Wiadomości

  • 15 maja 2024
  • 19 maja 2024
  • wyświetleń: 7107

[FOTO] Wycinka drzew zbulwersowała mieszkańców. Uzasadniono ją bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów

Wycinka drzew znajdujących się przy ulicy Legionów w Czechowicach-Dziedzicach, w rejonie elektrociepłowni, zbulwersowała mieszkańców. - Czy była ona konieczna? - dopytują czechowiczanie. Zgodę na ich usunięcie wydano jesienią 2020 roku. Uzasadniono ją między innymi bezpieczeństwem rowerzystów.

Przycięte drzewa przy ulicy Legionów w Czechowicach-Dziedzicach, rejon elektrociepłowni - 13.05.2024
Przycięte drzewa przy ulicy Legionów w Czechowicach-Dziedzicach, rejon elektrociepłowni - 13.05.2024 · fot. Nadesłane przez czytelnika


Zdjęcie przyciętych drzew, przygotowywanych do całkowitej wycinki, obiegło media społecznościowe w poniedziałek 13 maja. Jedna z mieszkanek naszego miasta dodała wpis w grupie "Czechowiczanie dla Przyrody" pytając wprost, czy wycinka była konieczna. - Zdrowe dające cień drzewa... Kiedy ktoś za to odpowie... Szkoda słów - napisała.

Swojego oburzenia tą sytuacją nie kryły także osoby komentujące fotografię. - Czechowice-Dziedzice słyną z robienia ścieżek rowerowych kosztem zdrowych, pięknych drzew. Najpierw wycięli wszystkie wielkie stare drzewa na Traugutta, a teraz na Legionów jest bezlitosna masakra - to fragment jednego z wpisów.

Przypomnijmy, obecnie ulica Legionów, która jest drogą powiatową, jest w przebudowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lipowską do granicy z Bielskiem-Białą. Inwestorem jest powiat bielski, a do inwestycji dołożyła się gmina Czechowice-Dziedzice. Po stronie widocznych na powyższym zdjęciu drzew powstaje ścieżka rowerowa.

Do wcześniej wspomnianej wycinki drzew rosnących w pasie drogowym doszło we wtorek 14 maja. Jak się okazuje, zgoda na nią została wydana jesienią 2020 roku przez ówczesnego naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa czechowickiego Urzędu Miejskiego, z upoważnienia burmistrza. Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej otrzymał zezwolenie na wycinkę 17 drzew. Termin ich usunięcia mija 31 grudnia 2025 roku, jednak, jak zaznaczono w dokumencie, "wycinkę należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. od 16 października do końca lutego danego roku kalendarzowego".

Pozostałości po wyciętych drzewach rosnących w rejonie czechowickiej elektrociepłowni - 14.05.2024 · fot. Nadesłane przez czytelnika


Ponadto zgoda na wycinkę drzew zobowiązuje ZDP do wysady 25 klonów pospolitych, 31 krzewów berberys thunberga, 28 krzewów żywotnik zachodni, 9 krzewów jałowiec płożący, 153 krzewów tawuły japońskiej, a także 55 drzew z gatunków grab pospolity, klon polny, klon pospolity, lipa drobnolistna. Ma ona zostać wykonana w terminie do 30 października 2027 roku.

W pozwoleniu na wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym ulicy Legionów od skrzyżowania z ulicą Lipowską do granicy Bielska-Białej możemy znaleźć również uzasadnienie na zgodę. Została ona wydana po oględzinach na miejscu, które zostały przeprowadzone 22 lipca 2020 roku.

- Ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewa rosną po obu stronach drogi. Jesion pensylwański rośnie w chodniku na łuku ulicy Legionów i ulicy Pocztowej. Drzewo jest pochylone w kierunku skrzyżowania, posiada zredukowaną koronę, w koronie przebiega linia energetyczna. Brzozy o obwodzie 80 cm, 75 cm, 73 cm, 67 cm oraz klony pospolite o obwodach 44 cm, 47 cm, 44 cm rosną w zadrzewieniu przyległym do chodnika dla pieszych. Jesion wyniosły charakteryzuje się słabym wybarwieniem liści, posiada posusz w koronie. Przez koronę przebiega linia teletechniczna. Klon jesionolistny - w partii szczytowej drzewa widoczne rozłamanie, w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa przebiegają linie energetyczne - czytamy w dokumencie.

W uzasadnieniu do zgody na wycinkę dodano, że w trakcie oględzin na trzech drzewach - brzozie brodawkowatej o obwodzie 122 cm, jesionie wyniosłym o obwodzie 142 cm oraz topoli włoskiej o obwodzie 163 cm - stwierdzono gniazda ptaków. W związku z tym wnioskodawca wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych. RDOŚ decyzją z dnia 19 sierpnia 2020 roku zezwolił wnioskodawcy na zniszczenie gniazd i siedlisk ptaków gatunków chronionych w związku z planowaną wycinką przedmiotowych drzew i określił termin oraz warunki wykonania prac.

Jesion pensylwański rosnący w chodniku na skrzyżowaniu ulic Legionów i Pocztowej
Jesion pensylwański rosnący w chodniku na skrzyżowaniu ulic Legionów i Pocztowej - zdjęcie z lipca 2021 roku · fot. Google Street View


- W trakcie postępowania tutejszy organ wystąpił do inwestora pismem z dnia 10 sierpnia 2020 roku o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmian w projekcie zagospodarowania, które pozwoliłyby na zachowanie możliwie największej liczby drzew wnioskowanych do usunięcia, a w szczególności 2 sztuk brzóz o obwodach 196 cm i 122 cm oraz 2 sztuk topoli o obwodach 192 cm i 206 cm oraz o przeanalizowanie możliwości zwiększenia nasadzeń zastępczych i rozważenia czy zaproponowane gatunki, to jest klon kulisty "Globosum", są najbardziej optymalnym rozwiązaniem co do wysady, czy też można wykonać wysadę w oparciu o formy kolumnowe drzew celem utworzenia zielonego zwartego szpaleru drzew na przebudowywanym odcinku drogi oraz wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy - czytamy dalej.

Do powyższych sugestii inwestor odniósł się w piśmie z 17 sierpnia 2020 roku. Udzielił on informacje mówiące o tym, że "konieczność usunięcia brzóz wynika bezpośrednio z zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla rowerzystów, którzy chcą wjechać z drogi głównej w drogi poprzeczne".

- Projektowane rozwiązania dróg rowerowych powinny gwarantować maksimum bezpieczeństwa rowerzystom pod względem prędkości dojazdowej jak i zachowania odpowiedniej widoczności. Zgodnie ze standardami projektowania dróg rowerowych skrzyżowania takie należy projektować z odpowiednim odgięciem toru jazdy rowerzysty. Topole rosną w strefie oddziaływania skrzyżowania ulicy Legionów z ulicą Wilczą w odległości 80 cm do 90 cm od krawędzi asfaltu, ograniczając w ten sposób widoczność kierujących wyjeżdżających z ulicy Wilczej oraz skrajnię drogową dla większych pojazdów - argumentował inwestor.

W uzasadnieniu zgody na wycinkę możemy znaleźć także informację, że "przebudowa ulicy Legionów ma za zadanie poprawę istniejącego bezpieczeństwa ruchu drogowego, a więc eliminację wszelkich ewentualnych możliwych kolizji drogowych".

Ulica Legionów - fragment od skrzyżowania z ul. Lipowską do granicy z Bielskiem-Białą - 18.04.2023 · fot. wpk / czecho.pl


- W tym rejonie projektuje się oświetlone przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym, ścieżkę rowerową i chodnik po stronie ulicy Wilczej, jak również przebudowę istniejącego wodociągu i budowę kanalizacji deszczowej. Zastosowane rozwiązania projektowe uzyskały aprobatę policji powiatowej oraz inwestora, jak również zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu wydane przez organ nadzorujący drogi powiatowe - wyjaśnia dokument.

Ponadto, odnosząc się do zaprojektowanych nasadzeń wyjaśniono, że "zaproponowane gatunki drzew i krzewów oraz ich liczba jest korzystnym rozwiązaniem przede wszystkim z punktu widzenia utrzymania zieleni oraz zachowania walorów estetycznych".

Po przeanalizowaniu wyjaśnień złożonych przez inwestora zaaprobowano zaproponowaną wysadę w oparciu o wskazane gatunki drzew i krzewów jako zieleń przydrożną urządzoną, a także zobowiązano inwestora do wysady 55 sztuk drzew liściastych w pasie drogowym ulicy Legionów.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.