Reklama

Wiadomości

  • 2 czerwca 2003
  • wyświetleń: 970

Relacja z sesji Rady Miejskiej

SESJA RM nr XII 27 maja 2003

ISTOTNE SPRAWY

1. Rada Miejska podjęła uchwałę solidaryzującą się ze strajkującymi górnikami Kopalni „Silesia” w ochronie miejsc pracy. Radni podjęli decyzję, by ze swoich diet przeznaczyć po 250 zł na pomoc dla uczestników strajku.

2. Na członków rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej wskazanych przez Radę Miejską swoje kandydatury przedstawili:W imieniu Klubu Radnych OFS , F. Pępek zgłosił kandydaturę Piotra Bożka - kandydatura przyjęta /wynikiem głosów –11 za, 6 - przeciw, 2 – wstrzymujący się/W imieniu Klubu Lepsze Jutro, M. Dopierała zgłosił kandydaturę Wiesława Kuczka - kandydatura przyjęta /wynikiem głosów –11 za, 8 - przeciw, 0 – wstrzymujący się/ W imieniu Klubu Rodzina-Prawo-Wspólnota , St. Kopeć zgłosił kandydaturę Kazimierza Kwaśniaka - kandydatura nie przyjęta /wynikiem głosów –8 za, 9 - przeciw, 2 – wstrzymujący się/

3. Gościem Rady Miejskiej podczas sesji był Poseł Jacek Falfus, który omówił swoje działania związane z ochroną miejsc pracy na Kopalni „Silesia”

ISTOTNE UCHWAŁY

1. Uchwała o zarządzeniu wyborów do zarządów osiedli Barbara, Centrum, Czechowice Górne, Dziedzice, Lesisko, Południe i Tomaszówka

2. Uchwały o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na następujących terenach:
Plan 39 – rejon skrzyżowania ul. Ligockiej i DK!
Plan III – rejon ul.ul. Legionów, Zawiła,Wilcza, Wrzosowa
Plan XIII – rejon ul. Legionów, Mazańcowicka, Spokojna, Stawowa
Plan 5 – rejon ul.ul. Pawia, Żurawia, Sokola, Lipowska
Plan 47 – rejon przy ul. Lipowskiej działka nr 2688/1
/uchwały przyjęte wynikiem głosów –16 za, 0 - przeciw, 2 – wstrzymujący się/
W głosowaniu nad projektami uchwał wstrzymałem się od głosu. W pracach nad planami , nie będąc radnym w poprzedniej kadencji, nie brałem udziału. Miałem wiele uwag merytorycznych do przedstawionych planów. Wnioskowałem, by w obecnej kadencji do prac nad planami w sposób aktywny włączyli się radni i komisje RM. Plany to nie tylko projekt urbanistyczny, za który ponoszą odpowiedzialność projektanci ale głównie prawo miejscowe, za które pełną odpowiedzialność ponosi RM. Wnioskowałem by opracować materiał informacyjny dla mieszkańców miasta przedstawiający tereny objęte planami, zawierający informacje o zamierzeniach planistycznych oraz o przewidywanym terminarzu wykładania i zatwierdzania planów.

INTERPELACJE, WNIOSKI , ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI

Wyjątkowo na tej sesji RM punkt poświecony pytaniom przeniesiony został na początek sesji. Kilkugodzinne zadawanie pytań odnośnie realizacji wniosków i uchwał przez Burmistrza obejmowało sprawy, które są na dzień dzisiejszy w trakcie rozwiązywania jak i te , którymi do dzisiaj się nie zajęto. Oto ważniejsze poruszane sprawy:
- jaki jest przebieg działań związanych z komunalizacją sieci wod-kan będącej własnością RPWiK
- jak przebiega sprawa związana z przejęciem gruntów Agencji Rynku Rolnego
- czy przedsięwzięto działania mające na celu wyegzekwowanie zagospodarowania Pałacu Kotulińskich przez nowego właściciela
- czy podjęto rozmowy z PKP odnośnie stanu technicznego dworca kolejowego
- czy rozpatrzono wnioski o uruchomieniu linii MPK do Pszczyny
- czy przeanalizowano zasadność preferencyjnych czynszów dla NZOZ
- jakie są losy definitywnego określenia własności i zagospodarowania tzw. Domu Harcerza
- jakie są plany miasta odnośnie pomnika przy ul. Słowackiego-Niepodległości
- na jakim etapie są sprawy związane z modernizacja i zagospodarowaniem parku tzw. „lasku”
- jakie są plany miasta odnośnie modernizacji Placu 1 maja
- jak przebiegać będzie remont wodociągu w ul. Słowackiego
- jaki jest przebieg działań związanych projektem kolorystyki elewacji centrum miasta
- jak postepuja prace nad nową stroną internetową miasta
- czy załatwiono wnioskowaną wcześniej sprawę zabezpieczenia budowy TBS na terenie kopalni
- jakie są postępy w sprawie uruchomienia nowych miejsc parkingowych w centrum miasta

SPRAWY RÓŻNE

15 stycznia tego roku na posiedzeniu Komisji Rozwoju zaproponowałem, by w związku z realizacją deptaka na ul. Słowackiego i wyeliminowaniem z tego miejsca wielu miejsc parkingowych - przeanalizować możliwość realizacji dodatkowych miejsc postojowych w rejonie centrum miasta. Problem ten rozwiązywać należy łącznie z dworcem-przystankiem autobusowym. Pomimo wielu spotkań z PKP, powiatem, policją, wydziałami komunikacji, zarządcą ulic – gdzie wszyscy uznali zasadność problemu - sprawa nie może ruszyć z miejsca.
Ponieważ wokół sprawy narosło wiele często nieprawdziwych informacji oraz niedomówień, wymaga ona szerszego wyjaśnienia, które postaram się przedstawić w najbliższym czasie.
Jest dla mnie niezrozumiałe jak bardzo dla niektórych obawa przed „nowym” wyzwala niechęć rozmowy, niechęć do działania a nawet agresję.

Patrz również „informacje różne” z dn. 27 lutego br na
http://www.jacekniedzwiedzki.republika.pl


Jacek Niedźwiedzki

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.