czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 5 września 2008
  • wyświetleń: 841

Wyprawka szkolna dla dzieci i młodzieży

Do 12 września przyjmowane są wnioski na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów na rok szkolny 2008/2009 w ramach rządowego programu "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - Wyprawka szkolna".

Program skierowany jest do dzieci pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), tj. 351 zł.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
• dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne - do kwoty 70 zł
• dla uczniów klas I szkół podstawowych oraz uczniów klas I ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - do kwoty 130 zł
• dla uczniów klas II szkół podstawowych oraz uczniów klas II ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - do kwoty 150 zł
• dla uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - do kwoty 170 zł

Program ma na celu rozszerzenie podstawowej oferty pomocy materialnej udzielanej uczniom. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników.

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), a także dyrektor szkoły lub przedszkola, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych składa wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły (przedszkola), do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2008/2009. Dotyczy to placówek dla, których organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

Dyrektor szkoły (przedszkola) sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją burmistrzowi.

Po otrzymaniu listy uczniów burmistrz przekazuje na rachunek bankowy szkoły podstawowej (przedszkola), prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, środki na dofinansowanie zakupu podręczników.
Pieniądze wypłaca się po przedstawieniu dowodu zakupu podręczników, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego. W przypadku zakupu podręczników dla większej grupy uczniów, koszty zakupu podręczników zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu.

Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły (przedszkola), wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

UM Czechowice-Dziedzice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.