Wiadomości

  • 25 października 2008
  • wyświetleń: 13574

Nowe centrum, nowy budynek urzędu

W dniu 20 października w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się spotkanie z Pełnomocnikiem Zarządu Firmy B.J.G. Sp. z o.o. – Markiem Gałuszką, dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum handlowo-usługowego z częścią gastronomiczną i biurowo-konferencyjną” zlokalizowanego w rejonie ulic: Legionów, Kolejowej, Smolnej w Czechowicach-Dziedzicach– tj. na terenach byłej NKT Cables.

Nowe centrum, nowy budynek urzędu
fot. UM Czechowice-Dziedzice


Ze względu na charakter, a także wielkość planowanego zamierzenia oraz zainteresowanie ze strony radnych, burmistrz poprosił inwestora o przedstawienie Radzie Miejskiej planów, dotyczących realizacji przedsięwzięcia. Na spotkanie zaproszono także dziennikarzy lokalnych mediów.

Kilka miesięcy temu firma B.J.G. wystąpiła do burmistrza Czechowic-Dziedzic o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie centrum handlowo-usługowego, zlokalizowanej na parcelach, na których do niedawna mieścił się zakład zwany popularnie kablownią.

Pełnomocnik firmy B.J.G. - Marek Gałuszka wraz z autorem projektu Tadeuszem Kempą, przedstawili wizualizację planowanej inwestycji.

http://pless.home.pl/foto/news/czecho_centrum_1.jpg>
Centrum handlowo-usługowe fot. UM Czechowice-Dziedzice

- Zamierzamy zmienić teren przemysłowy w centrum handlowo-usługowo-konferencyjne o docelowej powierzchni zabudowy ponad 15 tys. m 2, przy czym pierwszy etap realizacji zakłada zabudowę terenu o powierzchni ok. 2,5 ha i budowę obiektu o powierzchni zabudowy do 10 425 m2, powierzchni całkowitej do 28 670 m2, kubaturze do 203 455 m 3 , a także urządzenie ok. 233 miejsc postojowych. Etap ten planujemy zakończyć w roku 2011.

- Etap drugi planujemy na lata kolejne, tj. do roku 2016, wtedy teren przeznaczony pod lokalizację centrum powiększy się o 2,289 ha, powierzchnia zabudowy obiektu o kolejne ok. 5 tys. m2 oraz przybędzie 259 miejsc parkingowych. Na terenie centrum chcielibyśmy umieścić również dyskontową stację paliw, oraz stworzyć pasaż pieszy, łączący ulicę Legionów z ulicą Sobieskiego. Tworząc wstępną wizualizację przyszłego centrum staraliśmy się o to, by obiekt był ciekawy, nowoczesny i atrakcyjny architektonicznie. To nie będą metalowe puszki kojarzone z hipermarketami. Gdyby udało się to zrealizować, miasto bez wątpienia zmieniłoby swoje oblicze – powiedział Marek Gałuszka.

Gospodarz spotkania - burmistrz Marian Błachut, poinformował, iż rozważana jest lokalizacja obiektów użyteczności publicznej na sąsiadującym z terenem po byłej kablowni obszarze należącym do gminy.

- To idealne miejsce na umiejscowienie Urzędu Miejskiego - powiedział burmistrz. - Bliskość centrum, dobre połączenie komunikacyjne, możliwość utworzenia wielu miejsc parkingowych – to atuty tego terenu. Poprosiłem firmę B.J.G. przedstawienie wizualizacji, jak Urząd mógłby wyglądać i uważam, że to śmiałe wyzwanie. W takim obiekcie, który docelowo miałby prawie 5 tys. m2 mogłyby znaleźć miejsce gminne jednostki organizacyjne, które obecnie są rozproszone. Blisko 3 hektarowy teren daje ogromne możliwości, czego nie można powiedzieć o działce, która sąsiaduje z obecnym Urzędem.

http://pless.home.pl/foto/news/czecho_centrum_2.jpg>
Centrum handlowo-usługowe fot. UM Czechowice-Dziedzice

Zaproponowana przez firmę B.J.G. wizualizacja budynku Urzędu Miejskiego, to obiekt czterokondygnacyjny, gdzie dwa pierwsze piętra związane byłyby z obsługą petentów, kolejne piętra, to pomieszczenia dla władz miasta – sale konferencyjne i sesyjne. Budynek urzędu sąsiadowałby z centrum handlowo-usługowym i znalazłby się z nim w jednym ciągu komunikacyjnym.

Jak podkreślali zaproszeni przez burmistrza przedstawiciele firmy B.J.G. zaproponowane na spotkaniu wizualizacje, to plany, których realizacja przewidziana jest na kilka, a nawet kilkanaście lat. - Obecnie jesteśmy zdeterminowani, by to centrum powstało, ale to od radnych zależy, czy nasza wizja i koncepcja będzie mogła być zrealizowana.

Obecni na spotkaniu radni zadawali przedstawicielom firmy B.J.G. liczne pytania, dotyczące ich zamierzeń związanych z budową centrum handlowo-usługowego. Począwszy od tych, dotyczących samej budowy, jak i pytań dotyczących kapitału spółki, czy oddziaływania nowej inwestycji na czechowicki handel i rynek pracy. Poruszono również temat protestów społecznych, które już spływają do Rady Miejskiej od mieszkańców, sąsiadujących z terenem, na którym planuje się lokalizację inwestycji.

http://pless.home.pl/foto/news/czecho_centrum_3.jpg>
Centrum handlowo-usługowe fot. UM Czechowice-Dziedzice

- Obiekt typu galeria to nie jest budowa w perspektywie jednego roku, to inwestycja na kilka najbliższych lat, zaczniemy od parteru, gdzie planujemy uruchomić powierzchnie handlowe pod wynajem dla chętnych przedsiębiorców. Zapewniam, że pierwszeństwo będą miały rodzime firmy z polskim kapitałem. Liczymy na to, że przyciągniemy do naszego centrum mieszkańców nie tylko Czechowic-Dziedzic, ale i sąsiednich miejscowości. Co do protestów mieszkańców, mamy nadzieję na rozwianie ich wątpliwości podczas spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się w czwartek 23 października w Urzędzie Miejskim – powiedział Marek Gałuszka z firmy B.J.G. Sp. z o.o.

Spotkanie z zaproszonymi mieszkańcami, o którym mowa powyżej, jest m.in. wynikiem wcześniejszego spotkania burmistrza z właścicielami nieruchomości położonych w bliskim sąsiedztwie terenu objętego inwestycją (które odbyło się dn. 2 października br.). Wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców, burmistrz zobowiązał się wtedy, do zorganizowania spotkania z inwestorem, które stworzy zainteresowanym stronom możliwość uzyskania bliższych informacji, dotyczących planów inwestycyjnych dla w/w przedsięwzięcia.

http://pless.home.pl/foto/news/czecho_urzad_1.jpg>
Obiekt użyteczności publicznej fot. UM Czechowice-Dziedzice

W celu umożliwienia przeprowadzenia merytorycznej dyskusji uzgodniono, że w spotkaniu tym wezmą udział osoby najbardziej zainteresowane - tj. te, które są stronami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla niniejszej inwestycji, a także trzy dodatkowe osoby obecne na spotkaniu z burmistrzem, które zgłosiły chęć udziału w nim. Do osób tych wysłano imienne zaproszenia.

* * *

W związku ze złożeniem przez inwestora wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej, dotyczącej realizacji w/w przedsięwzięcia oraz wniosku o przeznaczenie (w opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego) terenu zajmowanego uprzednio przez „NKT CABLES” S.A. pod budowę centrum handlowo-usługowo-biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, pod obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 28 października br. zostanie poddany projekt uchwały, dotyczący zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice, obejmującej tereny położone w rejonie południowej części centrum miasta Czechowice-Dziedzice (prace nad tym planem trwają od października ubiegłego roku).

http://pless.home.pl/foto/news/czecho_urzad_2.jpg>
Obiekt użyteczności publicznej fot. UM Czechowice-Dziedzice

Projekt przedłożonej uchwały przewiduje zmianę granic obszaru objętego opracowaniem. Wydanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy dla wnioskowanego przedsięwzięcia, wiązałoby się z koniecznością uwzględnienia jej ustaleń w opracowywanym właśnie projekcie planu zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy przewidują na tymże terenie m.in. funkcję handlowo-usługową, w tym także produkcyjną - jako towarzyszące funkcji usługowej.

Zgodnie z treścią wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w zakresie planowanej inwestycji będzie wchodziła lokalizacja obiektu handlowego, o łącznej powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m2. Ponieważ w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice nie przewiduje lokalizacji na terenie gminy obiektów o takiej powierzchni, nie jest możliwe, bez wcześniejszej zmiany Studium, wprowadzenie do planu zapisów dopuszczających ich budowę.

http://pless.home.pl/foto/news/czecho_urzad_3.jpg>
Obiekt użyteczności publicznej fot. UM Czechowice-Dziedzice

W związku z powyższym wyłączenie terenu inwestycyjnego z opracowania planu i wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy jest jedyną na dzień dzisiejszy możliwością zatwierdzenia lokalizacji planowanej inwestycji.

UM Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.