Wiadomości

  • 4 kwietnia 2024
  • 5 kwietnia 2024
  • wyświetleń: 1765

Od wizji do działania - strategia KW Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa na lata 2024-2029

Artykuł sponsorowany:

Kandydaci KW Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa - zarówno członkowie jak i sympatycy - zdecydowali się po raz kolejny wziąć udział w wyborach, aby wspólnie z Wami i z Waszym udziałem, kontynuować dalszy rozwój naszej gminy w wielu obszarach jej funkcjonowania.Strategia działania Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa na lata 2024-2029 dla gminy Czechowice-DziedziceDrodzy Mieszkańcy Czechowic-Dziedzic, Bronowa, Ligoty i Zabrzega, Szanowni Wyborcy!

Kandydaci KW Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa - zarówno członkowie jak i sympatycy - zdecydowali się po raz kolejny wziąć udział w wyborach, aby wspólnie z Wami i z Waszym udziałem, kontynuować dalszy rozwój naszej gminy w wielu obszarach jej funkcjonowania. Chcemy zmieniać naszą gminę tak, aby wszystkim nam żyło się w niej coraz lepiej i w ładniejszym otoczeniu. Chociaż tak wiele ważnych spraw już udało się zrealizować, to jednak wciąż pozostaje wiele tematów do podjęcia. Pomimo szeregu różnych trudności występujących w ostatnich latach (pandemia, kryzys gospodarczy, inflacja, spadek dochodów samorządów w Polsce), to jednak dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu udało się wiele zrobić. Dziś chcielibyśmy dokończyć to, czego z powodu tych trudności nie udało się zrealizować, a także podjąć wiele nowych ambitnych wyzwań, które zgłaszaliście osobiście, a także poprzez swoich radnych, zarządy osiedli, czy sołtysów. Każdy Wasz głos został przeanalizowany pod kątem możliwości jego uwzględnienia w naszej strategii. Mamy też wiele swoich pomysłów, które chcielibyśmy przedstawić, wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom.

Strategia działania Komitetu Wyborczego Nowa Inicjatywa jest ściśle powiązana ze strategią rozwoju naszej gminy, opracowaną z myślą o skutecznym pozyskiwaniu dużych środków unijnych, jakże potrzebnych do dalszego rozwoju naszego kraju, w tym naszej gminy. Nigdy wcześniej tak wielkiego wsparcia środkami unijnymi nasz kraj nie otrzymał, zatem wykorzystanie tej wielkiej kwoty - ponad 700 miliardów złotych, w tak krótkim czasie - zaledwie trzech lat, stanowi ogromne wyzwanie jakie staje przed nami. Nie możemy zmarnować tej wielkiej szansy i pozwolić na to, żeby w wyścigu o środki unijne, w którym konkurować będą ze sobą polskie samorządów, nasza gmina nie stanęła na wysokości zadania. Kandydaci Nowej Inicjatywy są do tego wyścigu odpowiednio przygotowani, posiadając wszystkie potrzebne atuty takie jak: wysokie kwalifikacje, wiarygodność, doświadczenie - a dzięki nowym, młodym kandydatom - ciągle wielki zapał do działania i przede wszystkim wielką odpowiedzialność za powierzone zadania w wypełnianiu zaszczytnej, społecznej misji samorządowej.

Rozwój naszej gminy opieramy na zasadzie tzw. "zrównoważonego rozwoju", który jest podstawowym fundamentem współczesnego rozwoju miast. Zasada ta oparta jest na trzech równoważnych wartościach: gospodarce, środowisku i społeczeństwie. Żadna z tych trzech wartości nie może się rozwijać kosztem innej, bo wszystkie są jednakowo ważne dla prawidłowego funkcjonowania miast, gdzie potrzebny jest rozwój gospodarczy, dający miejsca pracy i dochody na to, żeby mieć odpowiednie środki na zadania utrzymujące i poprawiające środowisko, w którym żyjemy i za które jesteśmy odpowiedzialni jako społeczeństwo.

Kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, pragniemy Państwu przedstawić nasze propozycje działań na kadencję 2024-2029.

Działania w obszarze społecznym. Do kluczowych działań przewidzianych do realizacji w tym obszarze w nadchodzącej kadencji chcemy zaliczyć: kontynuację przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej (ul. Legionów - kontynuacja, boczna Węglowej w kolonii robotniczej, ul. Pasieczna, ul. Dolna, przebudowa ronda przy Starej Gminie - na turbinowe z większą przepustowością, przebudowa ulic Mazańcowickiej i Ligockiej wraz z budową ronda Mazańcowicka/Ligocka oraz ronda Ligocka/Stawowa, wraz z przebudową skrzyżowania z DK-1 - rozbudowa pasów włączenia do ruchu, budowa bezkolizyjnego przejazdu tunelem pod DK-1 w osi ulic Kotulińskiego/Mazańcowicka, gruntowna przebudowa ul. Kolejowej wraz z placem Wolności, budowa nowych dróg asfaltowych: boczna ul. Grabowickiej i ul. Sadowa oraz budowa parkingów po obu stronach dworca kolejowego, budowa wielopoziomowego parkingu przy stacji kolejowej - na terenie dawnej walcowni, gruntowna przebudowa chodników miejskich, kontynuacja budowy chodników przy drogach głównych (ul. Legionów - kontynuacja, ul. Górnicza - od ul. Grabowickiej do Wiejskiej, ul. Mazańcowicka, ul. Miliardowicka, ul. Korfantego.

Planujemy również budowę ścieżek rowerowych - przy drogach z odpowiednią, pozwalającą na to szerokością, budowę tras rowerowych połączonych z trasą rowerową do Bielska-Białej i Wilkowic, a także połączenie do Wojewódzkiej Trasy Rowerowej przebiegającej przez Czechowice-Dziedzice. Chcemy doprowadzić do ograniczenia ruchu "tranzytowego" przez centrum miasta, poprzez budowę kolejnego odcinka obwodnicy północno-wschodniej (od DK-1/Węglowa do lotniska) i projektowanie kolejnego etapu do Walcowni Metali Dziedzice - przy ul. Kaniowskiej, aby docelowo doprowadzić obwodnicę do terenów dawnej rafinerii (aktualnie Unimotu).

W naszej strategii a najbliższą kadencje znajduje się też budowa mieszkań komunalnych na wynajem - z wykorzystaniem programów rządowych, dalsze powiększanie ilości miejsc w żłobkach publicznych, wprowadzenie tzw. "Karty Mieszkańca", dającej zniżki na korzystanie z usług miejskich dla mieszkańców zameldowanych na terenie naszej gminy oraz dalsza poprawa bazy oświatowej. Kolejne poważne zadanie to rewitalizacja terenu po dawnej walcowni (m.in.: szkoła wyższa, instytucje miastotwórcze, park rozrywki, rekreacja, szeroka oferta gastronomii, huby technologiczne).

Działania w obszarze gospodarczym. Dzięki naszemu zaangażowaniu w ostatnich latach udało się sprowadzić na teren naszej gminy firmy prowadzące działalność na łącznej powierzchni ok. 150 tysięcy m2 i stworzyć wiele nowych miejsc pracy. Naszym celem jest utrzymanie dobrego klimatu do dalszego rozwoju gospodarczego i zainteresowanie przedsiębiorców inwestowaniem na terenie naszej gminy, wykorzystując głównie tereny poprzemysłowe (przy kopalni, lotnisku, czy po dawnej zapałkowni) oraz wolne tereny z przeznaczeniem pod aktywizację gospodarczą. Podstawowym celem rozwoju gospodarczego jest stworzenie nowych miejsc pracy w sektorze o wysokich innowacjach (np. informatycznym, sztucznej inteligencji, hubów technologicznych) oraz wszelakich nieuciążliwych usług. Wyzwaniem, które będzie służyć tym celom, jest podjęcie współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej i utworzenie na terenie naszego miasta hubu technologicznego, dającego możliwość rozwijania aktywności gospodarczej młodym przedsiębiorstwom. Kolejne ważne zadanie to aktywizacja działań w zakresie Klastra Zielonej Energii, w celu dążenia do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej gminy i utworzenie spółdzielni energetycznej.

Działania w obszarze środowiskowym. Dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej w pozostałych obszarach naszej gminy: Czechowice Górne, sołectwo Ligota - kontynuacja oraz sołectwo Bronów - opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja działań w zakresie poprawy jakości powietrza, z wykorzystaniem wszelkich odnawialnych źródeł energii, finansowanych ze środków unijnych. Dalsze starania w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i budowa kolejnych zbiorników retencyjnych, kanałów i rowów odwadniających, przepompowni przy rzece Wapienicy, w rejonie zbiornika przy ul. Wodnej. Kontynuacja budowy kanału ulgi - odcinek od ul. Jasnej do ul. Węglowej. Zwiększanie powierzchni zielonej, z nowymi nasadami drzew rodzimych gatunków (miejskie ogrody, zielone wyspy drzew). Rozpoczęcie starań w celu urządzenia nowego parku "Lipowiec" - przy ul. Lipowskiej wraz z renaturalizacją potoku Świerkówka (po uprzednim uzyskaniu zgody na odkupienie terenu), w celu poprawy bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców oraz zwiększanie i ochrona zasobów wód i przeciwdziałanie zmianom klimatu - z wykorzystaniem funduszy norweskich z perspektywy 2025 - 2032. Kontynuacja wymiany autobusów komunikacji miejskiej z napędem spalinowym na autobusy z napędem elektrycznym, ładowane z własnych stacji fotowoltaicznych. Rozbudowa sieci kogeneracyjnej na terenie oczyszczalni i pozyskiwanie energii z osadów ściekowych oraz odpadów (produkcja energii elektrycznej i cieplnej w procesie spalania biogazu), zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym gminy poprzez tworzenie farm fotowoltaicznych przez przedsiębiorstwa miejskie, wprowadzanie rozwiązań z zakresu geotermii. Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego, wspieranie mieszkańców w wymianie nieefektywnych źródeł ciepła, w budowie instalacji OZE i termomodernizacji domów, termomodernizacja oraz budownictwo niskoenergochłonnych budynków publicznych.

Działania w obszarze przestrzennym. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, a w szczególności terenu 5,4 ha po dawnej walcowni, jest kluczowym zadaniem jakie stawiamy sobie w najbliższych latach. Współpraca z właścicielami i potencjalnymi inwestorami przy rewitalizacji terenów poprzemysłowych wzdłuż ul. Narutowicza będzie kolejnym, dużym wyzwaniem w stworzeniu nowego centrum naszego miasta po północnej stronie stacji kolejowej, aby w przyszłości nowe, zrewitalizowane centrum wraz z najstarszą częścią naszego śródmieścia - wzdłuż ulic Towarowej i Kolejowej, stanowiły zwarte centrum naszego miasta. Sporym wyzwaniem w przeobrażeniu naszego starego śródmieścia, jakie chcemy podjąć, jest rozpoczęcie starań w celu gruntownej przebudowy ulicy Kolejowej tak, aby stała się reprezentacyjną ulicą w naszym mieście - wraz z renowacją starych, wiekowych kamienic, które w dalekiej przyszłości będą stanowić naszą starówkę - wzorem wielu starych, kilkusetletnich miast.

Przedstawiona strategia działania KW Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa na lata 2024 - 2029 zawiera szereg ambitnych celów i zamierzeń, które chcemy podjąć odpowiadając na zgłaszane wielokrotnie potrzeby. Będzie to możliwe, jeżeli tylko - Drodzy Mieszkańcy - obdarzycie nas swoim zaufaniem i pozwolicie nam kontynuować proces koniecznych i pozytywnych zmian. Nasza skuteczność działań zależeć jednak będzie w dużej mierze od możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ich sfinansowanie i możliwości pozyskania od właścicieli gruntów, na których chcemy przeprowadzić zamierzenia inwestycyjne.

Głos oddany na Nową Inicjatywę, to głos za rozwojem naszej "Małej Ojczyzny", za racjonalnym i zrównoważonym rozwojem gminy Czechowice-Dziedzice. Bo miasto to my wszyscy - tworząca go wspólnota mieszkańców.błachut


kandydaci