też o wyjaśnienia czechowicki Urząd Miejski. Poniżej przedstawiamy odpowiedź:

Zbiornik budowany przy ul. Wodnej ma za zadanie wychwycić spływającą wodę z całej zlewni, która dotychczas spływała na ul. Wodną i zalewała budynki przy niej położone. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że zbiornik jest zlokalizowany powyżej poziomu ulicy Wodnej. Dno zbiornika znajduje się poniżej poziomu drogi.

Na chwilę obecną zbiornik nie może przyjmować wody, ponieważ inwestycja jest w trakcie realizacji. Wpuszczenie wody do zbiornika będzie możliwe po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.01.2024 r. 

W dniu 24.08.2023 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził czynności kontrolne prac związanych z realizacją budowli i urządzeń przeciwpowodziowych w rejonie ulic: Wodnej, Weneckiej i Starowiejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Przeprowadzone czynności nie wykazały nieprawidłowości.

We sierpniu i wrześniu br. czynności kontrolne na terenie inwestycji przeprowadził również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie wskazywanym przez mieszkańca.

Urząd Miejskiw Czechowicach-Dziedzicach


Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego powiadamia, że w związku ze skargą dotyczącą prac związanych z realizacją budowli i urządzeń przeciwpowodziowych w rejonie ulic: Wodnej, Weneckiej i Starowiejskiej w Czechowicach-Dziedzicach pracownicy organu przeprowadzili 24 sierpnia 2023 r. czynności kontrolne.

W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Roboty realizowane są na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 3/2018 z 4 kwietnia 2019 r., znak: IFXIII.7820.100.2017, udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej p.n.: "Projekt urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ulicy Wodnej" (dot. ul. Starowiejskiej oraz Wodnej) oraz decyzji Wojewody Śląskiego nr 1/2019 znak z 12 marca 2019 r., znak:IFXIII.7820.94.2018, udzielającej pozwolenia na budowę p.n. "Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach".

Podczas kontroli kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego oświadczyli do protokołu, że wszystkie drzewa, które mają pozostać w okolicy inwestycji nie zostały naruszone, nie zostały poddane uszkodzeniom mechanicznym i chemicznym. Drzewa, które zostały pozostawione w obrębie prowadzonych robót, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem, są przeznaczone do wycinki.

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy oświadczyli do protokołu, że w miejscach wyznaczonych przez nadzór przyrodniczy dokonano niezbędnych wygrodzeń, w tym wygrodzeń herpetologicznych. Podczas czynności kontrolnych widoczne były wygrodzenia dla płazów. Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy oświadczyli do protokołu, że na terenie inwestycji, tj. na zbiorniku przy ul. Starowiejskiej, nie są składowane materiały, a także nie ma zaplecza budowy. W dniu kontroli nie prowadzono robót budowlanych.

Następnie na zbiorniku przy ul. Wodnej są prowadzone roboty budowlane, wykonawca składuje kruszywo przy wjeździe na budowę od ul. Wodnej, poza rzutem korony drzew. Kierownik budowy oświadczył do protokołu, że składowanie posegregowanych odpadów w okolicach drzew było sytuacją incydentalną nie trwającą dłużej niż jedną dniówkę roboczą. W dniu kontroli nie stwierdzono występowania odpadów w obszarze prowadzonych robót i składowanych materiałów budowlanych. Kierownik budowy oświadczył, że zaplecze budowy dla robót budowlanych realizowanych w ramach ww. decyzji pozwalających na budowę zlokalizowane jest przy ul. Weneckiej. W dniu kontroli na zapleczu budowy materiały budowlane były składowane w sposób posegregowany, nienaruszający zapisów decyzji środowiskowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy oświadczyli do protokołu, że wykonawca zadania dokłada wszelkich starań w celu minimalizowania powstawania zastoisk wodnych. Ponadto jest zlecony nadzór przyrodniczy, który na bieżąco prowadzi inspekcje w terenie. W dniu kontroli nie stwierdzono występowania zastoisk wodnych powstałych w wyniku niedbałego prowadzenia robót budowlanych. Jedynie woda gromadziła się w miejscach docelowego ukształtowania terenu wskazanego w projekcie. Kierownik budowy oświadczył, że nie przemieszczał roślin inwazyjnych poza teren budowy. W dniu kontroli nie stwierdzono prowadzenia wykopów, w tym wykopów przy korzeniach drzew. Ponadto wykonawca przedłożył decyzję derogacyjną RDOŚ w Katowicach z 12 grudnia 2022 r., znak: WPN.6401.630.2022.DT.1

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy oświadczyli do protokołu, że roboty budowlane są prowadzone zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę, zatwierdzonym projekt budowlanym oraz uzyskanymi uzgodnieniami. Kierownik budowy zobowiązał się do 31 sierpnia 2023 r. dostarczyć aktualny raport przyrodniczy dla przedmiotowego zadania.

Aktualnie w przedmiotowej sprawie tut. organ prowadzi postępowanie wyjaśniające. Na ten moment nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne - informowała w sierpniu Magdalena Macha - Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego


Poniżej przedstawiamy odpowiedź, która napłynęła z sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Sprawa poruszona przez Państwa czytelniczkę dotyczy zmiany stosunków wodnych. Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne - jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych
czynności. W związku z powyższym sprawa ta należy do kompetencji Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

Druga z poruszonych kwestii, tj. spostrzeżenia przesłane przez Mikołaja Siemaszkę, są przedmiotem prowadzonej kontroli, wszczętej w dniu 9.08.2023r. w Urzędzie Miasta Czechowice-Dziedzice. Zakres kontroli obejmuje inwestycje polegające na wykonaniu urządzeń przeciwpowodziowych/zbiorników retencyjnych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, ze szczególnym naciskiem na zgodność realizowanych inwestycji z decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach dla tych przedsięwzięć.

Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska


Zbiornik retencyjny przy ul. Wodnej nie działa jak należy?
Zbiornik retencyjny przy ul. Wodnej nie działa jak należy? - 08.2023 · fot. czytelniczka


Natalia Zapała - rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach -wskazała:

Z interwencją w przedmiotowej sprawie zwrócił się do RDOŚ członek grupy "Czechowiczanie dla Przyrody". Sprawę niezwłocznie przekazaliśmy do Burmistrza Czechowic-Dziedzic z prośbą o pilną interwencję oraz powiadomienie o jej wynikach. W odpowiedzi Gmina Czechowice-Dziedzice poinformowała, że taka została podjęta, a jej wyniki zostaną przekazane m.in. do RDOŚ w późniejszym czasie.

Sprawę przekazaliśmy również do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który ujął ją do rozpatrzenia w planie kontroli na III kwartał 2023 r. oraz Wojewody Śląskiego, który przekazał interwencję do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dla przedmiotowych inwestycji, polegających na realizacji urządzeń przeciwpowodziowych m.in. budowie zbiorników retencyjnych, wydane zostały decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 20 października 2017 r. i z 16 maja 2018 r., w których nałożone zostały na inwestora warunki realizacji przedsięwzięcia mające na celu ochronę fauny i flory w rejonie prowadzonych prac.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

ar / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.