Wiadomości

 • 25 czerwca 2024
 • 30 czerwca 2024
 • wyświetleń: 4347

Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium za 2023 rok. Nie wszyscy byli za

W trakcie sesji 25 czerwca Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach udzieliła burmistrzowi Czechowic-Dziedzic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Samorządowiec otrzymał także wotum zaufania.

Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium za 2023 rok. Przeciw 2 radnych
Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium za 2023 rok. Nie wszyscy byli za · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Głosowanie nad absolutorium dla burmistrza Mariana Błachuta przeprowadzono po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, sprawozdaniem finansowym za poprzedni rok, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.

Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium głosowało 12 radnych, 3 - Justyna Rzepecka, Grzegorz Babij oraz Dariusz Czapiga - wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Podczas wtorkowej sesji czechowickiej Rady Miejskiej nieobecnych było 6 rajców.

Wcześniej, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, radni zatwierdzili oba te dokumenty - 12 radnych głosowało za, 3 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Wotum zaufania dla burmistrza - radni Justyna Rzepecka i Dariusz Czapiga przeciwWe wtorek 25 czerwca burmistrz przedstawił również "Raport o stanie Gminy Czechowice-Dziedzice za 2023 rok" (jego pełną treść można znaleźć TUTAJ). Po zakończeniu debaty nad raportem udzielono burmistrzowi wotum zaufania stosunkiem głosów 12 za, 2 przeciw - Justyna Rzepecka oraz Dariusz Czapiga - i 1 wstrzymującym się (Grzegorz Babij).

Radna Justyna Rzepecka w swojej wypowiedzi w dyskusji nad raportem mówiła o niekorzystnych tendencjach demograficznych.

- Liczba młodych osób maleje, podczas gdy wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym. To stanowi wyzwanie, zwłaszcza dla systemu oświaty. Konieczne jest podjęcie działań mających na celu przyciągnięcie nowych mieszkańców, aby zniwelować brak dzieci i młodzieży, co może znacząco wpłynąć na koszty utrzymania placówek edukacyjnych. Warto skupić się na przyciąganiu młodych ludzi z ościennych gmin oraz wykorzystać trend migracji ludności ze wsi do miast - mówiła radna Rzepecka, która zwróciła uwagę, że w Raporcie o stanie gminy brakuje wskazania działań poczynionych w 2023 roku, mających na celu złagodzenie negatywnych skutków demograficznych, zwłaszcza tych związanych z pozyskaniem młodych mieszkańców.

- Jeśli chodzi o finanse gminy, zauważalny jest niewielki wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem gminy, z 35% do 38% w porównaniu z poprzednim raportem. To jeszcze nie jest wynik zadowalający, ale idziemy w dobrym kierunku. W mojej ocenie względnie dobra sytuacja finansowa naszej gminy jest zasługą w znacznym stopniu dobrej współpracy poprzedniego rządu z naszym samorządem. Do naszej miejskiej kasy wpływały znaczące środki rządowe w postaci różnych dotacji, programów i subwencji, wbrew niektórym sceptykom wieszczącym katastrofalne wizje dotyczące finansów naszej gminy. Mam nadzieję, że obecny rząd będzie równie przychylny naszej gminie, jak poprzedni, i że stan finansów nie ulegnie pogorszeniu, a wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, że planowany nowy model finansowania gmin spowoduje, że nasza gmina finansowo zyska a nie straci - dodała członkini Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Radna Rzepecka zwróciła także uwagę na "pozytywne zmiany dotyczące informacji o stanie dróg publicznych, które w poprzednim raporcie były zwykle okrojone, a teraz są znacznie rozbudowane i dają pełniejszy obraz sytuacji w naszej gminie". - Niestety nie znalazłam żadnej informacji o wybudowanych miejscach parkingowych w naszym mieście. Problem jest sygnalizowany od wielu lat zarówno przez mieszkańców jak i radnych a nie ma żadnej reakcji władz na ten problem - podkreśliła.

- Jak zwykle, bardzo obszernym zagadnieniem jest publiczny transport zbiorowy, jest dość szczegółowo opisany. Jednak nadal nie mogę znaleźć w raporcie kosztu wozokilometra, ponieważ same wozokilometry nic nie mówią o skuteczności zarządzania w PKM-ie. Nie znalazłam również odpowiedzi na najistotniejsze pytanie, a mianowicie: czy liczba pasażerów korzystających z usług PKM-u rośnie, czy spada? Ponadto często słyszymy od mieszkańców, że rozkłady jazdy autobusów są wg nich niedostosowane do ich potrzeb - wyliczała.

- Obecny raport stanowi postęp w stosunku do poprzedniego, lecz nadal brakuje w nim odniesień do lat ubiegłych oraz porównań do podobnych gmin pod względem społeczno - ekonomicznym, co skutkuje brakiem możliwości obiektywnej oceny tempa rozwoju społecznego i gospodarczego i tym samym atrakcyjności do osiedlenia się nowych a zwłaszcza młodych mieszkańców - podsumowała radna Justyna Rzepecka.

Podstawowe wartości z raportu o stanie gminyBudżet Gminy Czechowice-Dziedzice na 2023 r. uchwalono Uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. nr LVII/683/22 w wysokości:

 • plan dochodów wynosił: 236 380 542,82 zł,
 • plan wydatków wynosił: 249 089 650,44 zł, w tym wydatki majątkowe: 33 310 995,44 zł,
 • plan przychodów wynosił: 15 713 213,79 zł,
 • plan rozchodów wynosił: 3 004 106,17 zł.


W 2023 r. uchwałami Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach oraz zarządzeniami Burmistrza dokonano zmian w budżecie i na dzień 31.12.2023 r. wynosił:

 • plan dochodów: 266 771 417,65 zł, w tym dotacje i środki na inwestycje z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp: 8 657 952,63 zł,
 • plan wydatków: 295 129 582,69 zł, w tym wydatki majątkowe: 41 175 097,68 zł,
 • plan przychodów: 31 362 271,21 zł,
 • plan rozchodów: 3 044 106,17 zł.


W 2023 r. dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 270.284.420,33 zł, tj. 101,32% wykonania planu, natomiast wykonanie dochodów własnych wyniosło 102.411.684,97 zł. Udział dochodów własnych do dochodów ogółem w 2023 r. stanowiło 37,89%.

W latach 2020-2023 udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosił odpowiednio:

 • 2020 r. 28% dochody własne 70 568 760,68 zł/dochody ogółem 253 539 929,12 zł,
 • 2021 r. 29% dochody własne 80 368 189,54 zł/dochody ogółem 280 467 277,37 zł,
 • 2022 r. 35% dochody własne 93 362 342,22 zł/dochody ogółem 270 317 833,80 zł,
 • 2023 r. 38% dochody własne 102 411 684,97 zł/dochody ogółem 270 284 420,33 zł.


Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 284.513.526,05 zł, tj. 96,40% wykonania planu, a wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 40.481.357,43 zł, a więc inwestycyjna aktywność gminy, czyli udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, osiągnął w 2023 r. poziom 14%.

Dla porównania w poszczególnych latach poziom ten wynosił: w 2020 r. - 12%, w 2021 r. - 10%, w 2022 r. - 9,5%, w 2023 r. - 14%.

W ramach projektów i zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w 2023 roku Gmina Czechowice-Dziedzice uzyskała dochody w wysokości 20.274.902,80 zł.

Zadłużenie Gminy Czechowice-Dziedzice na dzień 31.12.2023 r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 23 344 903,59 zł, co stanowi 8,6% wykonanych dochodów. W 2023 r. spłata z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek została wykonana w kwocie 2 979 106,17 zł.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.