Wiadomości

 • 29 stycznia 2024
 • wyświetleń: 2260

Mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Jest wykaz dyżurów

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Wykaz planowanych dyżurów w powiecie bielskim publikujemy na końcy tego artykułu.

Mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Jest wykaz dyżurów
Mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Jest wykaz dyżurów · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Od 1 stycznia 2016 roku jest realizowane zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, które jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Bielski. Zadanie to jest związane z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945), której celem jest stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W naszym powiecie jest 7 punktów, w których nieodpłatnie będzie udzielana pomoc prawna lub świadczone poradnictwo obywatelskie przez adwokatów, radców prawnych a także przez organizacje pozarządowe, gdzie pomocy mogą udzielać adwokaci, radcy prawni, a także doradcy obywatelscy, doradcy podatkowi, absolwenci prawa legitymujący się odpowiednim doświadczeniem. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

 1. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 2. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej " osobą uprawnioną" o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub;
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.


Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzanej przez starostę.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej ODBYWA SIĘ WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ, PO TELEFONICZNYM UMÓWIENIU TERMINU WIZYTY POD NUMEREM (33) 813 69 22.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby wyżej wymienione zobowiązane są również do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej - oryginał lub kopia oświadczenia powinny trafić przed udzieleniem porady drogą elektroniczną lub telefoniczną za pośrednictwem:

 • faksu (33) 812-68-09 lub
 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: npp@bielsko.powiat.pl, lub
 • listownie na adres Starostwo Powiatowe ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała z opisem "Nieodpłatna Pomoc Prawna" lub
 • za pośrednictwem członków rodziny albo innych osób upoważnionych przez osobę uprawnioną, do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej pok.117 (I piętro).


Wykaz planowanych dyżurów w powiecie bielskim
Wykaz planowanych dyżurów w powiecie bielskim · fot. Powiat bielski


Wykaz planowanych dyżurów w powiecie bielskim
Wykaz planowanych dyżurów w powiecie bielskim · fot. Powiat bielski

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.